Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2693. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans 1, stran 7614.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/08 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 20. seji dne 29. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans 1
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku proračuna Občine Žužemberk za leto 2009 (Uradni list RS, št. 126/08) (v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v eurih|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|
|   |                    |     2009|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   6.083.021|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   3.799.323|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   3.231.562|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   2.839.364|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    238.550|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    153.648|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    567.761|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    51.600|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     1.800|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     6.018|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |       0|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    508.343|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    366.800|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    28.800|
|   |sredstev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    338.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     6.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     6.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   1.910.898|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   1.343.052|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    567.846|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|       |
|   |unije                  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   6.881.149|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   1.315.740|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    208.130|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    31.930|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    990.680|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    23.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    62.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   1.671.146|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije             |    45.700|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   1.205.450|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    80.750|
|   |in ustanovam              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    339.246|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   3.465.291|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   3.465.291|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    428.972|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |    345.747|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|    83.225|
|   |uporabnikom               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   –798.128|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|   |naložb                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja   |       0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah    |       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje   |       |
|   |v svoji lasti              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |       |
|   |V.)                   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |    362.590|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |    362.590|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |    362.590|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    54.300|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    54.300|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    54.300|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   –489.838|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    308.290|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    798.128|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |    489.838|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 362.590 eurov, in sicer za naslednje investicije: ki bodo določene s sklepom občinskega sveta.«
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 54.300,00 eurov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-127/2008-18
Žužemberk, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti