Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., stran 7548.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 – popr.), 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI (100/07 popr.), 10/08 in 68/08), četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US), Statuta Občine Apače (Prepih, št. 2/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Apače (Prepih, št. 16/08 in 20/09), Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 5/97 in 54/04), Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00), Statuta Občine Gornja Radgona /UPB-1/ (Prepih, št. 24/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Prepih, št. 21/99), Statuta Občine Gornji Petrovci /UPB-1/ (Uradni list RS, št. 101/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 39/98), Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grad (Uradni list RS, št. 12/00), Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99 in 31/01) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 6/00), Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02 in 52/04), Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02, 113/03 in 92/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 50/96), Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 45/94 in 75/98), Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96 in 52/97), Statuta Mestne občine Murska Sobota /UPB/ (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95, 85/99 in 93/07), Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Občan – glasilo Občine Puconci, št. 3/97), Statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci (Uradni list RS, št. 37/96, 18/98 in 7/98), Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 33/01), Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 24/98), Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00 in 77/02) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 18/96 in 92/03), Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 95/99), Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 10/04 in 18/07), Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04 in 44/04) so Občinski svet Občine Apače na 21. redni seji dne 26. 3. 2009, Občinski svet Občine Beltinci na 20. redni seji dne 12. 3. 2009, Občinski svet Občine Cankova na 20. redni seji dne 27. 3. 2009, Občinski svet Občine Gornja Radgona na 19. redni seji dne 24. 4. 2009, Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 21. redni seji dne 13. 3. 2009, Občinski svet Občine Grad na 18. redni seji dne 20. 2. 2009, Občinski svet Občine Hodoš na 16. redni seji dne 5. 3. 2009, Občinski svet Občine Križevci na 1. korespondenčni seji dne 1. 6. 2009, Občinski svet Občine Kuzma na 15. redni seji dne 25. 2. 2009, Občinski svet Občine Ljutomer na 20. redni seji dne 11. 5. 2009, Občinski svet Občine Moravske Toplice na 20. redni seji dne 9. 3. 2009, Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 21. seji dne 23. 4. 2009, Občinski svet Občine Puconci na 22. redni seji dne 5. 3. 2009, Občinski svet Občine Radenci na 19. redni seji dne 26. 3. 2009, Občinski svet Občine Razkrižje na 14. redni seji dne 28. 4. 2009, Občinski svet Občine Rogašovci na 21. redni seji dne 27. 3. 2009, Občinski svet Občine Sveti Jurij na 23. redni seji dne 27. 5. 2009, Občinski svet Občine Šalovci na 21. redni seji dne 24. 6. 2009, Občinski svet Občine Tišina na 15. redni seji dne 27. 2. 2009 in Občinski svet Občine Veržej na 19. redni seji dne 26. 2. 2009 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da glasi:
»Ustanoviteljice javnega podjetja (v nadaljevanju: ustanoviteljice) so:
1. Občina Apače, Apače 42a, 9253 Apače,
2. Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci,
3. Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova,
4. Občina Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci,
5. Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik,
6. Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona,
7. Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci,
8. Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad,
9. Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš,
10. Občina Kobilje, Kobilje 35, 9227 Kobilje,
11. Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru,
12. Občina Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma,
13. Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava,
14. Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
15. Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice,
16. Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota,
17. Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci,
18. Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci,
19. Občina Radenci, Radgonska cesta 5, 9252 Radenci,
20. Občina Razkrižje, Šafarsko 40, 9240 Ljutomer,
21. Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci,
22. Občina Sveti Jurij, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij,
23. Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci,
24. Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina,
25. Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče,
26. Občina Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana,
27. Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.«
2. člen
V 4. členu odloka se za besedo Vaneča doda »81/b, …«.
3. člen
Besedilo 6. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Javno podjetje izvaja obvezno gospodarsko javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.«
4. člen
V prvem odstavku 9. člena odloka se znesek »100.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »123.413,00 EUR«, drugi odstavek istega člena pa se spremeni tako, da glasi:
»Osnovni vložki in na njihovi podlagi pridobljeni poslovni deleži, izraženi v odstotkih, znašajo:
+-------------------+--------------------+---------------------+
|   Občina    | Poslovni delež v % |Osnovni vložek v EUR |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Apače       |        3,27%|       4.040,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Beltinci      |        4,91%|       6.060,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Cankova      |        1,13%|       1.390,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Črenšovci     |        3,27%|       4.037,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Dobrovnik     |        1,05%|       1.293,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Gornja Radgona   |        7,74%|       9.550,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Gornji Petrovci  |        1,26%|       1.560,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Grad        |        1,33%|       1.640,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Hodoš       |        0,20%|        250,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Kobilje      |        0,46%|        564,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Križevci      |        2,26%|       2.790,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Kuzma       |        0,84%|       1.040,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Lendava      |        8,94%|      11.035,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Ljutomer      |        9,97%|      12.300,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Moravske Toplice  |        4,36%|       5.380,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|MO Murska Sobota  |       27,31%|      33.700,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Odranci      |        1,30%|       1.602,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Puconci      |        3,56%|       4.390,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Radenci      |        4,08%|       5.040,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Razkrižje     |        0,93%|       1.150,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Rogašovci     |        1,90%|       2.350,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Sveti Jurij    |        1,61%|       1.990,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Šalovci      |        0,96%|       1.190,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Tišina       |        2,43%|       3.000,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Turnišče      |        2,74%|       3.386,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Velika Polana   |        1,21%|       1.496,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Veržej       |        0,96%|       1.190,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
|Skupaj       |       100,00%|      123.413,00|
+-------------------+--------------------+---------------------+
5. člen
Besedilo 10. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Ustanovitelji javnega podjetja so solastniki premoženja, s katerim gospodari, v naslednjem sorazmerju:
– Občina Apače solastnica premoženja v idealnem deležu 3,27%,
– Občina Beltinci solastnica premoženja v idealnem deležu 4,91%,
– Občina Cankova solastnica premoženja v idealnem deležu 1,13%,
– Občina Črenšovci solastnica premoženja v idealnem deležu 3,27%,
– Občina Dobrovnik solastnica premoženja v idealnem deležu 1,05%,
– Občina Gornja Radgona solastnica premoženja v idealnem deležu 7,74%,
– Občina Gornji Petrovci solastnica premoženja v idealnem deležu 1,26%,
– Občina Grad solastnica premoženja v idealnem deležu 1,33%,
– Občina Hodoš solastnica premoženja v idealnem deležu 0,20%,
– Občina Kobilje solastnica premoženja v idealnem deležu 0,46%,
– Občina Križevci solastnica premoženja v idealnem deležu 2,26%,
– Občina Kuzma solastnica premoženja v idealnem deležu 0,84%,
– Občina Lendava solastnica premoženja v idealnem deležu 8,94%,
– Občina Ljutomer solastnica premoženja v idealnem deležu 9,97%,
– Občina Moravske Toplice solastnica premoženja v idealnem deležu 4,36%,
– Mestna občina Murska Sobota solastnica premoženja v idealnem deležu 27,31%,
– Občina Odranci solastnica premoženja v idealnem deležu 1,30%,
– Občina Puconci solastnica premoženja v idealnem deležu 3,56%,
– Občina Radenci solastnica premoženja v idealnem deležu 4,08%,
– Občina Razkrižje solastnica premoženja v idealnem deležu 0,93%,
– Občina Rogašovci solastnica premoženja v idealnem deležu 1,90%,
– Občina Sveti Jurij solastnica premoženja v idealnem deležu 1,61%,
– Občina Šalovci solastnica premoženja v idealnem deležu 0,96%,
– Občina Tišina solastnica premoženja v idealnem deležu 2,43%,
– Občina Turnišče solastnica premoženja v idealnem deležu 2,74%,
– Občina Velika Polana solastnica premoženja v idealnem deležu 1,21%,
– Občina Veržej solastnica premoženja v idealnem deležu 0,96%.«
6. člen
Peti odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Žig Sveta ustanoviteljic do njegovega konstituiranja predstavljajo uradni pečati vseh občin ustanoviteljic skupaj, po tem pa okrogli pečat z vsebino »Svet ustanoviteljic JP CERO Puconci d.o.o.«
7. člen
Prvi in drugi odstavek 15. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju: župani) ali po njihovem pooblastilu drugi predstavniki občin ustanoviteljic javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Župani izmed sebe določijo predsednika Sveta ustanoviteljic, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik Sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, po naslednjem zaporedju: Murska Sobota, Ljutomer, Lendava, Gornja Radgona, Beltinci, Moravske Toplice, Radenci, Puconci, Apače, Črenšovci, Turnišče, Tišina, Križevci, Rogašovci, Sveti Jurij, Grad, Odranci, Gornji Petrovci, Velika Polana, Cankova, Dobrovnik, Šalovci, Veržej, Razkrižje, Kuzma, Kobilje, Hodoš.«
8. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– Občina Apače 3,27%,
– Občina Beltinci 4,91%,
– Občina Cankova 1,13%,
– Občina Črenšovci 3,27%,
– Občina Dobrovnik 1,05%,
– Občina Gornja Radgona 7,74%,
– Občina Gornji Petrovci 1,26%,
– Občina Grad 1,33%,
– Občina Hodoš 0,20%,
– Občina Kobilje 0,46%,
– Občina Križevci 2,26%,
– Občina Kuzma 0,84%,
– Občina Lendava 8,94%,
– Občina Ljutomer 9,97%,
– Občina Moravske Toplice 4,36%,
– Mestna občina Murska Sobota 27,31%,
– Občina Odranci 1,30%,
– Občina Puconci 3,56%,
– Občina Radenci 4,08%,
– Občina Razkrižje 0,93%,
– Občina Rogašovci 1,90%,
– Občina Sveti Jurij 1,61%,
– Občina Šalovci 0,96%,
– Občina Tišina 2,43%,
– Občina Turnišče 2,74%,
– Občina Velika Polana 1,21%,
– Občina Veržej 0,96%.«
9. člen
V prvem odstavku 24. člena odloka se beseda »dvajset« nadomesti z besedo »sedemindvajset«, četrti odstavek istega člena pa se spremeni tako, da glasi:
»Izmed članov se vsako leto za enoletno obdobje izvoli nov predsednik skupščine po naslednjem zaporedju: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej. Prvi skupščini predseduje član iz Občine Puconci.«
10. člen
26. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Člani skupščine imajo število glasov določeno v razmerju z obsegom poslovnega deleža ustanoviteljice, ki ga je imenovala, oziroma na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega kapitala en glas. Tako ima član:
+-----------------------+-------------------+------------------+
|  Član skupščine iz  | Osnovni vložek v | Število glasov |
|     občine    |    EUR    |         |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Apače         |      4.040,00|        80|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Beltinci        |      6.060,00|        121|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Cankova        |      1.390,00|        27|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Črenšovci       |      4.037,00|        80|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Dobrovnik       |      1.293,00|        25|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Gornja Radgona     |      9.550,00|        191|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Gornji Petrovci    |      1.560,00|        31|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Grad          |      1.640,00|        32|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Hodoš         |       250,00|         5|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Kobilje        |       564,00|        11|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Križevci        |      2.790,00|        55|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Kuzma         |      1.040,00|        20|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Lendava        |     11.035,00|        220|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Ljutomer        |     12.300,00|        246|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Moravske Toplice    |      5.380,00|        107|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|MO Murska Sobota    |     33.700,00|        674|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Odranci        |      1.602,00|        32|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Puconci        |      4.390,00|        87|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Radenci        |      5.040,00|        100|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Razkrižje       |      1.150,00|        23|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Rogašovci       |      2.350,00|        47|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Sveti Jurij      |      1.990,00|        39|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Šalovci        |      1.190,00|        23|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Tišina         |      3.000,00|        60|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Turnišče        |      3.386,00|        67|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Velika Polana     |      1.496,00|        29|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Veržej         |      1.190,00|        23|
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Skupaj         |     123.413,00|       2.455|
+-----------------------+-------------------+------------------+
11. člen
Drugi odstavek 44. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Določila prvega odstavka tega člena se uporabljajo od dne sklenitve pogodbe z izvajalcem javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov po tem odloku, to je Javnim podjetjem center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.«
12. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin: Apače, Beltinci, Cankova, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Križevci, Kuzma, Ljutomer, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina in Veržej.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008
Apače, dne 26. marca 2009
Župan
Občine Apače
dr. Darko Anželj l.r.
Št. 032-01/2009-20-318/IV
Beltinci, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.
Št. 354-20/2009
Cankova, dne 27. marca 2009
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.
Št. 007-22/2007-03
Gornja Radgona, dne 24. aprila 2009
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l.r.
Št. 354-0004/2009-2
Gornji Petrovci, dne 13. marca 2009
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
Št. 033-153/09-OS
Grad, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.
Št. 120/2009-LS
Hodoš, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.
Št. 032-02-1IZR/09-125
Križevci, dne 1. junija 2009
Podžupan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.
Št. 354-2/2009-10
Kuzma, dne 25. februarja 2009
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.
Št. 10/2009-432-945
Ljutomer, dne 11. maja 2009
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.
Št. 007-00003/2009
Moravske Toplice, dne 9. marca 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
Št. 007-0006/2009
Murska Sobota, dne 23. aprila 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
Št. 007-0028/2007
Puconci, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.
Št. 371-00002/2009
Radenci, dne 26. marca 2009
Župan
Občine Radenci
Mihael Petek l.r.
Št. 032-0007/2009-3
Razkrižje, dne 28. aprila 2009
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.
Št. 354-8/2009-4
Rogašovci, dne 27. marca 2009
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.
Št. 007-00001/2007
Sveti Jurij, dne 27. maja 2009
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.
Št. 354-4/2009
Šalovci, dne 24. junija 2009
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.
Št. 3540-0001/2009-3
Tišina, dne 27. februarja 2009
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.
Št. 119-III-skl
Veržej, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti