Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3186. Pravilnik o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov, stran 9655.

Na podlagi osmega odstavka 122.a člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09) izdaja minister za pravosodje na predlog Centra za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
P R A V I L N I K
o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
1. podrobnejša pravila o posredovanju podatkov v informatizirani obliki po drugem in petem odstavku 122.a člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09; v nadaljnjem besedilu: zakon) in
2. tarifo nadomestil iz sedmega odstavka 122.a člena zakona.
2. člen
(sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki)
(1) Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko) mora vzpostaviti in upravljati sistem za posredovanje podatkov v informatizirani obliki po drugem in petem odstavku 122.a člena zakona (v nadaljnjem besedilu: sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki), ki osebam, vključenim v ta sistem, omogoča spletno storitev prevzemanja osnovnih podatkov in spletno storitev poizvedovanja.
(2) Spletna storitev prevzemanja osnovnih podatkov omogoča prevzemanje seznama, ki se izdela ob koncu vsakega delovnega dne in ki vključuje davčne številke vseh dolžnikov, nad katerimi je bil začet postopek zaradi insolventnosti, s podatkom o datumu začetka postopka in o vrsti postopka.
(3) Spletna storitev poizvedovanja omogoča izvedbo poizvedovanja po matični številki ali davčni številki, če ima insolventni dolžnik položaj pravne osebe, podjetnika ali zasebnika in po iskalnih parametrih iz 4. in 5. točke tretjega odstavka 122. člena zakona, če ima insolventni dolžnik položaj potrošnika, podjetnika ali zasebnika, ki za vsak iskalni niz za posameznega dolžnika, ki ustreza kombinaciji iskalnih kriterijev, v informatizirani obliki posreduje podatke iz 1. točke prvega odstavka ali iz 5. točke tretjega odstavka 122. člena zakona. Posamezna poizvedba lahko vključuje do 1.000 iskalnih nizov.
(4) Center za informatiko mora zagotoviti, da spletni storitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena lahko uporabljajo samo osebe, vključene v sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), ki se pri uporabi identificirajo s kvalificiranim digitalnim certifikatom strežnika, s katerega izvajajo poizvedbe in prevzemanje podatkov.
(5) Center za informatiko mora na javnem spletnem portalu na naslovu www.sodisce.si objaviti:
1. spletni naslov za dostop do spletnih storitev iz drugega in tretjega odstavka tega člena,
2. definicijo vmesnika za klic spletne storitve (WSDL) in
3. navodila za uporabo spletnih storitev.
3. člen
(vključitev v sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki)
(1) Center za informatiko mora v sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki vključiti vsako osebo ali institucijo iz drugega in petega odstavka 122.a člena zakona, ki:
1. vloži zahtevo v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena in
2. plača nadomestilo iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(2) Zahtevo za vključitev v sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki je treba vložiti pri Centru za informatiko in mora vsebovati:
1. firmo, sedež in poslovni naslov vlagatelja zahteve,
2. matično številko, če je sedež vlagatelja zahteve v Republiki Sloveniji,
3. identifikacijsko številko za davek na dodano vrednost,
4. naslednje podatke o kvalificiranem digitalnem certifikatu strežnika, s katerega bo vlagatelj zahteve izvajal poizvedbe in prevzemanje podatkov:
– serijsko številko kvalificiranega certifikata, in
– firmo in sedež izdajatelja tega certifikata,
5. navedbo, po kateri točki drugega ali petega odstavka 122.a člena zakona, je vlagatelj zahteve upravičen do vključitve v sistem in
6. naslednje podatke o kontaktni osebi vlagatelja zahteve:
– osebno ime,
– funkcijo ali položaj pri vlagatelju zahteve,
– telefonsko številko in
– elektronski naslov.
(3) Zahtevi za vključitev v sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki morajo biti priložene listine, iz katerih izhaja, da je vlagatelj zahteve oseba ali institucija iz drugega ali petega odstavka 122.a člena zakona.
4. člen
(izključitev iz sistema posredovanja podatkov v informatizirani obliki)
(1) Center za informatiko izključi uporabnika iz sistema posredovanja podatkov v informatizirani obliki, če ta:
1. zamuja s plačilom nadomestila iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika za več kot 15 dni, ali
2. preneha izpolnjevati pogoje iz drugega ali petega odstavka 122.a člena zakona.
(2) Uporabnik, ki je bil izključen iz sistema posredovanja podatkov v informatizirani obliki po 1. točki prejšnjega odstavka, se lahko znova vključi v ta sistem, če:
1. plača vsa zapadla neplačana nadomestila iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika,
2. vloži novo zahtevo za vključitev v sistem v skladu z drugim in tretjim odstavkom 3. člena tega pravilnika in
3. plača za ponovno vključitev v sistem nadomestilo iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
5. člen
(tarifa nadomestil)
(1) Za vključitev v sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki je treba plačati nadomestilo v višini 50 eurov.
(2) Za vsako poizvedbo iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika mora uporabnik plačati nadomestilo v višini 3 eure.
(3) Center za informatiko mora do petega dne v mesecu obračunati nadomestila iz prejšnjega odstavka za pretekli mesec in uporabniku izstaviti račun za plačilo teh nadomestil. Uporabnik mora račun plačati do 20. dne v mesecu.
6. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2009.
Št. 007-327/2009
Ljubljana, dne 9. septembra 2009
EVA 2009-2011-0065
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost