Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3168. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2009, stran 9634.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16., 96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 23. redni seji dne 4. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grad za leto 2009 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)      3.459.911
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            1.923.059
70  DAVČNI PRIHODKI                1.464.815
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.362.795
   703 Davki na premoženje             92.020
   704 Domači davki na blago in storitve      10.000
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                458.244
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      19.236
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             3.000
   712 Globe in druge denarne kazni          108
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    270.000
   714 Drugi nedavčni prihodki           165.900
72  KAPITALSKI PRIHODKI               55.337
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       55.337
   neopredmetenih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 4.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov       4.000
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI              1.477.515
   740 Transferni prihodki iz drugih        473.113
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  1.004.402
   iz sredstev proračuna Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)        4.487.354
40  TEKOČI ODHODKI                1.450.357
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      241.573
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      34.223
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.104.562
   403 Plačila domačih obresti           60.000
   409 Rezerve                   10.000
41  TEKOČI TRANSFERI                619.837
   410 Subvencije                  10.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  373.147
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in    70.640
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        166.049
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             2.365.760
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.365.760
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             51.400
   432 Investicijski transferi proračunskim     51.400
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              –
                          1.027.443
------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     1.022
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     1.022
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil         1.022
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     1.022
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)            1.100.000
50  ZADOLŽEVANJE                 1.100.000
   500 Domače zadolževanje            1.100.000
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550+551)            75.000
   55 ODPLAČILA DOLGA                75.000
   550 Odplačila domačega dolga           75.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU       –1.421
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        1.025.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        1.027.443
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU        1.421
   PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-871/09-OS
Grad, dne 4. septembra 2009
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost