Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2009 z dne 8. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2009 z dne 8. 7. 2009

Kazalo

2577. Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike, stran 7129.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike
1. člen
Ta uredba določa pravila glede sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike, za izvajanje:
– Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (UL L št. 205 z dne 3. 8. 1985, str. 5), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 673/2004 z dne 13. aprila 2004 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2220/85 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (UL L št. 105 z dne 14. 4. 2004, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2220/85/EGS);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 50), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 361/2008 z dne 14. aprila 2008 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 121 z dne 14. 4. 2008, str. 1);
– Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spremembi uredb (ES) št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999 (UL L št. 148 z dne 6. 6. 2008, str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 501/2008 z dne 5. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L št. 147 z dne 6. 6. 2008, str. 3).
2. člen
Pristojni organ, ki sprejema varščine in o njih odloča v skladu s predpisi iz prejšnjega člena, je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
(1) Agencija lahko odstopi od zahteve za varščino, če je vrednost zavarovanega zneska nižja od 500 evrov. V tem primeru se mora zavezanec pisno zavezati k plačilu zneska, ki je enak tistemu, ki bi ga moral plačati, če bi dal varščino in bi bila ta varščina naknadno delno ali v celoti zasežena. Pisno se zaveže na obrazcu »Izjava o obveznostih za plačilo zneska zapadlosti«, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo, kadar je zavezanec za plačilo varščine:
a) oseba javnega prava, ki je odgovorna za izvajanje nalog javne uprave, ali
b) oseba zasebnega prava, ki izvaja javne naloge pod državnim nadzorom na podlagi javnega pooblastila, koncesije in podobno.
4. člen
(1) Varščina se lahko predloži:
a) z gotovinskim pologom kot nakazilo gotovine. Gotovinski polog se nakaže na transakcijski račun VARŠČINE-AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 01100-6000028250 z navedbo sklica na številko odobritve po modelu 18: 18 23183-2010020-yyZZZZxx. Prvi dve številki (označeni z yy) določata področje oziroma ukrep, za katerega se vlaga varščina oziroma globalna varščina. Šifre področja oziroma ukrepov so navedene v prilogi 10, ki je sestavni del te uredbe. Srednje številke (označene z ZZZZ) se uporabljajo za proste namene po posebnem navodilu agencije in se pri običajnih pologih vpišejo ničle. Zadnji dve številki v sklicu (označeni z xx) sta namenjeni zadnjima dvema številkama letnice nakazila;
b) z bančno garancijo na obrazcih iz priloge 2, priloge 3, priloge 4 in priloge 5, ki so sestavni del te uredbe;
c) z garantnim pismom, ki ga izda zavarovalnica na obrazcih iz priloge 6, priloge 7, priloge 8 in priloge 9, ki so sestavni del te uredbe.
(2) Vsi obrazci, navedeni pod točkama b) in c) prejšnjega odstavka, morajo vsebovati šifro področja oziroma ukrepa, navedenega v prilogi 10 te uredbe.
(3) Bančna garancija in garantno pismo se lahko predložita za izpolnitev več obveznosti (v nadaljnjem besedilu: globalna varščina) ali za izpolnitev ene obveznosti.
5. člen
(1) Kot varščino sprejme agencija le:
– garancije bank in hranilnic, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje garancij,
– garancije bank ali posebnih finančnih institucij držav članic EU, ki smejo, skladno z zakonom, ki ureja bančništvo, to storitev opravljati na območju Republike Slovenije bodisi neposredno bodisi posredno prek podružnice,
– garancije podružnic bank tretjih držav, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji in ki imajo dovoljenje za opravljanje te storitve navedeno v dovoljenju za ustanovitev podružnice,
– garantna pisma zavarovalnic, ki so pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti kavcijsko zavarovanje,
– garantna pisma zavarovalnic držav članic, ki so upravičene opravljati zavarovalne posle v zavarovalni vrsti kavcijsko zavarovanje,
– garantna pisma podružnic tuje zavarovalnice, ki so pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti kavcijsko zavarovanje na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo.
(2) Pri garancijah bank in garantnih pisem zavarovalnic iz držav članic, ki nimajo nobene registrirane oblike v Republiki Sloveniji, morajo predlagatelji garancij in garantnih pisem prej dobiti pisno odobritev agencije.
(3) Banke in zavarovalnice iz tega člena morajo k bančni garanciji ali garantnemu pismu priložiti kopijo seznama pooblaščenih podpisnikov garancij ali garantnih pisem.
