Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

3063. Odlok o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti, stran 9360.

Na podlagi 37. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB2 – uradno prečiščeno besedilo in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na 7. korespondenčni seji dne 13. 8. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti
1. člen
9. člen Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/97) se v celoti spremeni, tako da se glasi:
»(1) Koncesionar pridobi koncedenta na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis se izvede v skladu z veljavno zakonodajo. Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava.
(2) Merila, ki bodo upoštevana pri oceni in izbiri najugodnejše ponudbe:
– reference na področju izvajanja razpisane javne službe,
– kadrovska usposobljenost in znanje oseb, ki so pomembna za izvajanje razpisane javne službe,
– kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja razpisane javne službe,
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev.
(3) Za presojo prispelih ponudb imenuje župan tričlansko strokovno komisijo. Strokovna komisija o izbiri koncesionarja pripravi poročilo. Komisija, pristojna za izbiro, lahko v postopku izbire odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Določi lahko, da se razpis ponovi ali da se s ponovnim razpisom počaka določen ali nedoločen čas«.
2. člen
10. člen se spremni tako, da se glasi:
»O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave odloča župan.
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35401-0017/2009-2
Zreče, dne 13. avgusta 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost