Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2267. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij, stran 6319.

Za izvrševanje Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr. in 40/09) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve s soglasjem ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter ministra za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08) se v tretji alineji drugega odstavka 3. člena pred besedama »Zoisove štipendije« doda beseda »pridobitev«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Okvirno višino sredstev iz tretje alineje prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za delo. Štipendije se dodelijo vlagateljem, ki se v posameznih skupinah najbolje uvrstijo, do porabe sredstev.«.
2. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za dokazilo o šolskem uspehu šteje spričevalo, iz katerega morajo biti razvidne končne ocene vseh obveznih predmetov zaključnega razreda osnovne šole oziroma končne ocene vseh predmetov preteklega šolskega leta.«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Kot šolski oziroma študijski uspeh iz tretjega do vključno šestega odstavka tega člena šteje povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen tistih predmetov nižjega letnika glede na letnik, za katerega se v tekočem študijskem letu uveljavlja pravica do štipendije, ki jih je kandidat opravil v preteklem šolskem oziroma študijskem letu. Če ima študent v navedenem obdobju manj kot tri številčno izražene končne ocene, se upoštevajo vse številčno izražene končne ocene, razen ocene iz diplomskega dela, iz obdobja preteklih dveh študijskih let glede na študijsko leto, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, pri čemer mora izkazovati najmanj tri številčno izražene končne ocene vseh opravljenih obveznosti.«.
»(8) V primeru izobraževanja v tujini mora kandidat, v skladu z drugim odstavkom 11. člena zakona, k vlogi iz prvega odstavka tega člena priložiti tudi dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa.«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sklad vsako leto najkasneje do konca junija na svoji spletni strani in na spletni strani ministrstva, pristojnega za delo, na državnem portalu e-uprava ter v sredstvih javnega obveščanja objavi javni poziv štipendistom, ki že prejemajo Zoisovo štipendijo, da v skladu z vsebino javnega poziva predložijo potrebno dokumentacijo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Štipendisti lahko predložijo potrebno dokumentacijo iz prejšnjega odstavka po elektronski poti.«.
4. člen
V drugem odstavku 10. člena se za besedo »vseh« doda beseda »obveznih«.
5. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dosežen uspeh iz prejšnjega odstavka se določi v skladu s sedmim odstavkom 4. člena tega pravilnika.«.
6. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo »x 100«.
7. člen
V prvem odstavku 16. člena se črtata besedi »oziroma nagrada«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »oziroma za nagrado«.
8. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kandidat lahko za dodelitev Zoisove štipendije uveljavlja le izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih let glede na šolsko oziroma študijsko leto, za katerega uveljavlja pravico do štipendije. Vsak izjemni dosežek se ovrednoti le z enkratnim številom točk.«.
9. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije)
Štipendisti, ki že prejemajo Zoisovo štipendijo, morajo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije izpolnjevati pogoj povprečne ocene najmanj 4,10 za dijake in najmanj 8,50 za študente, ali pogoj izjemnega splošnega uspeha na maturi oziroma izpolnjevati pogoj uvrstitve med najboljših 5% študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa ali izkazati izjemni dosežek.«.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
(uveljavitev pravilnika)
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2009.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se javni poziv iz 47. člena zakona v mesecu juniju 2009 izvede po določbah tega pravilnika.
Št. 0072-8/2009/3
Ljubljana, dne 11. junija 2009
EVA 2009-2611-0069
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
 
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
 
Soglašam!
 
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti