Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2680. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Godovič 1, stran 7583.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 01/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 21. redni seji dne 2. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Godovič 1
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Godovič 1.
2. člen
(Namen odloka)
Začasni ukrepi se sprejmejo zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, da bo izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ali bodo zanjo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
(Pravna podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta Godovič 1 je predvidena na osnovi predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija, ki je pripravljen na podlagi:
– Programa priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Idrija (Uradni list RS, št. 105/06),
– Ugotovitvenega sklepa o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Idrija (Uradni list RS, št. 76/07).
4. člen
(Območje začasnih ukrepov)
Območje začasnih ukrepov obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 10.S, 102/1, 102/2, 104, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 111/1, 111/2, 113, 114/1, 115/4, 832/1, 832/3, 832/4, 832/84, 832/85, 832/86, 832/87, 899, 900, 901, 902/1, 902/2, 902/3, 904, 907, 1087/1, 1092/1, 1092/2, 1544/2, 1548, vse k.o. Godovič.
Meja območja začasnih ukrepov je prikazana na katastrskem načrtu merila 1:5000 tako, da je mogoče mejo območja začasnih ukrepov prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.
Grafični del, ki prikazuje območje začasnih ukrepov, je sestavni del tega odloka.
5. člen
(Vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju je prepovedano:
– parcelacija zemljišč in promet z zemljišči,
– gradnja pomožnih objektov iz Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 1 – Črnovrška planota in Godoviško podolje, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, za območje PUP 2 – Ledinska planota, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3 – zahodni del občine in Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh (Uradni list RS, št. 42/09),
– urejanje trajnih nasadov,
– gradnja stavb,
– vodnogospodarske ureditve, melioracije zemljišč in zemeljska dela,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
– urejanje javnih rekreacijskih in zelenih površin.
6. člen
(Čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še eno leto po uveljavitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Godovič 1, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta, vendar največ štiri leta od uveljavitve tega odloka.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-1/2005-304
Idrija, dne 2. julija 2009
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.