Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2672. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2009, stran 7556.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/05, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 21. redni seji dne 11. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Borovnica za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eurih
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/Konto        Proračun
                          leta 2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       3.080.201
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.495.293
70  DAVČNI PRIHODKI               2.291.773
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.910.920
   703 Davki na premoženje            244.841
   704 Domači davki na blago in storitve     136.012
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               203.520
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      69.555
   premoženja
   711 Takse in pristojbine              500
   712 Denarne kazni                2.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    5.140
   714 Drugi nedavčni prihodki          126.325
72  KAPITALSKI PRIHODKI              371.515
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   144.600
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      226.915
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              213.393
   740 Transferni prihodki iz drugih       213.393
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.544.394
40  TEKOČI ODHODKI                 810.877
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     184.828
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     31.769
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        579.380
   403 Plačila domačih obresti             0
   409 Rezerve                   14.900
41  TEKOČI TRANSFERI               1.092.404
   410 Subvencije                 29.000
   411 Transferi posameznikom in         678.668
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in   144.608
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       240.128
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            1.420.813
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.420.813
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            220.300
   431 Investicijski transferi pravnim in     180.000
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    40.300
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-   –464.193
   II.)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     2.000
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          2.000
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       2.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      1.200
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      1.200
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb     0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova      1.200
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      800
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                0
55  ODPLAČILA DOLGA                   0
   550 Odplačila domačega dolga             0
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  –463.393
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     464.193
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo          524.679
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletni strani Občine Borovnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07), ki se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest;
– prihodki republiške takse za obremenjevanje voda, ki se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje in čiščenje meteornih in fekalnih voda;
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog.
Pravice porabe sredstev na proračunski postavki 06008 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in o njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 10%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 5.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 7.000 eurov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O namenih porabe poroča polletno in letno občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov.
11. člen
Ne glede na določbe Zakona o javnih financah v letni program prodaje stvarnega premoženja občine za proračunsko obdobje 2009 ni treba vključiti nepremičnin, katerih ocenjena vrednost ne presega 3.000 evrov.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno prehodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala stroške in obveznosti.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V letu 2009 ne načrtujemo presežka odhodkov nad prihodki.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 75.000 eurov.
14. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 75.000 eurov pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2008-19
Borovnica, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti