Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2871. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H), stran 8146.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003-02-7/2009-7
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-H)
1. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A in 36/08) se prvi odstavek 46. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, svet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in javnega dijaškega doma sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji do dvanajsti odstavek postanejo četrti do trinajsti odstavek.
2. člen
V šestem odstavku 48. člena se beseda »drugega« in vejica črtata.
3. člen
V petem odstavku 53. člena se beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »drugega« pa se dodata besedi »in tretjega«.
4. člen
V četrtem odstavku 66. člena se deveta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,«.
Deseta alinea se črta.
Dosedanja enajsta alinea postane deseta alinea.
5. člen
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.«.
6. člen
Besedilo 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na 86. člen tega zakona zasebni šoli ne pripadajo javna sredstva, če je zaradi vpisa v zasebno osnovno šolo ogrožen obstoj edine javne osnovne šole oziroma je zaradi vpisa v zasebno glasbeno šolo ogrožen obstoj edine javne glasbene šole v istem šolskem okolišu ali če opravlja dejavnost v nasprotju s petim odstavkom 7. člena tega zakona.
Zasebna šola, ki se financira iz javnih sredstev, se v primeru iz prvega odstavka tega člena preneha financirati po pravnomočnosti odločbe, ki jo izda minister.«.
7. člen
V 146. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Strokovni delavci iz prvega odstavka tega člena imajo pravico opravljati vzgojno-izobraževalno delo do prenehanja neprekinjenega opravljanja dela na področju vzgoje in izobraževanja. Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve neprekinjenega opravljanja dela na področju vzgoje in izobraževanja. Učitelji v osnovni in glasbeni šoli, v gimnaziji in v poklicni, strokovni ter tehniški srednji šoli in vzgojitelji v domu za učence ter dijaškem domu iz tega člena na razpisih za prosta delovna mesta na področju vzgoje in izobraževanja enakovredno kandidirajo in se zaposlujejo kot kandidati, ki imajo z zakonom in drugimi predpisi določeno izobrazbo.
Določba drugega odstavka tega člena se uporablja tudi za druge strokovne delavce, ki imajo v skladu z zakonom pravico opravljati vzgojno-izobraževalno delo iz istih razlogov kot strokovni delavci iz prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
8. člen
(dopolnjevanje učne obveznosti)
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 79/03) se v prvem odstavku 11. člena letnica »2010« nadomesti z letnico »2015«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(kandidati za ravnatelje)
Ne glede na določbo 53. člena zakona je lahko za ravnatelja javne šole imenovan tudi, kdor lahko v skladu s 146. oziroma 148. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/2008) in 9.a člena tega zakona opravlja vzgojno-izobraževalno delo učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal naloge ravnatelja, ima ob uveljavitvi tega zakona izobrazbo najmanj druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj druge stopnje, in izpolnjuje druge pogoje za ravnatelja šole.
10. člen
(strokovni delavci)
Z uveljavitvijo tega zakona pridobijo pravico iz 146. člena zakona tudi tisti strokovni delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 146. člena, 147. in 148. člena zakona ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08), ki so opravljali delo na področju vzgoje in izobraževanja na dan 24. 6. 2009, ne glede na dolžino morebitnih prekinitev opravljanja dela na področju vzgoje in izobraževanja v obdobju od 15. 3. 1996 oziroma 26. 4. 2008 do 24. 6. 2009.
11. člen
(zaposlitev za nedoločen čas)
Ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, se s strokovnimi delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz 146., 147., 148. člena zakona, 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08), in 9. a člena tega zakona ter imajo ob uveljavitvi tega zakona sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas brez javne objave prostega delovnega mesta, če je to potrebno zaradi nemotenega opravljanja dela na področju vzgoje in izobraževanja.
12. člen
(uskladitev sestave svetov)
Ustanovitelji javnih vrtcev in šol morajo uskladiti akte o ustanovitvi v skladu z določbami 1. člena tega zakona v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se neposredno na podlagi tega zakona v svet javnega vrtca oziroma šole, v katerem imajo delavci tri predstavnike, najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona izvolita še dva predstavnika delavcev. V svet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in javnega dijaškega doma, v katerem dijaki nimajo svojega predstavnika, se izvolita tudi dva predstavnika dijakov.
V roku iz drugega odstavka tega člena se v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerem so organizirane organizacijske enote poklicnih oziroma strokovnih šol, gimnazij ali dijaških domov, zagotovi zastopanost dijakov tako, da se izvoli toliko predstavnikov dijakov, kolikor je predstavnikov staršev.
Sveti javnih vrtcev in šol nadaljujejo svoje delo do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona, in članom, ki so izvoljeni v skladu s tem členom, poteče mandat s potekom mandata sveta.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-10/09-20/54
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 366-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost