Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3177. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Brinjevec 1, stran 9643.

Na podlagi 57. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) je župan Občine Škocjan dne 9. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Brinjevec 1
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Brinjevec 1 (v nadaljevanju: OPPN Brinjevec 1)
Občina Škocjan je nastala ob spremembi lokalne samouprave leta 1995. Leži v jugovzhodnem delu Slovenije ob avtocesti Ljubljana–Obrežje in ob reki Krki, po kateri poteka južna meja občine. Obsega del nekdanje občine Novo mesto in manjši del nekdanje občine Sevnica. Površina območja je 60,5 km2, naselij je 39, prebivalcev ob zadnjem popisu Statističnega urada Republike Slovenije leta 2002 pa je bilo 3035. Občina Škocjan meji na občine Šmarješke Toplice, Šentjernej, Sevnica, Krško in Mokronog - Trebelno.
Izhodišča in pravna podlaga za pripravo OPPN Brinjevec 1 so določena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01, 19/01, 75/04, 120/08), ki velja za območje celotne občine. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 120/08) je bila na območju Občine Škocjan zemljiščem s parcelnimi številkami 395/8-del, 395/1-del, 395/9, 3186-del, 395/11-del, 408/3-del, 411/1-del, 395/12-del, 395/10-del, vse katastrska občina Dole, spremenjena namenska raba iz najboljših kmetijskih zemljišč v območje stavbnih zemljišč (gospodarske cone, območja stanovanj in površine cest), za ta zemljišča pa se je predpisala izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
OPPN Brinjevec 1 se pripravi in vodi skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe; v nadaljevanju ZPNačrt) po določbah ZPNačrt-a, ki ureja postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list, št. RS, št. 99/07).
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje parcelnih št. 395/8-del, 395/9, 3186-del, 395/11-del, 408/3-del, vse k.o. Dole. Območje urejanja OPPN Brinjevec 1 se nahaja na južnem delu naselja Zloganje.
Razlog izdelave OPPN Brinjevec 1 je potreba po ureditvi območja v zaključeno funkcionalno enoto, kjer bo zagotovljeno priključevanje na komunalno infrastrukturo. Obstoječi objekti za učinkovito opravljanje poslovne dejavnosti ne zadoščajo več, zato se predvideva nova ureditev predmetnega območja. Območje OPPN Brinjevec 1 je namenjeno stanovanjski in gospodarski dejavnosti in obsega površino 3624 m2. Predmet OPPN so prometne površine, kot je dostopna cesta do objektov in do sosednjih zemljišč ter lokalna cesta, podzemni gospodarski objekt ter površine, namenjene parkiranju. Načrtovani posegi obsegajo gradnjo podzemnega objekta, parkirišča z dvema nadstreškoma na jugozahodni strani, rezervoarja za vodo in delno prestavitev lokalne ceste.
OPPN Brinjevec 1 bo podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj.
2. Območje OPPN
OPPN Brinjevec 1 bo obsegal območje parcelnih številk 395/8-del, 395/9, 3186-del, 395/11-del, 408/3-del, vse k.o. Dole.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih strokovnih podlag
V postopku priprave OPPN Brinjevec 1 izdelava novih strokovnih podlag ni predvidena, se pa v primeru, da se po njih izkaže potreba, lahko tudi izdelajo, in sicer ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih podatkov. Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za izdelavo OPPN Brinjevec 1, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora, prikaza stanja prostora ter Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01, 19/01, 75/04, 120/08).
4. Roki za pripravo OPPN Brinjevec 1
Postopek priprave in sprejema OPPN Brinjevec 1 bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+---------------------------------------------+----------------+
|Faze                     |Roki      |
+---------------------------------------------+----------------+
|sklep o začetku priprave OPPN        |september 2009 |
+---------------------------------------------+----------------+
|priprava osnutka OPPN            |7 dni      |
+---------------------------------------------+----------------+
|pridobivanje smernic nosilcev urejanja    |30 dni     |
|prostora (NUP) in odločitev o CPVO      |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|priprava dopolnjenega osnutka OPPN ter    |15 dni     |
|morebitnega okoljskega poročila       |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|preverba kakovosti izdelanega okoljskega   |15 dni*     |
|poročila *                  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|obravnava dopolnjenega osnutka na seji    |30 dni     |
|Občinskega sveta               |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|obvestilo javnosti o javni razgrnitvi    |7 dni      |
+---------------------------------------------+----------------+
|javna razgrnitev in javna obravnava OPPN,  |30 dni     |
|morebitna javna razgrnitev okoljskega    |        |
|poročila                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|priprava predloga OPPN, preučitev pripomb in |15 dni     |
|predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek   |        |
|OPPN, priprava stališč in seznanitev javnosti|        |
|s stališči do pripomb            |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|vloga za mnenja NUP – pregled        |7 dni      |
+---------------------------------------------+----------------+
|pridobivanje mnenj NUP; morebitna opredelitev|30 dni     |
|NUP o sprejemljivosti vplivov OPPN s stališča|        |
|svoje pristojnosti              |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov  |30 dni *    |
|izvedbe OPPN *                |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|obravnava in sprejem odloka o OPPN na seji  |30 dni     |
|Občinskega sveta               |        |
+---------------------------------------------+----------------+
  * pri morebitni izdelavi okoljskega poročila se roki
podaljšajo.
Predviden sprejem Odloka o OPPN Brinjevec 1 po tem terminskem planu in neupoštevajoč morebitno izdelavo okoljskega poročila je aprila 2010. Če se izkaže potreba po izdelavi okoljskega poročila, se roki temu primerno podaljšajo.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve
Nosilci urejanja prostora in nosilci javnih pooblastil, ki podajo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so:
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1 b, 1001 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Izpostava Novo mesto, Glavni trg 28, 8000 Novo mesto;
– Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
– Geoplin, d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
– Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
– Občina Škocjan (področje lokalnih cest in prostorskih ureditev), Škocjan 67, 8275 Škocjan;
– JP Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
– Zavod za gozdove, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 87000 Novo mesto.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti dodatne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se te pridobijo naknadno v tem postopku.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravljalec OPPN Brinjevec 1 je Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. Naročnik in investitor OPPN Brinjevec 1 je Deželan Jože, s. p., Zloganje 38, 8275 Škocjan.
Izdelovalca OPPN je izbral naročnik in investitor. Izdelovalec OPPN je MATRIKA Andrej Novak s. p., Paradiž 3, 8210 Trebnje.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na spletnih straneh Občine Škocjan in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Škocjan ta sklep pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-0001/2009
Škocjan, dne 9. septembra 2009
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost