Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3185. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge, stran 9655.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) in drugega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 85/05) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Obrazce vlog za pridobitev licence, posebne licence, registracije in posebne registracije v skladu z Uredbo 273/2004/ES, Uredbo 111/2005/ES in Uredbo 1277/2005/ES izda minister, pristojen za kemikalije.«.
2. člen
Za 3. členom se dodajo novi 3.a, 3.b in 3.c člen, ki se glasijo:
»3.a člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 12. člena Uredbe 1277/2005/ES se posebna licenca izdaja pod enakimi pogoji, kot je določeno v Uredbi 273/2004/ES, Uredbi 111/2005/ES in Uredbi 1277/2005/ES.
3.b člen
Imetnik posebne licence, registracije ali posebne registracije mora o spremembi naslednjih podatkov v desetih delovnih dneh po nastanku takšne spremembe obvestiti pristojni organ:
– imenu in naslovu imetnika posebne licence, registracije ali posebne registracije,
– imenu odgovornega uslužbenca,
– naslovu poslovnih prostorov,
– dodani snovi s seznama,
– začetku opravljanja nove dejavnosti.
3.c člen
(1) Posebna licenca, registracija in posebna registracija niso prenosljive.
(2) Imetnik posebne licence, registracije ali posebne registracije zaprosi za novo posebno licenco, registracijo ali posebno registracijo v primeru sprememb iz prve, tretje, četrte in pete alinee prejšnjega člena.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka obstoječa posebna licenca, registracija ali posebna registracija preneha veljati z datumom začetka veljavnosti nove posebne licence, registracije ali posebne registracije.
(4) Imetnik posebne licence, registracije ali posebne registracije vrne neveljavno posebno licenco, registracijo oziroma posebno registracijo pristojnemu organu.«.
3. člen
Za 5. členom se dodajo novi 5.a, 5.b in 5.c člen, ki se glasijo:
»5.a člen
Inšpektorji, pristojni za kemikalije, lahko v postopku pridobivanja licence ali posebne licence s predhodnim nadzorom pri vlagatelju vloge preverijo dejstva, navedena v vlogi za pridobitev licence oziroma posebne licence.
5.b člen
Izvajalec, ki poseduje snovi s seznama predhodnih sestavin za prepovedane droge skupin 1 in 2, je v skladu s predpisi o kemikalijah dolžan zagotoviti varovanje snovi s seznama pred njihovo odtujitvijo.
5.c člen
Zasežene, odvzete ali najdene predhodne sestavine za prepovedane droge se hranijo, uničijo ali prodajo v skladu s predpisi, ki urejajo prepovedane droge.«.
4. člen
V 6. členu se v prvem odstavku:
– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 4.200 do 104.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:«;
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. ne pridobi licence ali posebne licence od pristojnega organa (drugi odstavek 3. člena Uredbe 273/2004/ES in prvi odstavek 6. člena Uredbe 111/2005/ES) ali ne sporoči sprememb, ki so nastale v zvezi z licenco oziroma posebno licenco (tretji odstavek 10. člena Uredbe 1277/2005/ES in 3.b člen);«;
– 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. opravlja dejavnost brez registracije ali posebne registracije, če ne dopolni podatkov v zvezi s to registracijo (šesti odstavek 3. člena Uredbe 273/2004/ES, prvi odstavek 7. člena Uredbe 111/2005/ES in 14. člen Uredbe 1277/2005/ES) ali ne sporoči sprememb, ki so nastale v zvezi z registracijo oziroma posebno registracijo (3.b člen);«;
– za 16. točko pika nadomesti s podpičjem in doda nova 17. točka, ki se glasi:
»17. ne zagotovi ustreznega varovanja pred odtujitvijo snovi s seznama skupin 1 in 2 v skladu s predpisi o kemikalijah (5.b člen).«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Z globo od 1.250 do 2.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 250 do 1.250 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-7/2009/4
Ljubljana, dne 10. septembra 2009
EVA 2008-2711-0143
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti