Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009

Kazalo

3021. Sklep o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, stran 9138.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ter prvega odstavka 31. člena in v zvezi z 58. ter 61. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
1. V Sklepu o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (Uradni list RS, št. 131/06, 103/07, 112/08, 7/09 in 14/09) se v poglavju 5.7 na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Matične družbe, hčerinske družbe, podružnice ali poslovalnice nasprotne stranke, ki so locirane izven euroobmočja, ne smejo prenesti vrednostnih papirjev na račun Banke Slovenije pri ustreznem skrbniku. V primeru, če to vseeno storijo, se šteje, da nastopajo izključno kot agent v imenu in za račun nasprotne stranke.«
V četrtem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Banka Slovenije ohranja imuniteto pred tožbo ali pristojnostjo katerega koli sodišča, kot tudi imuniteto pred ukrepi v obliki sodne prepovedi, odredbe o posebni izvršbi oziroma izterjavi kakršnega koli premoženja centralne banke ali zaplembe njenih sredstev (bodisi pred sodbo ali po njej), v vsakem primeru v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.«
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi: »V primeru uporabe premoženja iz tega poglavja za zavarovanje terjatev Eurosistema s strani nasprotne stranke, je slednja dolžna v zvezi s tem finančnim premoženjem za davčne namene poročati Banki Slovenije.«
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 31. marca 2009
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.