Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3159. Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev, stran 9618.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 5. člena Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 71/09) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev
1. člen
(predmet urejanja)
To navodilo ureja:
1. nabor plačilnih storitev ter z njimi povezanih dodatnih in pomožnih storitev, v zvezi s katerimi so obvezniki poročanja dolžni poročati Banki Slovenije podatke o nadomestilih po Sklepu o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 71/09);
2. način poročanja obveznikov poročanja podatkov o višinah nadomestil za storitve iz prve alinee tega člena (v nadaljevanju: nadomestila), vključno z obliko poročil in navodili za njihovo izpolnjevanje, ter roke za poročanje.
2. člen
(poročanje)
Obvezniki poročanja poročajo o višinah in vsaki spremembi višin nadomestil za plačilne storitve ter z njimi povezane dodatne in pomožne storitve.
3. člen
(način poročanja)
Obvezniki poročanja poročajo v skladu s tem navodilom z uporabo elektronskih obrazcev, Obrazca 1 in Obrazca 2 (v nadaljevanju: obrazca), katerih vsebina je določena v 5. in 6. členu tega navodila in ki sta na voljo na spletni strani Banke Slovenije.
Obrazec 1 se uporablja za poročanje o višini nadomestil, ki jih obvezniki poročanja zaračunavajo uporabnikom plačilnih storitev, ki so potrošniki.
Obrazec 2 se uporablja za poročanje o višini nadomestil, ki jih obvezniki poročanja zaračunavajo uporabnikom plačilnih storitev, ki niso potrošniki.
Obvezniki poročanja pošljejo izpolnjena obrazca po elektronski pošti na naslov tarife@bsi.si.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni pojmi, uporabljeni v obrazcih za poročanje po tem navodilu, imajo naslednji pomen:
1. komitent je imetnik transakcijskega računa pri ponudniku plačilnih storitev, ki zanj opravlja posamezno plačilno storitev;
2. osnovni transakcijski račun je transakcijski račun (ne glede na morebitno drugačno poimenovanje), ki vključuje debetno kartico;
3. malo plačilo pomeni vsako plačilo, ki se glasi na znesek plačila do 50.000 EUR. V primeru plačil v tuji valuti se upošteva enak mejni znesek protivrednosti plačila v EUR;
4. veliko plačilo pomeni vsako plačilo, ki se glasi na znesek plačila nad 50.000 EUR. V primeru plačil v tuji valuti se upošteva enak mejni znesek protivrednosti plačila v EUR;
5. interno plačilo je plačilo na podlagi položene gotovine ali v breme transakcijskega računa plačnika pri ponudniku plačilnih storitev in v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila pri istem ponudniku plačilnih storitev;
6. eksterno plačilo je plačilo na podlagi položene gotovine ali v breme transakcijskega računa plačnika pri ponudniku plačilnih storitev in v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila pri drugem ponudniku plačilnih storitev;
7. nujni nalog je plačilni nalog, ki ga ponudnik plačilnih storitev obravnava prednostno in zanj zagotavlja krajši rok izvršitve;
8. obvestilo o neizvršitvi plačila je obvestilo, ki ga ponudnik plačilnih storitev pošlje komitentu v primeru, ko ta na dogovorjeni dan na svojem transakcijskem računu ne zagotovi zadostnih sredstev za izvedbo posameznega plačila v breme tega računa na podlagi trajnega naloga ali direktne obremenitve, zaradi česar ponudnik plačilnih storitev posameznega plačila ne izvede;
9. posebna položnica je standardiziran kreditni plačilni instrument, ki je opredeljen v Dogovoru o načinu poslovanja s plačilnimi instrumenti, sklenjenem med člani Združenja bank Slovenije, in za katerega izmenjava podatkov poteka preko Zbirnega centra, kot je opredeljen v tem dogovoru;
10. papirni nalog preko okenca pomeni papirni plačilni nalog, predložen preko bančnega okenca, s katerim plačnik odredi izvedbo plačila na podlagi položene gotovine ali v breme transakcijskega računa plačnika pri ponudniku plačilnih storitev.
5. člen
(obrazec 1)
Obrazec 1 ima naslov »Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev za imetnike transakcijskih računov – potrošnike (rezidente)«, vsebuje pa naslednje postavke:
1. Naziv ponudnika plačilnih storitev
2. Datum veljavnosti poročanih nadomestil
3. Osnovni transakcijski račun (prvi)
  3.1. Odprtje
  3.2. Vodenje – mesečno
  3.3. Zaprtje (pred potekom 12 mesecev)
4. Sodobne tržne poti
  4.1. Elektronska banka – osnovna rešitev
    4.1.1. Pristop
    4.1.2. Uporaba – mesečno
  4.2. Telefonska banka – osnovna rešitev
    4.2.1. Pristop
    4.2.2. Uporaba – mesečno
  4.3. Mobilna banka – osnovna rešitev
    4.3.1. Pristop
    4.3.2. Uporaba – mesečno
5. Plačila v državi (velika in mala) in čezmejna plačila (mala) v EUR
  5.1. Kreditna plačila
    5.1.1. Papirni nalog preko okenca
       5.1.1.1. Interno
          5.1.1.1.1. Veliko
          5.1.1.1.2. Malo
       5.1.1.2. Eksterno
          5.1.1.2.1. Veliko
          5.1.1.2.2. Malo
       5.1.1.3. Nujni nalog
          5.1.1.3.1. Interno
          5.1.1.3.2. Eksterno
       5.1.1.4. Posebna položnica
          5.1.1.4.1. Interno
          5.1.1.4.2. Eksterno
    5.1.2. Elektronska banka
       5.1.2.1. Interno
          5.1.2.1.1. Veliko
          5.1.2.1.2. Malo
       5.1.2.2. Eksterno
          5.1.2.2.1. Veliko
          5.1.2.2.2. Malo
       5.1.2.3. Nujni nalog
          5.1.2.3.1. Interno
          5.1.2.3.2. Eksterno
       5.1.2.4. Posebna položnica
          5.1.2.4.1. Interno
          5.1.2.4.2. Eksterno
    5.1.3. Telefonska banka
       5.1.3.1. Interno
          5.1.3.1.1. Veliko
          5.1.3.1.2. Malo
       5.1.3.2. Eksterno
          5.1.3.2.1. Veliko
          5.1.3.2.2. Malo
       5.1.3.3. Nujni nalog
          5.1.3.3.1. Interno
          5.1.3.3.2. Eksterno
       5.1.3.4. Posebna položnica
          5.1.3.4.1. Interno
          5.1.3.4.2. Eksterno
    5.1.4. Mobilna banka
       5.1.4.1. Interno
          5.1.4.1.1. Veliko
          5.1.4.1.2. Malo
       5.1.4.2. Eksterno
          5.1.4.2.1. Veliko
          5.1.4.2.2. Malo
       5.1.4.3. Nujni nalog
          5.1.4.3.1. Interno
          5.1.4.3.2. Eksterno
       5.1.4.4. Posebna položnica
          5.1.4.4.1. Interno
          5.1.4.4.2. Eksterno
    5.1.5. Trajni nalog
       5.1.5.1. Interno
       5.1.5.2. Eksterno
       5.1.5.3. Obvestilo o neizvršitvi plačila
  5.2. Direktna obremenitev
    5.2.1. Interno
    5.2.2. Eksterno
    5.2.3. Obvestilo o neizvršitvi plačila
  5.3. Prilivi na račun
6. Čezmejna plačila (velika) v EUR
  6.1. Kreditna plačila
    6.1.1. Papirni nalog preko okenca
       6.1.1.1. Nenujni nalog
       6.1.1.2. Nujni nalog
    6.1.2. Elektronska banka
       6.1.2.1. Nenujni nalog
       6.1.2.2. Nujni nalog
    6.1.3. Telefonska banka
       6.1.3.1. Nenujni nalog
       6.1.3.2. Nujni nalog
    6.1.4. Mobilna banka
       6.1.4.1. Nenujni nalog
       6.1.4.2. Nujni nalog
  6.2. Prilivi na račun
7. Plačila v tretje države in iz njih
  7.1. Kreditna plačila
    7.1.1. Papirni nalog preko okenca
       7.1.1.1. Veliko
       7.1.1.2. Malo
       7.1.1.3. Nujni nalog
    7.1.2. Elektronska banka
       7.1.2.1. Veliko
       7.1.2.2. Malo
       7.1.2.3. Nujni nalog
  7.2. Prilivi na račun
8. Dvig gotovine z debetno kartico
  8.1. Lastni bankomat
  8.2. Bankomat druge banke
    8.2.1. V državi in čezmejno v EUR
    8.2.2. V tretji državi
  8.3. Okence pri drugi banki
    8.3.1. V državi in čezmejno v EUR
    8.3.2. V tretji državi
9. Gotovinsko poslovanje
  9.1. Polog gotovine (bankovci)
  9.2. Polog gotovine (kovanci)
  9.3. Menjava kovancev v bankovce in obratno
    9.3.1. Komitenti
    9.3.2. Nekomitenti
10. Naslov spletne strani z objavljenimi nadomestili
6. člen
(obrazec 2)
Obrazec 2 ima naslov »Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev za imetnike transakcijskih računov – nepotrošnike (rezidente)«, vsebuje pa naslednje postavke:
1. Naziv ponudnika plačilnih storitev
2. Datum veljavnosti poročanih nadomestil
3. Osnovni transakcijski račun (prvi)
  3.1. Odprtje
 3.2. Vodenje – mesečno
 3.3. Zaprtje (pred potekom 12 mesecev)
4. Sodobne tržne poti
  4.1. Elektronska banka – osnovna rešitev
   4.1.1. Pristop
   4.1.2. Uporaba – mesečno
 4.2. Telefonska banka – osnovna rešitev
   4.2.1. Pristop
   4.2.2. Uporaba – mesečno
5. Plačila v državi (velika in mala) in čezmejna plačila (mala) v EUR
  5.1. Kreditna plačila
   5.1.1. Papirni nalog preko okenca
      5.1.1.1. Interno
         5.1.1.1.1. Veliko
         5.1.1.1.2. Malo
      5.1.1.2. Eksterno
         5.1.1.2.1. Veliko
         5.1.1.2.2. Malo
      5.1.1.3. Nujni nalog
         5.1.1.3.1. Interno
         5.1.1.3.2. Eksterno
      5.1.1.4. Posebna položnica
         5.1.1.4.1. Interno
         5.1.1.4.2. Eksterno
   5.1.2. Elektronska banka
      5.1.2.1. Interno
         5.1.2.1.1. Veliko
         5.1.2.1.2. Malo
      5.1.2.2. Eksterno
         5.1.2.2.1. Veliko
         5.1.2.2.2. Malo
      5.1.2.3. Nujni nalog
         5.1.2.3.1. Interno
         5.1.2.3.2. Eksterno
      5.1.2.4. Posebna položnica
         5.1.2.4.1. Interno
         5.1.2.4.2. Eksterno
   5.1.3. Telefonska banka
      5.1.3.1. Interno
         5.1.3.1.1. Veliko
         5.1.3.1.2. Malo
      5.1.3.2. Eksterno
         5.1.3.2.1. Veliko
         5.1.3.2.2. Malo
      5.1.3.3. Nujni nalog
         5.1.3.3.1. Interno
         5.1.3.3.2. Eksterno
      5.1.3.4. Posebna položnica
         5.1.3.4.1. Interno
         5.1.3.4.2. Eksterno
   5.1.4. Na magnetnem ali podobnem mediju
      5.1.4.1. Interno
         5.1.4.1.1. Veliko
         5.1.4.1.2. Malo
      5.1.4.2. Eksterno
         5.1.4.2.1. Veliko
         5.1.4.2.2. Malo
      5.1.4.3. Nujni nalog
         5.1.4.3.1. Interno
         5.1.4.3.2. Eksterno
      5.1.4.4. Posebna položnica
         5.1.4.4.1. Interno
         5.1.4.4.2. Eksterno
   5.1.5. Direktna odobritev
      5.1.5.1. Interno
      5.1.5.2. Eksterno
   5.1.6. Trajni nalog
      5.1.6.1. Interno
      5.1.6.2. Eksterno
 5.2. Direktna obremenitev
   5.2.1. Pravna oseba v vlogi plačnika
      5.2.1.1. Interno
      5.2.1.2. Eksterno
      5.2.1.3. Obvestilo o neizvršitvi plačila
   5.2.2. Pravna oseba v vlogi prejemnika plačila
 5.3. Prilivi na račun
6. Čezmejna plačila (velika) v EUR
  6.1. Kreditna plačila
   6.1.1. Papirni nalog preko okenca
      6.1.1.1. Nenujni nalog
      6.1.1.2. Nujni nalog
   6.1.2. Elektronska banka
      6.1.2.1. Nenujni nalog
      6.1.2.2. Nujni nalog
   6.1.3. Telefonska banka
      6.1.3.1. Nenujni nalog
      6.1.3.2. Nujni nalog
   6.1.4. Na magnetnem ali podobnem mediju
      6.1.4.1. Nenujni nalog
      6.1.4.2. Nujni nalog
 6.2. Prilivi na račun
7. Plačila v tretje države in iz njih
  7.1. Kreditna plačila
   7.1.1. Papirni nalog preko okenca
      7.1.1.1. Veliko
      7.1.1.2. Malo
      7.1.1.3. Nujni nalog
   7.1.2. Elektronska banka
      7.1.2.1. Veliko
      7.1.2.2. Malo
      7.1.2.3. Nujni nalog
   7.1.3. Telefonska banka
      7.1.3.1. Veliko
      7.1.3.2. Malo
      7.1.3.3. Nujni nalog
   7.1.4. Na magnetnem ali podobnem mediju
      7.1.4.1. Veliko
      7.1.4.2. Malo
      7.1.4.3. Nujni nalog
 7.2. Prilivi na račun
8. Gotovinsko poslovanje
  8.1. Dnevno nočni trezor
   8.1.1. Letna uporaba
   8.1.2. Polog gotovine – komitenti
   8.1.3. Polog gotovine – nekomitenti
 8.2. Polog gotovine (bankovci)
   8.2.1. Komitenti
   8.2.2. Nekomitenti
 8.3. Polog gotovine (kovanci)
   8.3.1. Komitenti
   8.3.2. Nekomitenti
 8.4. Menjava kovancev v bankovce in obratno
   8.4.1. Komitenti
   8.4.2. Nekomitenti
9. Naslov spletne strani z objavljenimi nadomestili
7. člen
(navodila za izpolnjevanje obrazcev)
Vpisujejo se zneski v eurih, na dve decimalni mesti natančno.
Če znotraj posameznih storitev, kot so razčlenjene v posameznem obrazcu, ponudnik plačilnih storitev razlikuje višine nadomestil, se vpiše najvišje nadomestilo, če s tem navodilom ni določeno drugače.
V primeru, da ponudnik plačilnih storitev za posamezno storitev razlikuje višine nadomestil za komitente in nekomitente, se vpiše nadomestilo za komitente, razen v primerih, kjer je ločitev v obrazcih predvidena.
Če ponudnik plačilnih storitev posamezno storitev ponuja brezplačno, se v posamezno polje obrazca vnese »0«. Če posamezne storitve ne ponuja, se vnese »―«.
V primeru, ko je nadomestilo izraženo v odstotkih od zneska plačila, se poleg odstotka vpiše najnižje in najvišje nadomestilo, če je to posebej določeno (primer: »1,00%, najmanj 1,00 in največ 10,00«).
8. člen
(redna poročila)
Obvezniki poročanja poročajo četrtletno, in sicer marca, junija, septembra in decembra, najkasneje pet delovnih dni pred koncem meseca. V poročilu morajo navesti višine nadomestil, ki bodo v veljavi na prvi delovni dan naslednjega meseca, in datum začetka veljavnosti zadnje spremembe višine katerega od nadomestil, o katerih se poroča v skladu s tem navodilom.
9. člen
(poročila ob spremembah)
Obvezniki poročanja poročajo vsako spremembo višine nadomestil znotraj posameznega četrtletja najkasneje pet delovnih dni pred uveljavitvijo spremembe z navedbo datuma začetka veljavnosti spremembe. V primeru spremembe višine zgolj posameznih nadomestil pošljejo celoten obrazec, izpolnijo pa samo polja z nadomestili, katerih višina se spremeni.
10. člen
(končna določba)
To navodilo začne veljati 1. oktobra 2009.
Ljubljana, dne 3. septembra 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner
Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost