Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2671. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Benedikt, stran 7553.

Na podlagi 19., 41., 42. in 44. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT (Uradni list RS, št. 2/04), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08), 17. člena Zakona o prekrških – ZP-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08, 21/08 in 76/08), Sklepa o uvedbi lokalnega turističnega vodenja za Štajersko območje (MUV, št. 11) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 21. redni seji dne 1. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Benedikt
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Benedikt predpisuje naslednje vsebinske določbe tega odloka, in sicer:
1. opredelitev pojma lokalnega turističnega vodnika,
2. pogoje za opravljanje dejavnosti lokalnega turističnega vodenja,
3. usposabljanje za lokalno turistično vodenje,
4. organiziranje in vodenje lokalnih turističnih vodnikov za Štajersko območje,
5. 2. opredelitev programov turističnega vodenja,
6. izvajanje, sprejem naročil in evidenca turističnih vodenj,
7. nadzor nad izvajanjem lokalne turistične vodniške službe,
8. prehodne in končne določbe.
2. člen
Občina Benedikt zagotavlja opravljanje lokalne turistične vodniške službe v okviru Razvojne agencije Slovenske gorice, v sklopu katere bo odprt turistično informacijski center (v nadaljevanju: pooblaščena organizacija).
Za izvajanje izobraževalnih procesov pa Občina Benedikt pooblašča Štajersko turistično zvezo.
3. člen
Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na območju Občine Benedikt in za razširitev programa po občinah Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slovenskih goricah in Sv. Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljevanju v Osrednjih Slovenskih goricah).
Vodenje se izvaja skladno z ustreznim programom, ki ga s sklepom potrdi župan, za celotno območje pa vsi župani Osrednjih Slovenskih goric.
II. OPREDELITEV POJMA LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
4. člen
Po tem odloku je lokalni turistični vodnik (v nadaljevanju: turistični vodnik) fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena in je vpisana v register vodnikov pri Štajerski turistični zvezi za območje Občine Benedikt in Osrednjih Slovenskih goric.
Turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem Štajerskega območja, v prvi vrsti pa v Občini Benedikt in ostalem območju občin Osrednjih Slovenskih goric razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne ter kulturne zanimivosti, zgodovinske, etnografske in kulinarične posebnosti ter druge znamenitosti in značilnosti na območju Občine Benedikt in drugih občin v Osrednjih Slovenskih goricah.
Dejavnost turističnega vodenja lahko na območju Občine Benedikt in drugih občin v Osrednjih Slovenskih goricah opravlja tudi turistični vodnik, ki je vpisan v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije brez izpolnjevanja pogojev iz prvega ostavka tega člena in se vpiše v register lokalnih vodnikov za območje občin, ki ga vodi Štajerska turistična zveza.
Strokovni sodelavci v muzejih, galerijah, šolah, cerkvah in drugih objektih oziroma organizacijah, v katerih opravljajo delo vodnika v okviru svoje redne zaposlitve, planinski in jamski vodniki, vodniki po učnih in gozdnih poteh, niso turistični vodniki po tem odloku in se vpišejo v register vodnikov za območje občin.
5. člen
Turistično vodenje lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo pridobljeno znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe,
– so opravile tečaj strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika,
– imajo uspešno opravljen izpit strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika,
– so vpisane v register turističnih vodnikov turističnega območja pri pooblaščeni organizaciji.
Določbe iz četrte in pete alinee prvega ostavka tega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika:
– kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije,
– če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, spomenikih, gorsko vodenje, vodenje po učnih poteh ipd.),
– kadar je za vodenje možno pridobiti dovoljenje ali soglasje na podlagi posebnega programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in h kateremu je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za turizem.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODENJA
6. člen
Za izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti iz prvega ostavka 4. člena tega odloka mora kandidat obiskovati tečaj, ki ga za usposabljanje vodnikov opravlja strokovna ustanova in mora po opravljenem tečaju uspešno opraviti preizkus znanja.
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja in obnovitvene tečaje organizira za izobraževanje pooblaščena organizacija – Štajerska turistična zveza, ki za izvajanje usposobljenosti na osnovi zbiranja ponudb ali javnega razpisa izbere tisto organizacijo, ki poda najugodnejšo ponudbo. Pri določitvi pogojev najugodnejše ponudbe se upošteva tudi strokovne reference (vsebino usposabljanj; usposobljenost predavateljev; vpetost programa v okolje obravnavanega turističnega območja; dokazilo(a=, da lahko izvaja tovrstna izobraževanja).
7. člen
Tečaj strokovnega usposabljanja se izvaja na osnovi potreb, vendar najmanj vsako peto leto, obnovitveni tečaji pa po potrebi. Program usposabljanja mora biti razdeljen na teoretično in praktično preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog turističnega vodnika pred izpitno komisijo. Komisijo, ki jo sestavljajo 3 člani, strokovnjaki, ki jih izbere izvajalec tečaja v sodelovanju s pooblaščeno organizacijo. Člani komisije izmed sebe izberejo in izvolijo predsednika.
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za turističnega vodnika potrebno znanje, mu pooblaščena organizacija v sodelovanju z izbranim izvajalcem izda potrdilo o strokovni usposobljenosti, s čemer za 5 let po vpisu v register turističnih vodnikov na območju Štajerske, pridobi oziroma obnovi naziv.
Župan Občine Benedikt je s pisnim pooblastilom odobril, da organiziranje izobraževanja lokalnih turističnih vodnikov za Štajersko območje v katero sodi tudi Občina Benedikt in Osrednje Slovenske gorice vodi in organizira Štajerska turistična zveza.
S pooblastilom so Štajerski turistični zvezi zaupane naslednje naloge:
– izbira izobraževalne organizacije,
– program izobraževanja,
– preizkus znanja,
– izdaja vodniške izkaznice,
– vodenje registra,
– dodatna izobraževanja.
8. člen
Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje strokovne izobrazbe ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika na stopnji najmanj srednje strokovne izobrazbe, ki ga izda organizacija, pooblaščena za opravljanje tovrstnih izobraževanj.
V. VODENJE REGISTRA TURISTIČNIH VODNIKOV
9. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za turističnega vodnika se vpišejo v register turističnih vodnikov, ki ga vodi Štajerska turistična organizacija, s podatki pa lahko razpolaga tudi pooblaščena organizacija. Z vpisom pridobijo naziv: Turistični vodnik za Štajersko.
10. člen
Register za turistične vodnike vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedno evidenčno številko,
2. datum vpisa,
3. ime in priimek,
4. prebivališče in številka telefona ter e-naslov,
5. matična in davčna številka,
6. podatke o številu ur vodenja za preteklo leto in v katerem jeziku je bilo posamezno vodenje,
7. opravljeno,
8. podatke o relacijah vodenja za preteklo leto,
9. dokazila o strokovnem znanju in usposabljanju.
11. člen
Po vpisu v register turistični vodnik pridobi licenco z veljavnostjo 5 let z možnostjo podaljšanja, za kar se mu izda posebna izkaznica. Stroške pridobitve licence skupaj s stroški vpisa (izkaznice) v register turističnih vodnikov krije turistični vodnik sam, kolikor ni drugače dogovorjeno.
Po preteku 5 let se turističnim vodnikom licenca podaljša za obdobje 5. let s ponovnim opravljanjem izpita oziroma v primeru, da je imel v tem obdobju opravljenih najmanj 10 vodenj in na njegovo delo turističnega vodnika ni bilo utemeljenih pritožb ali dokaznega prekrška po tem odloku.
Opravljene ure vodenja dokazuje z dnevnikom vodenja, ki ga turistični vodnik prejme ob vpisu v register turističnih vodnikov. V nasprotnem primeru nima več pravice vodenja po tem odloku, dokler si licence ponovno ne pridobi z opravljenim obnovitvenim tečajem in ponovnim opravljanjem izpita.
Dnevnik vodenja vodi pooblaščena organizacija in Štajerska turistična zveza.
12. člen
Dejavnost turističnega vodenja po tem odloku lahko opravlja samo turistični vodnik, ki ima veljavno izkaznico.
Izkaznica je lahko tudi v obliki priponke. Na izkaznici mora biti priimek in ime turističnega vodnika ter naziv »Lokalni turistični vodnik po Štajerski«.
Zaporedna številka iz registra turističnih vodnikov, datum izdaje in rok veljavnosti licence. Izkaznica mora biti na hrbtni strani potrjena z žigom izdajatelja.
Pri vodenju morajo turistični vodniki po tem odloku na vidnem mestu nositi veljavno izkaznico, ki jo izda pooblaščeni zavod in morajo voditi dnevnik vodenja, kjer je navedeno najmanj:
1. kdo je naročil vodenje,
2. program vodenja,
3. koliko obiskovalcev je bilo vključenih v posameznem vodenju,
4. čas trajanja vodenja,
5. kraj oziroma država od koder so obiskovalci.
Po končanem vodenju naročnik vodenja podpiše dnevnik vodenja kot dokazilo o opravljeni storitvi.
13. člen
Za nekakovostno vodenje se šteje, če je v roku 15 dni po opravljenem vodenju na delu turističnega vodnika bila vložena pisna pritožba s strani organizirane skupine oziroma uporabnika vodenja in je na njegovo delo evidentiran dokazan prekršek po tem odloku.
Pismena pritožba se vloži na sedež pooblaščene institucije ali na sedež Občine Benedikt.
Če pismena pritožba prispe, se o njej obvesti turističnega vodnika, ki je vodenje opravil. Ta se mora na vloženo pritožbo v 8 dneh pisno odzvati z utemeljitvijo. O utemeljenosti pritožbe odloča s sklepom posebna komisija, ki jo imenuje direktor pooblaščene institucije, v njej pa je predstavnik Občine Benedikt, kolikor se je ogled opravil v Občini Benedikt.
Lokalnega turističnega vodnika, ki je bil po predhodni ugotovitvi komisije deležen upravičenih kritik in pritožb lahko pooblaščena organizacija, s sklepom izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov.
14. člen
Seznam lokalnih turističnih vodnikov mora biti objavljen na spletnih straneh pooblaščene institucije Razvojne agencije Slovenske gorice, Štajerske turistične organizacije, na Občini Benedikt in turistično informacijskem centru. Seznam obsega ime in priimek lokalnega turističnega vodnika in navedbo tujega jezika, v katerem vodnik lahko izvaja turistično vodenje.
V. OPREDELITEV PROGRAMOV LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODENJA
15. člen
Programi lokalnega turističnega vodenja so po vsebini in obsegu različni. Vodniška služba se izvaja v obliki naročenih občasnih oziroma posebnih ogledov in rednih oziroma standardnih ogledov turističnem območju Štajerske, natančneje Osrednjih Slovenskih goric in območja Občine Benedikt.
Program turističnega vodenja, ki obsega ogled in pojasnjevanje pomembnejših naravnih znamenitosti oziroma vrednot, razglašenih kulturnozgodovinskih spomenikov državnega in lokalnega pomena ter vseh muzejskih oziroma spominskih zbirk oziroma vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših turističnih znamenitosti na območju Osrednjih Slovenskih goric, je standardni program turističnega vodenja.
Program standardnih vodenj pripravi in zagotavlja pooblaščena organizacija v organizaciji turistično informacijskega centra, potrdijo pa župani občin. Program s podrobnim opisom lokacij in znamenitosti, vključenih v posamezni program ter okvirno oceno o dolžini programa, mora obsegati naslednje vsebine:
– program vodenja po posameznih turistično zanimivih krajih,
– program vodenja po kulturno-zgodovinskih in etnoloških znamenitostih,
– program vodenja z avtobusno vožnjo in z ogledom znamenitosti Občine Benedikt in drugih občin v območju Osrednjih Slovenskih goric,
– program vodenja po vinsko turističnih cestah,
– program vodenja po vseh lokalnih znamenitostih, gostinskega, športnega, podjetniškega in kulturno zgodovinskega potenciala,
– program vodenja šolskih skupin,
– program vodenja s predstavitvijo kulinaričnega potenciala,
– program vodenja v zvezi z gostinsko-namestitvenimi in turistično-kmetijskimi objekti,
– program vodenja po naravnih znamenitostih,
– program po želji naročnika.
16. člen
Podatke za programe turističnega vodenja zagotavljajo:
– turistična in druga društva,
– turistične zveze,
– turistično-informacijski centri,
– ponudniki hrane in nastanitvenih kapacitet,
– druge zainteresirane fizične in pravne osebe.
Podatki se dostavijo Občini Benedikt ali Razvojni agenciji Slovenske gorice. Vsebino posameznih programov potrdi posebna komisija, ki jo imenuje župan Občine Benedikt in mora biti sestavljena iz predstavnikov:
– predstavnik lokalne skupnosti,
– predstavnik razvojne agencije,
– predstavnik turistično informacijskega centra,
– turistične agencije ali druge institucije povezane s turizmom,
– turistične društvene organiziranosti (društvo, zveza).
VII. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ
17. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v okviru standardnih ali naročenih vodenj. Vodenje lahko opravlja oseba, ki ima opravljen preizkus znanja za lokalnega turističnega vodnika za Štajersko območje in je vpisana v register Štajerske turistične zveze. Pri vodenju mora nositi vodniško izkaznico.
Naročila za vodenje sprejemajo:
– pooblaščena organizacija,
– razvojna agencija,
– turistično informacijski centri,
– turistični vodniki neposredno in
– druge organizacije, registrirane za dejavnost turističnega vodenja.
18. člen
Po sprejemu naročila za vodenje v pooblaščeni organizaciji zadolžena oseba določi turističnega vodnika in mu izda nalog za vodenje.
Lokalni turistični vodnik za opravljeno vodenje dobijo plačilo, ki ga prejmejo za opravljeno vodenje preko pooblaščene organizacije.
Plačilo se opravi na podlagi števila ur vodenja, razvidnih iz dnevnika vodenja. Lokalni turistični vodniki morajo tekoče voditi evidenco opravljenih ur vodenja, ki vsebuje vse podatke o lokalnem turističnem vodniku, datumu, času, kraju in trajanju opravljenega vodenja, potrjuje pa jo vodja pooblaščene organizacije.
Nalog, dnevnik vodenja ter predložena in potrjena evidenca opravljenih ur vodenja je podlaga za izplačilo in se arhivira.
19. člen
Pooblaščena organizacija na osnovi poročila posameznega turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih, ki jo v obliki letnega poročila posreduje županu občine in pooblaščeni organizaciji Razvojni agenciji Slovenske gorice.
Poročilo odda turistični vodnik na sedež pooblaščene organizacije v obliki kopije evidence v dnevniku vodenja in sicer praviloma v roku 7 dni po opravljenem vodenju, najpozneje pa do 25. v mesecu.
Turistične ali druge organizacije, navedene v 17. členu tega odloka so o opravljenih vodenjih dolžne poročati pooblaščenemu zavodu trimesečno.
20. člen
Pooblaščena organizacija zagotavlja sredstva za dejavnost lokalnega turističnega vodenja iz cene, ki jo zaračunava direktno neposrednim uporabnikom.
Cene programov lokalnega turističnega vodenja in višino plačila lokalnim turističnim vodnikom na predlog pooblaščene organizacije enkrat letno predlaga župan občine, skupaj z Razvojno agencijo Slovenske gorice.
Del zaračunanih sredstev po tem ceniku pripada turističnim vodnikom kot plačilo za opravljeno delo.
Preostala sredstva, pridobljena z zaračunavanjem vodenja so prihodek pooblaščene organizacije, ki se namenijo za pospeševanje turistične in promocijske dejavnosti Osrednjih Slovenskih goric in s tem Občine Benedikt, kar s sklepom potrdijo župani.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM LOKALNE TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE
21. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo v skladu z zakonskimi določili pristojne inšpekcijske službe oziroma redarske službe na območju za katerega so pristojne.
22. člen
Lokalni turistični vodnik se je na zahtevo pristojnih služb dolžan predstaviti z veljavno izkaznico, ki jo je prejel po uspešno opravljenem preizkusu znanja za lokalne turistične vodnike za Štejersko, oziroma izkaznico, ki jo je prejel od Gospodarske zbornice Slovenije ali pa dokazati, da izpolnjuje pogoje, določene v petem odstavku 5. člena.
IX. POSEBNE DOLOČBE
23. člen
Domači in tuji turisti morajo za vodenje po območju občin najeti lokalnega turističnega vodnika, ki je evidentiran v registru lokalnih turističnih vodnikov po Štajerski za območje občin Osrednjih Slovenskih goric pri pooblaščeni organizaciji, turističnega vodnika, ki je vpisan v registru turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije, ali turističnega vodnika opredeljenega v zadnjem odstavku 5. člena tega odloka.
X. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Z globo v višini 250 EUR se za prekršek kaznuje oseba, če za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika nima pridobljene veljavne izkaznice turističnega vodnika za območje Štejerske oziroma vodenja po Osrednjih Slovenskih goricah in s tem po Občini Benedikt.
Z globo v višini 100 EUR se za prekršek kaznuje turistični vodnik, če dela v nasprotju z drugim odstavkom 13. ter določil 17. in 18. člena tega odloka.
Z globo v višini 500 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če reden ali naročen ogled zaupa osebi, ki ni turistični vodnik.
Globe, plačane zaradi kršitev določb tega odloka, so prihodek občinskega proračuna, ki ga občina nameni za razvoj turizma v Občini Benedikt.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Pooblaščena organizacija je dolžna v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka:
– vzpostaviti register turističnih vodnikov in pripraviti obrazec prijave v register,
– skrbno preverjati nabor kandidatov za pripravo naslednjega organiziranja preizkusa strokovnega usposabljanja za opravljanje turističnega vodenja,
– pripraviti predlog cene programov lokalnega turističnega vodenja in višine plačila lokalnim turističnim vodnikom, občinski sveti občin pa ga potrdijo v roku 3 mesecev po uveljavitvi odloka,
– skrbeti za osebne izkaznice turističnih vodnikov po Štejerski in s tem Osrednjih Slovenskih goricah,
– zagotoviti vse ostale pogoje za uresničevanje določb potrebnih za izvajanje, ko so v njegovi pristojnosti.
26. člen
Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka vpisane v register lokalnih turističnih vodnikov Štajerske in so že opravljale dejavnost turističnega vodenja na območju katere izmed občin, ko bo po uveljavitvi tega odloka vključena v turistično območje, so dolžne v roku 3 let opraviti usposabljanje in preizkus usposobljenosti za lokalnega turistične vodnika Štajerske. V tem času lahko opravljajmo vodenje na območju, za katerega so pridobile licenco.
27. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejme Občinski svet Občine Benedikt. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za objavo poskrbi Občina Benedikt.
Št. 32201-002/2009-6
Benedikt, dne 3. julija 2009
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti