Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3173. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, stran 9639.

Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 62/08 in 14/09), 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99 in 10/01), 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 72/01), so Občinski svet Občine Lendava na 27. seji dne 13. 7. 2009, Občinski svet Občine Dobrovnik na 21. seji dne 13. 8. 2009 in Občinski svet Občine Kobilje na 16. seji dne 29. 7. 2009, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje (Uradni list RS, št. 15/09).
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se za besedo »izvrševanje« črta beseda »upravnih«.
3. člen
V tretjem in četrtem odstavku 3. člena se črta beseda »pečat« in se nadomesti z besedo »žig«.
4. člen
Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»Pooblaščene uradne osebe organa skupne občinske uprave kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic na področju inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z:
1. Zakonom o varnosti v cestnem prometu
2. Zakonom o stavbnih zemljiščih
3. Zakonom o splošnem upravnem postopku
4. Zakonom o lokalni samoupravi
5. Zakonom o prostorskem načrtovanju
6. Zakonom o urejanju prostora
7. Zakonom o varstvu javnega reda in miru
8. Zakonom o občinskem redarstvu
9. Zakon o inšpekcijskem nadzoru
10. Zakonom o prekrških
11. Zakonom o varstvu okolja
12. Odlokom o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov
13. Odlokom o občinskih cestah
14. Odlokom o kategorizaciji občinskih cest
15. Odlokom o plakatiranju in neprometnih znakih
16. Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda
17. Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
18. Odlokom o taksi za obremenjevanje okolja
19. Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
20. Odlokom o oskrbi s pitno vodo
21. Odlokom o turistični taksi
22. Odlokom o gospodarskih javnih službah
23. Odlokom o javnem redu in miru
24. Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
25. Odlokom o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
ter drugih zakonov in odlokov, ki vsebujejo pooblastila nadzora uradnih oseb prekrškovnega organa s kvalifikacijo prekrška in globe.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
Vodja skupne občinske uprave je vodja inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.«
5. člen
V 6. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Organ skupne občinske uprave na področju iz prvega odstavka tega člena izvaja:
– vodi prostorsko planiranje in spremlja njegovo uresničevanje,
– načrtuje in spremlja aktivnosti posega v prostor,
– skrbi za trajnostni razvoj in načrtno varovanje okolja,
– skrbi za izgled okolja in prostorski informacijski sitem,
– pripravlja strokovne podlage za izdajanje lokacijskih dovoljenj,
– organizira informacijske podatkovne baze s področja prostorskih zadev,
– analizira stanje na področju komunalne infrastrukture in pripravlja strokovne podlage za odločanje,
– organizira in izvaja strokovna opravila ter vodi upravne postopke na področju okoljskih in komunalnih zadev,
– nudi pretok strokovnih informacij občanom,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.«
6. člen
V 7. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki glasi:
»Organ skupne občinske uprave na področju iz prvega odstavka tega člena izvaja:
– upravlja z občinskim kanalizacijskim sistemom in nadzira delo izvajalcev gospodarskih javnih služb s področja komunalnih zadev,
– izvaja javno gospodarsko službo odvajanja komunalne in padavinske vode,
– spremlja izvajanje odloka s področja gospodarskih javnih služb,
– vodi podatkovne baze in skrbi za njihovo ažuriranje na podlagi svoje pristojnosti,
– organizira vzdrževanje objektov v lasti občine,
– organizira čiščenje objektov v lasti občine,
– organizira ureditev okolice (zelene površine),
– skrbi za prometno varnost.
– nudi pretok strokovnih informacij občanom,
– načrtuje, koordinira in nadzira aktivnosti, ki se nanašajo na komunalno infrastrukturo,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.«
7. člen
V prvem in drugem odstavku 9. člena se črta beseda »predstojnik« ter se nadomesti z besedo »vodja«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da sedaj glasi: »Vodja organa skupne občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem. Vodja organa skupne občinske uprave je uradnik na položaju.«
8. člen
V prvem in tretjem odstavku 10. člena se črta beseda »predstojnik« in se nadomesti z besedo »vodja«.
Črta se besedilo drugega odstavka 10. člena.
9. člen
V 11. členu se črta beseda »predstojnika« in se nadomesti z besedo »vodje«.
10. člen
Za 11. členom se doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»Občina, v kateri ima organ skupne občinske uprave sedež, ima za javne uslužbence status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Lendava.
Pravice in obveznosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic oziroma vodja organa skupne občinske uprave na podlagi njihovega pooblastila.«
11. člen
V 12. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki glasi:
»Sredstva za delo organa skupne občinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju:
– Občina Lendava: 80%
– Občina Dobrovnik: 15%
– Občina Kobilje: 5%«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Besedilo dosedanjega tretjega odstavka se črta.
Naslednji odstavki se ustrezno preštevilčijo.
12. člen
V drugem in tretjem odstavku 13. člena se črta beseda »predstojnik« in se nadomesti z besedo: »vodja«.
13. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»Organ skupne občinske uprave opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež oziroma v drugih prostorih, za katere se dogovorijo občine ustanoviteljice.
Nakup opreme, ki je potrebna za delo organa skupne občinske uprave, v skladu s predpisi o javnem naročanju naroči župan občine ustanoviteljice, v kateri ima organ skupne občinske uprave sedež.
Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župani občin ustanoviteljic imenujejo v komisijo vsak po enega člana.
Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice delijo v razmerju, določenem v prejšnjem členu.«
14. člen
Za sedanjim 13.a členom se doda novi 13.b člen, ki se glasi:
»Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. Poslovanje organa skupne občinske uprave se vodi na posebnem podračunu te občine.
Finančni načrt organa skupne občinske uprave, ki ga na predlog vodje določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima organ skupne občinske uprave sedež.
Finančni načrt organa skupne občinske uprave je priloga tudi k proračunom ostalih občin ustanoviteljic.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinske uprave je njen vodja.«
15. člen
Za 14. členom se doda novi 14.a člen, ki se glasi:
»V primeru prenehanja delovanja organa skupne občinske uprave pripada posamezni občini ustanoviteljici vrednost sredstev organa skupne občinske uprave v razmerju, kot je bilo sofinanciranje pridobitve teh sredstev na dan prenehanja organa skupne občinske uprave.
Z dnem sprejema ugotovitvenega sklepa vseh občinskih svetov občin ustanoviteljic prične teči prehodno obdobje 6 mesecev do prenehanja delovanja organa skupne občinske uprave. V tem obdobju so občine ustanoviteljice dolžne zagotoviti financiranje delovanja organa skupne občinske uprave.
16. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki se glasi:
»Najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmejo župani občin ustanoviteljic Akt o sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave in kadrovski načrt.
Organ skupne občinske uprave prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta občinskih uprav in katerih področje dela se prenaša na organ skupne občinske uprave ter se zanje tako dogovorijo župani občin ustanoviteljic.
Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se v podpis predloži aneks k pogodbi o zaposlitvi.«
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0006/2009
Lendava, dne 13. julija 2009
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.
Dobrovnik, dne 13. avgusta 2009
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.
Kobilje, dne 29. julija 2009
Župan
Občine Kobilje
Stanko Gregorec l.r.

AAA Zlata odličnost