(4) Če zavezanec ne more pridobiti bančne garancije, garantnega pisma oziroma predložiti varščine z gotovinskim pologom, mora predložiti:
– obvestilo banke, zavarovalnice o neodobritvi;
– ustrezen obrazec BON 1 glede na vrsto poslovnega subjekta, ki ga izda Agencija za javnopravne evidence in storitve, oziroma zadnjo bilanco stanja in izkaz uspeha za društva in
– obrazec BON 2, ki ga izda Agencija za javnopravne evidence in storitve, oziroma potrdilo o solventnosti, ki ga izda banka za samostojne podjetnike.
(5) Zavezancu se na podlagi dokumentacije iz prejšnjega odstavka odobri druga oblika varščine. V ta namen zavezanec pošlje na agencijo pisno vlogo za dodelitev druge oblike varščine.
(6) Agencija v primeru iz prejšnjega odstavka presodi o tem, ali bo varščina dana:
a) s porokom,
b) s hipoteko,
c) z zastavo gotovinskega pologa v banki,
č) z zastavo priznanih terjatev do osebe javnega prava ali javnih sredstev, ki so zapadle in so plačljive in do katerih nima nobena druga terjatev prednosti,
d) z zastavo vrednostnih papirjev, ki so unovčljivi v določeni državi članici pod pogojem, da jih je ta država izdala ali za njih jamči,
e) z zastavo obveznic, ki so jih izdala združenja za hipotekarna posojila in ki kotirajo na borzi vrednostnih papirjev in so na prodaj na odprtem trgu, pod pogojem, da je njihova boniteta enaka državnim obveznicam.
6. člen
(1) Agencija zavrne ponujeno varščino ali zahteva drugo obliko varščine, če meni, da je ponujena varščina neprimerna ali nezadostna ali če ne daje kritja za dovolj dolgo obdobje.
(2) Vsaka varščina se lahko nadomesti z drugo varščino, določeno v prejšnjem členu.
(3) Kadar je prvotna varščina zasežena, vendar še ni bila unovčena, nadomestitev ni dovoljena.
(4) Globalna varščina se nadomesti z drugo globalno varščino pod pogojem, da nova globalna varščina krije najmanj tisti del prvotne globalne varščine, ki je bila prenesena v času nadomestitve, da bi se zagotovila izpolnitev ene ali več še neizpolnjenih obveznosti.
7. člen
Če je obveznost, za katero je bila varščina dana, izpolnjena, se varščina na pisno zahtevo zavezanca za plačilo varščine, ki je naslovljena na agencijo, povrne.
8. člen
(1) V postopku zasega varščine agencija stranki izda odločbo, na podlagi katere se varščina zaseže, oziroma odločbo o obveznostih plačila zapadle varščine.
(2) Ko so izpolnjeni pogoji za zaseg varščine in je stranka položila varščino v obliki bančne garancije, garantnega pisma ali plačilne obljube, lahko agencija pred izdajo odločbe o zasegu ali odločbe o obveznosti plačila zapadle varščine stranko pozove k plačilu zapadle varščine.
(3) Če stranka varščine ne plača v roku, ki ji je bil določen, šteto od dneva vročitve poziva, agencija ravna tako, kakor je določeno v prvem odstavku tega člena.
(4) Vse oblike zasežene varščine se nakažejo na transakcijski račun VARŠČINE-AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 01100-6000028250 z navedbo sklica na številko odobritve 18 23183-7141998-yyZZZZxx. Prvi dve številki (označeni z yy) določata področje oziroma ukrep, za katerega se vlaga varščina. Šifre področja oziroma ukrepov so navedene v prilogi 10 te uredbe. Srednje številke (označene z ZZZZ) se uporabljajo za proste namene po posebnem navodilu agencije in se pri običajnih pologih vpišejo ničle. Zadnji dve številki v sklicu (označeni z xx) sta namenjeni zadnjima dvema številkama letnice nakazila.
(5) Po končanem pritožbenem postopku mora udeležena stranka, ki v pritožbi ni uspela, plačati obresti od vsote, ki je bila dejansko zasežena.
(6) Obrestna mera, ki se obračuna po končanem postopku pritožbe stranki, ki v pritožbi ni uspela, se izračuna v skladu s predpisi, ki urejajo predpisano obrestno mero zamudnih obresti.
9. člen
Od celotnih vplačanih varščin, ob neizpolnitvi obveznosti s strani upravičenca in po poteku rokov iz Uredbe 2220/85/EGS postane del vplačanih varščin prihodek integralnega proračuna Republike Slovenije, del pa se poračuna ob povračilu izdatkov s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 352/78 z dne 20. februarja 1978 o dodelitvi zaseženih varščin, poroštev in jamstev, danih v skladu s skupno kmetijsko politiko (UL L št. 50 z dne 22. 2. 1978, str. 1).
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 46/05 in 139/06).
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-18/2009/4
Ljubljana, dne 24. junija 2009
EVA 2009-2311-0080
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost