Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2284. Sklep o zavrženju pobude, stran 6346.

Številka: U-I-160/07-16
Datum: 4. 6. 2009
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Mateje Glušič, Velenje, ki jo zastopa Robert Čebular, odvetnik v Domžalah, na seji 4. junija 2009
s k l e n i l o:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 8. člena in 11.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 − ur. p. b. in 111/07) ter prvega odstavka 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 55/03) se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedene določbe Zakona o pravniškem državnem izpitu (v nadaljevanju ZPDI) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-C). Zatrjuje, da so v neskladju z 2. členom, z drugim odstavkom 14. člena, z 32., z 49., s 50., s 57 in s 66. členom Ustave. Svoj pravni interes utemeljuje z navedbo, da je Državno pravobranilstvo Republike Slovenije na Delovnem sodišču v Celju zoper njo vložilo tožbo na vračilo stroškov izobraževanja v višini seštevka neto plač, ki jih je prejela v času sodniškega pripravništva. V dopolnitvi pobude dodatno utemeljuje svoj pravni interes s tem, da je navedeno sodišče s sklepom št. Pd 88/2007 z dne 28. 6. 2007 do končne odločitve Ustavnega sodišča prekinilo postopek.
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti da lahko, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
3. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07 in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, tudi pobudnica še ne izkazuje pravnega interesa za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb.
4. Pravnega interesa pa pobudnica ne more izkazati niti s sklepom Delovnega sodišča v Celju o prekinitvi postopka do končne odločitve Ustavnega sodišča. Če sodišče pri odločanju meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora po 156. členu Ustave prekiniti postopek in začeti postopek za oceno ustavnosti pred Ustavnim sodiščem. Navedeno ustavno določbo povzema tudi prvi odstavek 23. člena ZUstS. Tudi iz te določbe izhaja, da mora sodišče, če meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, neustaven, ne le prekiniti postopek, temveč začeti tudi postopek za oceno ustavnosti zakona. Zgolj dejstvo, da je stranka že vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona pred Ustavnim sodiščem, sodišča ne odvezuje obveznosti začeti postopek za oceno njegove ustavnosti. Pobudnica tako ne more pravnega interesa izkazati s takšnim sklepom sodišča.
5. Iz zgoraj navedenih razlogov pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za oceno ustavnosti izpodbijanih določb. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost