Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2674. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B1S/17 Ob Borovniščici in podlage za odmero komunalnega prispevka, stran 7562.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo v Občini Borovnica je Občinski svet Občine Borovnica na 21. redni seji dne 11. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B1S/17 Ob Borovniščici in podlage za odmero komunalnega prispevka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja B1S/17 Ob Borovniščici (Uradni list RS, št. 9/09), (v nadaljevanju: OPPN Ob Borovniščici) sprejme Program opremljanja stavnih zemljišč za del območja B1S/17 Ob Borovniščici in podlage za odmero komunalnega prispevka (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelala družba GEAS d.o.o., Kotnikova 34, Ljubljana.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
V programu opremljanja so izračunani stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena. To so objekti in omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katero se lahko odmerja komunalni prispevek.
Program opremljanja vsebuje, v skupnih stroških, tudi stroške izgradnje električnega in telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in zato nista zajeti v obračunskih stroških komunalne opreme.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
4. člen
Obstoječa in predvidena komunalna oprema sta prikazani v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka.
OPPN Ob Borovniščici je opremljeno z naslednjo komunalno opremo – gospodarsko javno infrastrukturo državnega in lokalnega pomena:
– regionalna cesta R 1146/642 Ljubljana–Vrhnika,
– kanalizacijsko omrežje,
– vodovodno omrežje.
Komunalna oprema, ki jo bo treba zgraditi, zajema: izgradnjo cestnega omrežja z odvodnjavanjem padavinskih vod z javnih cestnih asfaltiranih površin, odvodnjavanje fekalnih odpadnih voda v javni kanal, prestavitve obstoječe meteorne in fekalne kanalizacije zaradi umestitve novih objektov v prostor, vodovodne napeljave, elektro SN in NN omrežje, javno razsvetljavo, telekomunikacijsko omrežje in most preko potoka Borovniščica.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
5. člen
Skupni stroški komunalne opreme v novo gospodarsko javno infrastrukturo državnega in lokalnega pomena znašajo 2.936.945,26 EUR z DDV na dan 1. 1. 2009 in vključujejo stroške nakupa zemljišča, potrebnega za gradnjo komunalne opreme, zunanje ureditve javnih površin, stroške priprave zemljišča, stroške gradnje komunalne opreme – gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega pomena, vključno s stroški inženiringa in nadzora.
V skupnih stroških gradnje komunalne opreme niso vključeni stroški financiranja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na območju OPPN Ob Borovniščici je višina obračunskih stroškov komunalne opreme.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov določene vrste komunalne opreme, ki se po načrtu razvojnih programov občinskega proračuna financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
7. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je treba izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunsko območje
2. Obračunski stroški v novo in za obstoječo komunalno opremo
3. Stavbne parcele in neto tlorisne površine objektov
4. Preračun obračunskih stroškov za novo in obstoječo komunalno opremo na enoto mere
5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka so:
a) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,5:0,5.
b) Faktor obstoječe komunalne infrastrukture je 1,3 ker gre za organizirano gradnjo stanovanjskih objektov.
c) Olajšav zavezancem ni.
1. Obračunsko območje
8. člen
OPPN Ob Borovniščici, ki ga ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja B1S/17 Ob Borovniščici, je eno obračunsko območje.
2. Obračunski stroški v novo in za obstoječo komunalno opremo
9. člen
Obračunski stroški v novo komunalno opremo zajemajo del skupnih stroškov, ki jih morajo pokriti investitorji tega območja.
Obračunski stroški v novo komunalno opremo znašajo 2.738.424,12 EUR z DDV na dan 1. 1. 2009.
Vrednost obstoječe komunalne infrastrukture znaša 777.553,56 EUR.
Skupaj znašajo obračunski stroški v novo in za obstoječo komunalno opremo, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, 3.515.9777,68 EUR.
3. Stavbne parcele in neto tlorisne površine objektov
Velikost stavbnih parcel in neto tlorisne površine objektov so določene v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja B1S/17 Ob Borovniščici in prikazane v programu opremljanja, ki je priloga tega odloka.
4. Preračun obračunskih stroškov za novo in obstoječo komunalno opremo na enoto mere
10. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele (Cpi) z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta (Cti).
5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka
11. člen
Posebna merila so:
a) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,5:0,5.
b) Faktor 1,3 za obstoječo infrastrukturo, saj gre za organizirano gradnjo stanovanjskih objektov.
c) Olajšav zavezancem ni.
12. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe iz 12. in 13. člena tega odloka.
V skladu s četrto točko 6. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka, se komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne infrastrukture izračuna na naslednji način:
 
KP(ij) = (A(parcela) ⋅ Cp(ij) ⋅ Dp) + (K(dejavnost) ⋅ A(tlorisna) ⋅ Ct(ij) ⋅ Dt)
 
Posamezne oznake pomenijo:
– KP(ij): znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– A(parcela): površina parcele,
– Cp(ij): obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (0,5 + 0,5; Dp + Dt = 1),
– Ct(ij): obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– A(tlorisna): neto tlorisna površina objekta,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (0,5 + 0,5; Dp + Dt = 1),
– K(dejavnost): faktor dejavnosti (Kdejavnost enak 1,0),
– i: posamezna vrsta komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
Komunalni prispevek preračunan na 1 m2 parcele znaša 68,53 EUR, na 1 m2 neto tlorisne površine objektov pa znaša 130,87 EUR.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpi) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Cti), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Izhodiščni datum za indeksiranje je 1. 1. 2009.
14. člen
Kolikor bodo površine gradbenih parcel in/ali neto tlorisne površine stanovanjskih objektov večje od navedenih v programu opremljanja, se opravi nov preračun obračunskih stroškov komunalne opreme.
Kolikor bodo površine gradbenih parcel in/ali neto tlorisne površine stanovanjskih objektov manjše od navedenih v programu opremljanja, se opravi izračun komunalnega po tem odloku.
15. člen
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Borovnica.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0005/2009-3
Borovnica, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti