Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009

Kazalo

3030. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota, stran 9183.

Na podlagi 57. člena in v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota.
(2) Sklep določa način priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta (v nadaljevanju: LN).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 32/06), kateri je bil izdelan po določilih Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1).
(4) Ob uveljavitvi novega odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota bodo določila Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 32/06), preklicana za območja, ki se bodo na novo definirala.
(5) V skladu s 97. členom ZPNačrt se bo akt spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota štel za občinski podrobni prostorski načrt.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev LN)
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. V veljavi je prostorski akt Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 32/06). V tem prostorskem aktu je na predmetnih parcelah predvidena gradnja enega objekta v velikih gabaritih s poslovno-trgovsko-turistično (zabaviščno) namembnostjo. Zemljišče je nepozidano, gramozirano in služi za parkiranje osebnih avtomobilov. Investitorju več pogojev iz veljavnega prostorskega akta ne ustreza, zato je podal pobudo za izdelavo spremembe prostorskega akta. Kompleks sestavljajo trije objekti nad skupno podzemno garažo. V pritličju so predvideni javni lokali s poslovnimi, trgovskimi in storitvenimi programi. V dveh objektih, razgibanih višinskih gabaritov, se v nadstropnih etažah predvidevajo stanovanja. Ob izgradnji kompleksa se bo dokončno uredila tudi predvidena prometna infrastruktura ter druge ureditve na zunanjih javnih površinah.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev LN)
(1) Območje sprememb in dopolnitev LN obsega zemljišče s parcelnimi številkami 1355, 1350, 1354, 1358, 1348 in 1377/2 vse k.o. Murska Sobota. Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov in drugih zunanjih ureditev se lahko v območje sprememb in dopolnitev LN vključijo tudi druge parcelne številke, potrebne za infrastrukturno opremljenost območja in širšega prostora. Gradbena parcela je trikotne oblike in je omejena z Zvezno ulico na severu, s Slomškovo na jugu in z asfaltno ploščadjo avtobusne postaje na vzhodu.
(2) Območje sprememb in dopolnitev LN se v času postopka priprave lahko spremeni.
4. člen
(način pridobitve strokovne rešitve)
(1) Strokovna rešitev za ureditev kompleksa temelji na idejni zasnovi, izdelani v februarju 2009 kot varianta 1 in na idejni zasnovi, izdelani v juliju 2009 kot varianta 2 pri STUDIO KALAMAR d.o.o., Slovenska 19, 1000 Ljubljana.
(2) Za pridobitev strokovnih rešitev in za pripravo sprememb in dopolnitev LN se uporabijo strokovne podlage, študije, raziskave in različna strokovna gradiva, izdelana za pripravo drugih prostorskih aktov na obravnavanem območju in za primerljive prostorske ureditve, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto prostorske ureditve in značilnost prostora pomembne za pripravo načrta prostorskih ureditev.
(3) Načrtovane prostorske ureditve morajo biti izdelane na način, da vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve.
(4) Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo tudi morebitne druge strokovne podlage iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta prostorskih ureditev izkazalo, da so potrebne.
(5) Načrtovalec sprememb in dopolnitev LN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, pet izvodov akta v barvni analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma programu, ki ga uporablja pripravljavec.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev LN)
(1) Mestna občina Murska Sobota začne pripravljati spremembe in dopolnitve LN na podlagi sklepa, ki ga sprejme župan. Sklep se pošlje tudi pristojnemu ministrstvu za prostor.
(2) Osnutek sprememb in dopolnitev LN se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Murska Sobota in izraženih investicijskih namer občine ter drugih oseb. Osnutek sprememb in dopolnitev LN občina pošlje nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa s pozivom, da v roku 30 dni od prejema podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.
Istočasno posreduje občina osnutek sprememb in dopolnitev LN Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za celovito presojo vplivov na okolje, da le-ta v roku 30 dni občini pisno sporoči, ali je za spremembe in dopolnitve LN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Prostorski načrtovalec pregleda in analizira pridobljene smernice in podatke ter dopolni osnutek sprememb in dopolnitev LN tako, da posamezno strokovno rešitev pridobi s primerjavo variantnih rešitev posameznih prostorskih ureditev in/ali z utemeljitvijo izbora najustreznejše strokovne rešitve.
V primeru, da je za osnutek sprememb in dopolnitev LN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN zagotovi tudi okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo skupaj z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev LN občina pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in ga s sklepom zavrne, če ugotovi, da okoljsko poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi.
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN občina javno razgrne za najmanj 30 dni in v tem času organizira njegovo javno obravnavo. Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev LN najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
Pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN poda javnost v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
(4) Predlog sprememb in dopolnitev LN občina pripravi na podlagi stališča, ki ga zavzame do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, ter sklepa mestnega sveta iz I. obravnave, in ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje ali predlog sprememb in dopolnitev LN upošteva smernice.
Pristojna ministrstva se v primeru, da je za spremembe in dopolnitve LN treba izvesti celovito presojo na okolje, opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev LN na okolje s stališčem iz svoje pristojnosti, in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev LN na podlagi mnenj ministrstev in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, ter izda potrdilo v primeru, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
(5) Prostorski načrtovalec ob upoštevanju mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev LN. Usklajen predlog občina predloži v sprejem mestnemu svetu.
(6) Mestni svet sprejme spremembe in dopolnitve LN z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi spremembe in dopolnitve LN)
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota,
4. Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
5. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Območna enota Murska Sobota,
6. Mestna občina Murska Sobota,
7. Mestni plinovodi, distribucija plina, d.o.o.,
8. Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje, d.o.o.,
9. Komunala, Javno podjetje, d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje; v skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za spremembe in dopolnitve LN treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
2. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota,
3. CATV - Kabelsko prenosni sistemi d.d.,
4. UPC TELEMACH d.o.o. Širokopasovne komunikacije,
5. T-2, d.o.o.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev LN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave sprememb in dopolnitev LN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev LN in strokovnih podlag financira investitor IMO-REAL d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota, preko izvajalca, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://www.murska-sobota.si.
Št. 350-0002/2009-5(182)
Murska Sobota, dne 30. julija 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.