Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2673. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Na Plahutah pri Borovnici«, stran 7559.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 29. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 29/97 – dopolnitev 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba US 70/00), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 7. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 21. redni seji dne 11. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Na Plahutah pri Borovnici«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Na Plahutah pri Borovnici« (v nadaljevanju: OPPN »Na Plahutah pri Borovnici«). Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN »Na Plahutah pri Borovnici« je izdelalo podjetje OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o., Jarška cesta 30, 1230 Domžale.
2. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
3. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN »Na Plahutah pri Borovnici« je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme, na katero se bo predvidena oprema navezovala;
– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju OPPN;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
– ceste;
– kanalizacijo;
– vodovod;
– javno razsvetljavo;
– telekomunikacijsko (TK) omrežje;
– površine za ravnanje z odpadki;
– javne površine in parkirišča.
Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:
– se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme;
– se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu;
– izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem spreminja namembnost objekta;
– izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
II. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
pri čemer je:
– KPi     … prispevek za določeno vrsto komunalne
        opreme
– Ap      … površina stavbnega zemljišča objekta (m2)
– At      … neto tlorisna površina stavbe (m2)
– K(dejavnost) … faktor dejavnosti
– Dpi     … delež stavbnega zemljišča pri izračunu
        komunalnega prispevka
– Dti     … delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka
– Cpi     … stroški opremljanja kvadratnega metra
        stavbnega zemljišča z določeno komunalno
        opremo na obračunskem območju
– Cti     … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
        tlorisne površine objekta z določeno
        komunalno opremo na obračunskem območju.
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
pri čemer je:
– KPi     … izračunani komunalni prispevek za posamezno
        vrsto komunalne opreme, na katero se objekt
        priključuje
– KP      … celotni izračunani komunalni prispevek
– i      … indeks rasti cen.
6. člen
Obračunski stroški za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme s preračunom na mersko enoto kvadratnega metra parcele (Cpi_obstoječe) so:
+----------------------------------------+---------------------+
|       Vrsta opreme       |Cena na enoto EUR/m2 |
+----------------------------------------+---------------------+
|Ceste z javno razsvetljavo       |         2,16|
+----------------------------------------+---------------------+
|Kanalizacija              |         1,21|
+----------------------------------------+---------------------+
|Vodovod                 |         0,43|
+----------------------------------------+---------------------+
|Skupni stroški občine (javne površine, |         2,69|
|parkirišča, igrišča, odpadki …)     |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|SKUPAJ (brez DDV)            |         6,49|
+----------------------------------------+---------------------+
Vir: Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture v Občini Borovnica (GEAS d.o.o., november 2007).
Obračunski stroški za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme s preračunom na mersko enoto neto tlorisna površina objekta (Cti_obstoječe) so:
+----------------------------------------+---------------------+
|       Vrsta opreme       |Cena na enoto EUR/m2 |
+----------------------------------------+---------------------+
|Ceste z javno razsvetljavo       |         9,90|
+----------------------------------------+---------------------+
|Kanalizacija              |         5,52|
+----------------------------------------+---------------------+
|Vodovod                 |         1,96|
+----------------------------------------+---------------------+
|Skupni stroški občine (javne površine, |        12,31|
|parkirišča, igrišča, odpadki …)     |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|SKUPAJ (brez DDV)            |        29,69|
+----------------------------------------+---------------------+
Vir: Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture v Občini Borovnica (GEAS d.o.o., november 2007).
7. člen
Obračunski stroški predvidene komunalne opreme preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (Cpi_predvideno):
Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (Cti_predvideno):
8. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
9. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi : Dti= 0,5 : 0,5.
10. člen
Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05). Faktor dejavnosti po tem odloku za območje OPPN »Na Plahutah pri Borovnici« je 1.
III. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
12. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Borovnica. Občina Borovnica lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
13. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
14. člen
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
15. člen
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
16. člen
Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče.
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in ne-stanovanjskih stavb v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih edini investitor je Občina Borovnica.
O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju OPPN »Na Plahutah pri Borovnici«.
18. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
19. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Borovnica.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3506-0002/2008-4
Borovnica, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti