Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009

Kazalo

3025. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2009, stran 9147.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 21. redni seji dne 30. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2009
1. Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša mesečno po otroku od 1. 9. 2009 dalje:
– v prvi starostni skupini         402,34 EUR
– v drugi starostni skupini        340,27 EUR
2. Mesečno znašajo stroški živil znotraj cene 27,85 EUR.
3. Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se zniža cena za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je osnova za plačilo staršev in razliko v ceni, ki jo krije Občina Križevci.
4. V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 15 delovnih dni) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in na osnovi vloge, se staršem zaračuna 50% z odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka (zmanjšano za stroške neporabljenih živil).
5. V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, starši plačajo samo za dneve, ko je otrok prisoten v vrtcu. Za dneve v teh mesecih, ko je otrok odsoten, pa ne plačajo nič. Odsotnost otroka mora biti vnaprej javljena.
Kolikor imajo starši v vrtec vključenih več otrok hkrati, velja to določilo samo za najstarejšega otroka, za vse druge otroke, ki so za starše brezplačni, pa ne. (določilo pod 4. in 5. točko velja samo za starše s stalnim bivališčem v Občini Križevci).
6. Občina Križevci bo v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
7. Občina pooblašča vrtec, da sprejema vloge, pripravi izračun in predloge odločb o višini plačila staršev za otroke, ki so vključeni v Vrtec Križevci. Odločbe o višini plačila staršev izda občinska uprava.
8. Za otroke, ki so zaradi zapolnjenosti Vrtca Križevci bili odklonjeni, vendar so na čakalni listi (potrdilo Vrtca Križevci), in zaradi tega obiskujejo vrtce v drugih občinah, velja za obračun plačila staršev za programe v vrtcih ekonomska cena, kot velja v Vrtcu Križevci. Za razliko vrtec izstavi račun Občini Križevci.
9. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 9. 2009 dalje.
Št. 032-01/09-21-139
Križevci, dne 30. julija 2009
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.