Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2692. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2008, stran 7613.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 33. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – ZFO-UPB1, 123/06 ZFO-1 in 57/08) 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je občinski svet na predlog župana na 20. seji dne 29. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 2008 obsega:
+---------+----------------------------------------+-----------+
|A)    |Bilanca prihodkov in odhodkov      |    EUR|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|I.    |Skupaj prihodki             | 4.657.668|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|II.   |Skupaj odhodki             | 4.224.493|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|III.   |Proračunski presežek          |  433.175|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|B)    |Račun finančnih terjatev in naložb   |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|IV.   |Prejeta vračila danih posojil in    |     0|
|     |prodaja kapitalskih deležev       |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|V.    |Dana posojila in povečanje kapitalskih |     0|
|     |deležev                 |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|VI.   |Prejeta minus dana posojila in     |     0|
|     |sprememba kapitalskih deležev      |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|C)    | Račun financiranja           |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|VII.   |Zadolževanje              |     0|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|VIII.  |Odplačilo dolga             |   53.415|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|IX.   |Sprememba stanja sredstev na računu   |  379.760|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|X.    |Neto zadolževanje            |     0|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|XI.   |Neto financiranje            |  –433.175|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|XII.   |Stanje sredstev na računih preteklega  |  110.078|
|     |leta                  |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Žužemberk konec leta 2008 znaša 489.838 €. Sredstva se prenesejo in uporabijo za pokrivanje odhodkov proračuna občine za leto 2009.
4 člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-47/2008-18
Žužemberk, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti