Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3158. Sklep o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev, stran 9617.

Na podlagi 13. člena v povezavi s 14. členom ter v skladu z 31. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev
1. člen
(predmet urejanja)
Ta sklep ureja:
1. namen zbiranja podatkov o nadomestilih, ki jih zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije,
2. ponudnike plačilnih storitev, ki so zavezani poročati podatke iz prve alinee tega člena (v nadaljevanju: obvezniki poročanja),
3. obseg in način poročanja in objave podatkov iz prve alinee tega člena.
2. člen
(pojmi)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, v nadaljevanju ZPlaSS).
3. člen
(namen)
Banka Slovenije zbira podatke o nadomestilih, ki jih obvezniki poročanja zaračunavajo uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije v skladu z ZPlaSS, za namene statističnega spremljanja gibanja višin teh nadomestil ter za namen pregledne objave.
Banka Slovenije uporablja statistične podatke iz prvega odstavka tega člena za potrebe usmerjanja, vodenja, podpiranja in nadziranja delovanja plačilnih sistemov v skladu s pooblastili na podlagi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo).
4. člen
(obvezniki poročanja)
O nadomestilih, ki jih zaračunavajo uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije, morajo Banki Slovenije poročati naslednji ponudniki plačilnih storitev:
1. banke, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, in banke držav članic, ki so pridobile dovoljenje pristojnega nadzornega organa države sedeža za opravljanje plačilnih storitev in so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ustanovile podružnico na območju Republike Slovenije ali neposredno opravljajo plačilne storitve na območju Republike Slovenije,
2. družbe za izdajo elektronskega denarja, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, in družbe za izdajo elektronskega denarja držav članic, ki so pridobile dovoljenje pristojnega nadzornega organa države sedeža za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja in so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ustanovile podružnico na območju Republike Slovenije ali neposredno opravljajo storitve izdaje elektronskega denarja na območju Republike Slovenije,
3. plačilne institucije in plačilne institucije držav članic, ki so v skladu z ZPlaSS ustanovile podružnico na območju Republike Slovenije ali opravljajo plačilne storitve na območju Republike Slovenije preko zastopnika ali neposredno,
4. plačilne institucije z opustitvijo.
5. člen
(navodilo)
Guverner Banke Slovenije izda navodilo, s katerim določi nabor plačilnih storitev ter z njimi povezanih dodatnih in pomožnih storitev, v zvezi s katerimi so obvezniki poročanja dolžni poročati Banki Slovenije podatke o nadomestilih po tem sklepu, ter predpiše način in roke poročanja.
6. člen
(objava)
Podatke, zbrane na podlagi tega sklepa, Banka Slovenije objavi na svoji spletni strani, na način, ki uporabnikom plačilnih storitev omogoča primerjavo nadomestil, ki jih za določene plačilne storitve uporabnikom zaračunavajo različni ponudniki plačilnih storitev.
7. člen
(prehodna in končna določba)
Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2009.
Ponudniki plačilnih storitev poročajo Banki Slovenije podatke po tem sklepu o nadomestilih za storitve iz 4. člena tega sklepa, ki jih zaračunavajo od vključno 1. novembra 2009 dalje. Celovite podatke po tem sklepu prvič pošljejo Banki Slovenije 27. oktobra 2009.
Izpolnjevanje obveznosti ponudnikov plačilnih storitev po drugem odstavku tega člena do vključno 31. oktobra 2009 šteje kot izpolnjevanje obveznosti poročanja izvajalcev plačilnega prometa po Sklepu o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa (Uradni list RS, št. 17/07 in 58/09 – ZPlaSS).
Ljubljana, dne 1. septembra 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost