Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2685. Odlok o priznanjih Občine Log - Dragomer, stran 7594.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 21. redni seji z dne 1. in 2. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Log - Dragomer
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj, merila, postopek podeljevanja priznanj Občine Log - Dragomer, naloge in način dela komisije, način podeljevanja priznanj ter vodenje evidence o podeljenih priznanjih.
II. VRSTE PRIZNANJ
2. člen
Priznanja Občine Log - Dragomer so:
– naziv častni občan,
– grb občine,
– priznanje občine,
– priznanje župana.
III. MERILA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
3. člen
(1) Naziv častni občan/ka Občine Log - Dragomer je priznanje, ki se podeljuje posameznikom za dolgoletne in izjemne uspehe na posameznih področjih družbenega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Log - Dragomer. V koledarskem letu je možno podeliti največ en naziv.
(2) Grb občine je priznanje, ki se podeljuje posameznikom, zavodom, organizacijam, društvom, drugim pravnim osebam, ki delujejo na območju Občine Log - Dragomer, za življenjsko ali dolgoletno delo, ki prispeva k razvoju in ugledu občine oziroma prispevajo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov. V koledarskem letu je možno podeliti največ dve priznanji grb občine.
(3) Priznanje občine ki se podeljuje posameznikom, zavodom, organizacijam, društvom, drugim pravnim osebam, za uspešno delo v koledarskem letu ali daljšem obdobju na različnih področjih družbenega življenja. V koledarskem letu je možno podeliti do tri priznanja občine.
(4) Priznanje župana je priznanje, ki se podeljuje posameznikom, organizacijam in društvom, za izjemne enkratne dosežke in prispevke, ki so pomembni za razvoj, delovanje in promocijo občine. V koledarskem letu je možno podeliti največ tri priznanja župana. Ob izjemnih dogodkih lahko župan podeli več priznanj.
4. člen
Naziv častni občan/ka, priznanje grb občine in priznanje občine se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, priznanja župana pa podeljuje župan na podlagi lastne presoje.
5. člen
Priznanja se med seboj ne izključujejo, vendar lahko prejemnik v enem koledarskem letu prejme le eno priznanje z izjemo priznanja župana.
6. člen
Priznanja se lahko podelijo posthumno, če je predlog za prejem priznanja bil podan v času življenja posameznika. V tem primeru se priznanje podeli zakonitim dedičem.
7. člen
(1) Nihče ne more sam sebe ali svojih bližnjih sorodnikov predlagati za prejem priznanja.
(2) Do priznanj niso upravičeni funkcionarji Občine Log - Dragomer v času trajanja mandata.
IV. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
8. člen
(1) Postopek podeljevanja priznanj vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve (v nadaljevanju: komisija).
(2) Komisija sprejme sklep o razpisu zbiranja predlogov za podelitev priznanj Občine Log - Dragomer najmanj 3 mesece pred dnem, ki je določen kot občinski praznik.
9. člen
Javni razpis se objavi v Našem časopisu in na spletni strani Občine Log - Dragomer.
10. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež razpisovalca,
– vrsto in število priznanj, ki se bodo podelila,
– kriterije za podelitev priznanj,
– navedbo prejemnikov priznanj,
– navedbo predlagateljev priznanj,
– zahtevo utemeljitve predlogov,
– rok, do katerega je potrebno poslati predloge,
– naslov, na katerega je potrebno poslati predloge.
(2) Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni.
11. člen
(1) Predlogi za podelitev priznanj morajo biti pisni in morajo vsebovati vse razpisne pogoje. Posebej mora biti iz predloga razvidna dejavnost in dosedanji uspehi tistih, ki so predlagani za sprejem občinskega priznanja, vsebovati pa mora tudi predlog za vrsto priznanja.
(2) Če komisija oceni, da je podani predlog pomanjkljiv, zahteva od predlagatelja dopolnitev predloga v roku 5 dni. Če predlagatelj v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, komisija s sklepom zavrže predlog.
(3) Ob neustreznem predlogu lahko komisija predlaga predlagatelju možnost prekvalifikacije predloga.
12. člen
Komisiji lahko predložijo predloge za podelitev občinskih priznanj občani Občine Log - Dragomer, župan, politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Log - Dragomer, zavodi, organizacije, društva in druge pravne osebe, ki delujejo na območju Občine Log - Dragomer.
V. NALOGE IN NAČIN DELA KOMISIJE
13. člen
Naloge komisije so:
– odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev predlagateljev, glede na zahteve v javnem razpisu,
– ocenjevanje predlogov,
– oblikovanje predloga za sejo občinskega sveta,
– sestava zapisnika o delu.
14. člen
(1) Zasedanje, izmenjava stališč in odločanje komisije se opravi na zaprti seji komisije, ki ji prisostvujejo samo vabljeni.
(2) Seja komisije mora biti sklicana najkasneje v roku 7 dni po izteku razpisnega roka.
15. člen
(1) Predlog za podelitev sprejmejo člani komisije z večino glasov. Glasovanje je javno ali tajno, o čemer se odločijo člani komisije na sami seji.
(2) V primeru, da dobita dva predloga enako število glasov, si člani komisije izmenjajo stališča in ponovno glasujejo. Če tudi drugo glasovanje ni bilo uspešno, se šteje glas predsednika kot prevladujoči.
16. člen
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
– navedbo prispelih predlogov,
– navedbo popolnih predlogov,
– navedbo nepopolnih predlogov in v čem je predlog nepopoln,
– predlog za podelitev priznanj,
– kratko utemeljitev vsakega predlaganega priznanja.
17. člen
Predlogi komisije se s potrebno obrazložitvijo posredujejo Občinskemu svetu Občine Log - Dragomer, ki na seji pred občinskim praznikom odloči o podelitvi priznanj.
VI. NAČIN PODELJEVANJA PRIZNANJ
18. člen
(1) Priznanje Občine Log - Dragomer podeljuje župan na svečanosti ob občinskem prazniku.
(2) Priznanje župana župan podeli tudi ob drugih priložnostih.
(3) Dokler občinski praznik ni določen se podelijo občinska priznanja ob zaključku leta.
(4) Priznanje grb občine se prične podeljevati po sprejetju Odloka o simbolih Občine Log - Dragomer.
VII. EVIDENCA O PODELJENIH PRIZNANJIH
19. člen
O podeljenih priznanjih vodi občinska uprava Občine Log - Dragomer posebno evidenco.
VIII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 094-1/2009-7
Dragomer, dne 1. julija 2009
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti