Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2009 z dne 4. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2009 z dne 4. 9. 2009

Kazalo

3121. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju Zakona o matičnem registru, stran 9522.

Na podlagi tretjega odstavka 19. člena, prvega odstavka 25. člena, prvega odstavka 26. člena in na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju Zakona o matičnem registru
1. člen
V Pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/05) se v 52. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izpiski in potrdila iz matičnega registra se lahko izdajajo v fizični ali v elektronski obliki. Izpiski in potrdila, izdana v elektronski obliki so opremljeni z elektronskim podpisom in žigom in se lahko uporabljajo v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:
»53.a člen
(izpiski v mednarodnem prometu)
V mednarodnem prometu se poleg izpiskov, navedenih v prejšnjem členu, uporabljajo obrazci izpiskov iz matičnega registra, izdani na podlagi Konvencije o izdajanju nekaterih tujini namenjenih izpiskov iz matičnih knjig (Uradni list RS, št. 54/92, v nadaljnjem besedilu: Pariška konvencija) in Konvencije o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih (Uradni list RS, št. 54/92, v nadaljnjem besedilu: Dunajska konvencija).
Izpiski se izdajajo iz matičnega registra ali matičnih knjig na naslednjih obrazcih:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu, izdan na podlagi Dunajske konvencije na obrazcu iz priloge št. 17 tega pravilnika,
– izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, izdan na podlagi Dunajske konvencije, na obrazcu iz priloge št. 18 tega pravilnika,
– izpisek iz matičnega registra o smrti, izdan na podlagi Dunajske konvencije, na obrazcu iz priloge št. 19 tega pravilnika,
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu, izdan na podlagi Pariške konvencije, na obrazcu št. 20 iz priloge tega pravilnika,
– izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, izdan na podlagi Pariške konvencije, na obrazcu št. 21 iz priloge tega pravilnika,
– izpisek iz matičnega registra o smrti, izdan na podlagi Pariške konvencije, na obrazcu št. 22 iz priloge tega pravilnika.
Obrazci iz prejšnjega odstavka so sestavni del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.«
3. člen
55. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Na podlagi vpisa v matični register se na zahtevo upravičenca izdaja Potrdilo o državljanstvu, na obrazcu št. 23 iz priloge tega pravilnika, na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, pa na obrazcu št. 24 oziroma 25 iz priloge tega pravilnika. Obrazci št. 23, 24 in 25 so objavljeni v prilogah št. 23, 24 in 25 tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.«
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji drugi odstavek se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig, namenjenih za uporabo v tujini (Uradni list RS, št. 48/93), in odločba ministra za notranje zadeve št., 0101-S-41/A-16/91 z dne 30. 3. 1994.
5. člen
Določbe pravilnika, ki se nanašajo na izdajo izpiskov in potrdil v elektronski obliki, se začnejo uporabljati po zagotovitvi tehničnih in tehnoloških možnosti za elektronsko izdajo, vendar najpozneje v enem letu od uveljavitve pravilnika.
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-179/2009/5 (1321-01)
Ljubljana, dne 27. avgusta 2009
EVA 2009-1711-0024
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti