Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3183. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih grobiščih (ZVG-A), stran 9653.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih grobiščih (ZVG-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih grobiščih (ZVG-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. septembra 2009.
Št. 003-02-8/2009-3
Ljubljana, dne 16. septembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJNIH GROBIŠČIH (ZVG-A)
1. člen
V Zakonu o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vojna grobišča so pod pogoji tega zakona vojaška grobišča, grobišča žrtev vojne in grobišča žrtev vojne – po vojni usmrčenih oseb.«.
2. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo vojnih grobišč v tujini se zagotavlja v skladu z meddržavnimi sporazumi ali po dogovoru z državami, s katerimi Republika Slovenija še ni sklenila sporazumov.«.
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar ni mogoče ugotoviti, kam so pokopani posmrtni ostanki žrtev iz izpraznjenih grobišč, pa tudi tistih umrlih, katerih grobovi niso znani, se spominsko znamenje tem žrtvam postavi na ustreznem mestu v spominskem parku, lahko pa tudi na pokopališču.«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(spomenik vsem žrtvam vojn)
V glavnem mestu države se postavi spomenik vsem žrtvam vojn, in z vojnami povezanih žrtev na območju Republike Slovenije, s posvetilnim napisom spominske narave: “Domovina je ena, nam vsem dodeljena in eno življenje in ena smrt“ – Župančič.«.
5. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Evidentiranje vojnih grobišč po tem zakonu so terenska opazovanja, raziskave, meritve in kartiranje:
1. zemljišč, na katerih stojijo nagrobna ali druga spominska znamenja, iz katerih se utemeljeno domneva, da gre za zemljišče, v katerem je vojno grobišče,
2. zemljišč, v katerih se ob gradnjah, sondiranju terena, rudarskih delih, arheoloških in jamarskih raziskovanjih ali drugih zemeljskih delih odkrije posmrtne ostanke osebe ali oseb, za katere se na podlagi razpoložljivih podatkov utemeljeno domneva, da gre za zemljišče, v katerem je vojno grobišče in
3. drugih zemljišč, za katera se na podlagi razpoložljivih podatkov utemeljeno domneva, da gre za zemljišče, v katerem je vojno grobišče.«.
6. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Besedilo posvetilne narave se na vojaških grobiščih iz 2. člena tega zakona, razen na grobiščih pripadnikov tujih armad, glasi: “Padel(li) v vojni, Republika Slovenija“, na grobiščih žrtev vojne iz 3. člena tega zakona: “Umrl(i) kot žrtev (žrtve) vojne, Republika Slovenija“, na grobiščih žrtev vojne – po vojni usmrčenih oseb iz 4. člena tega zakona pa: “Žrtve vojne in revolucionarnega nasilja, Republika Slovenija“.«.
7. člen
V tretjem odstavku 27. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Stroški, nastali z izkopom ali prekopom, v celoti bremenijo pobudnike, ki zahtevajo izkop ali prekop.«.
8. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
(osrednja kostnica)
Na območju Spominskega parka Teharje se postavi osrednja kostnica, kjer se na spoštljiv način poskrbi za posmrtne ostanke oseb, ki se prekopljejo skladno z določbo 27. člena oziroma osmim odstavkom 28. člena tega zakona.«.
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2010.
Št. 545-01/09-30/23
Ljubljana, dne 8. septembra 2009
EPA 424-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik