Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2009 z dne 13. 7. 2009

Kazalo

2659. Pravilnik o označevanju govejega mesa, stran 7531.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o označevanju govejega mesa
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa označevanje, etikete, evidence, poročanje in prostovoljno označevanje za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1825/2000 z dne 25. avgusta 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja govejega mesa in izdelkov iz govejega mesa (UL L št. 216 z dne 26. 8. 2000, str. 8), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 275/2007 z dne 15. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1825/2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja govejega mesa in izdelkov iz govejega mesa (UL L št. 76 z dne 16. 3. 2007, str. 12),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (UL L št. 299 z dne 15. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 183/2009 z dne 6. marca 2009 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s prilagoditvijo kvot za tržno leto 2009/2010 v sektorju sladkorja (UL L št. 63 z dne 7. 3. 2009, str. 9); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 566/2008 z dne 18. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 pri trženju mesa, pridobljenega iz goveda, starega največ 12 mesecev (UL L št. 160 z dne 19. 6. 2008, str. 22).
2. člen
(označevanje)
(1) Goveje meso mora biti označeno v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, s predpisom, ki ureja označevanje živil, ki niso predpakirana, ter z določbami tega pravilnika.
(2) Označba starosti živali na prodajnih mestih za nepredpakirano meso, pridobljeno iz goveda, starega največ dvanajst mesecev, ki je namenjeno za prodajo končnemu potrošniku na drobno, iz točke (a) prvega odstavka poglavja IV. Priloge XIa Uredbe 1234/2007/ES, mora biti navedena na vidnem mestu v prodajnem prostoru, kjer se prodaja nepredpakirano goveje meso, pri čemer mora velikost črk na legendi znašati najmanj 2 cm, oziroma na cenovki, tik ob nepakiranem mesu ali na njem v vitrini ali na kavlju, kjer mora velikost črk znašati najmanj 2 mm. Označba se glasi: »Teletina – starost ob zakolu: do 8 mesecev« za živali, stare največ 8 mesecev, oziroma »Meso težjih telet – starost ob zakolu: od 8 do 12 mesecev« za živali, stare več kot 8 mesecev in največ 12 mesecev.
(3) Predpakirano goveje meso mora biti označeno skladno s točko (a) prvega odstavka poglavja IV. Priloge XIa Uredbe 1234/2007/ES.
(4) Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano obvešča Evropsko Komisijo ES o vseh spremembah pravil označevanja govejega mesa živali, ob zakolu starih največ 12 mesecev.
3. člen
(etiketa)
(1) Etikete za označevanje trupov, polovic in mesa v razseku morajo biti:
– obstojne in odporne na poškodbe;
– trdno nameščene, tako da jih ni mogoče ponovno uporabiti.
(2) Podatki na etiketi morajo biti:
– dobro vidni in lahko čitljivi;
– taki, da jih ni mogoče potvarjati.
(3) Trup oziroma polovica se označi z najmanj eno etiketo na vsaki četrti, lahko pa se že na klavni liniji označijo osnovni kosi razseka.
4. člen
(evidence)
(1) Vsak klavno predelovalni in razsekovalni obrat mora voditi evidence, iz katerih so razvidne referenčne številke ali kode za posamezne živali, količina vhodnega in izhodnega govejega mesa ter sledljivost med vhodom in izhodom govejega mesa.
(2) Obrat prodaje mora zagotoviti sledljivost mesa govedi na podlagi trgovskih dokumentov o govejem mesu (npr. dobavnica, prevzemni list), na katerih so za vsako dobavljeno goveje meso navedene referenčne številke ali kode, iz katerih je mogoče ugotoviti sledljivost mesa. Povezava med oznakami na govejem mesu na prodajnem mestu in trgovskimi dokumenti o govejem mesu mora biti jasna.
5. člen
(poročanje)
Klavno predelovalni obrati so dolžni sporočiti podatke o zaklani govedi v centralni register govedi, ki ga vodi Služba za identifikacijo in registracijo živali pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, v skladu z roki in načini, ki jih določa predpis, ki ureja označevanje in registracijo govedi.
6. člen
(prostovoljno označevanje)
Goveje meso se lahko dodatno prostovoljno označi v skladu s predpisom, ki ureja pogoje in način uporabe prostovoljnih označb.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o označevanju govejega mesa (Uradni list RS, št. 57/05).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-208/2009
Ljubljana, dne 2. julija 2009
EVA 2009-2311-0116
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti