Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2263. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode, stran 6294.

Svet Občine Medvode je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 82/98, 69/04) na 18. seji dne 21. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za območje Občine Medvode, ki ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 43/27-05, marec 2009.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in načrtovano komunalno opremo.
3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz komunalne opreme na območju Občine Medvode;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– preračunane obračunske stroške opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na katerem je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME
5. člen
Prikaz komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Medvode:
– javni vodovod (oznaka obračunskih območij VO);
– javna kanalizacija (oznaka obračunskega območja KA);
– javni plinovod (oznaka obračunskega območja PL);
– javne ceste (oznaka obračunskega območja CE);
– javne odprte in zelene površine (oznaka obračunskega območja JZ);
– javne površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja RO).
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME
7. člen
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– javni vodovod: 2 obračunski območji, VO_1 in VO_2;
– javna kanalizacija: 1 obračunsko območje, KA_1;
– javne ceste: 1 obračunsko območje, CE_;
– javni plinovod: 1 obračunsko območje, PL_1;
– javne odprte in zelene površine: 1 obračunsko območje, JZ_1;
– javne površine za ravnanje z odpadki, RO_1.
V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo nahaja izven obračunskih območij te komunalne opreme, se obračunska območja razširijo na parcelo tega objekta. Razširitev se izvede na obračunskem območju, na katerega se objekt priključuje.
8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (Priloga 1 – Javni vodovod, Priloga 2 – Javna kanalizacija, Priloga 3 – Javni plinovod, Priloga 4 – Javne ceste, Priloga 5 – Javne odprte in zelene površine in Priloga 6 – Javne površine za ravnanje z odpadki).
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so na vpogled v programu opremljanja.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA PARCELO OZIROMA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
10. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne opreme.
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno oprema na obračunskem območju so:
+-------------------------------------------------------------------+
|              JAVNI VODOVOD              |
+----------+---------------------------+----------------------------+
|Obračunska|Strošek na m2 parcele   |Strošek na m2 neto tlorisne |
|območja  |(EUR/m2)          |površine objekta (EUR/m2)  |
|     +---------+----------+------+----------+----------+------+
|     |Primarna |Sekundarna|Skupaj|Primarna |Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna|komunalna |   |komunalna |komunalna |   |
|     |oprema  |oprema  |   |oprema  |oprema  |   |
+----------+---------+----------+------+----------+----------+------+
|VO_1   |   1,12|   1,11| 2,23|   3,73|   3,72| 7,45|
+----------+---------+----------+------+----------+----------+------+
|VO_2   |   1,63|   1,62| 3,25|   6,78|   6,77| 13,55|
+----------+---------+----------+------+----------+----------+------+
+-------------------------------------------------------------------+
|            JAVNA KANALIZACIJA             |
+----------+---------------------------+----------------------------+
|Obračunsko|Strošek na m2 parcele   |Strošek na m2 neto tlorisne |
|območje  |(EUR/m2)          |površine objekta (EUR/m2)  |
|     +---------+----------+------+----------+----------+------+
|     |Primarna |Sekundarna|Skupaj|Primarna |Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna|komunalna |   |komunalna |komunala |   |
|     |oprema  |oprema  |   |oprema  |oprema  |   |
+----------+---------+----------+------+----------+----------+------+
|KA_1   |   5,76|   7,32| 13,08|   15,03|   19,13| 34,16|
+----------+---------+----------+------+----------+----------+------+
+-------------------------------------------------------------------+
|             JAVNI PLINOVOD              |
+----------+---------------------------+----------------------------+
|Obračunsko|Strošek na m2 parcele   |Strošek na m2 neto tlorisne |
|območje  |(EUR/m2)          |površine objekta (EUR/m2)  |
|     +---------+----------+------+----------+----------+------+
|     |Primarna |Sekundarna|Skupaj|Primarna |Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna|komunalna |   |komunalna |komunala |   |
|     |oprema  |oprema  |   |oprema  |oprema  |   |
+----------+---------+----------+------+----------+----------+------+
|PL_1   |   2,59|   2,58| 5,17|   6,53|   6,53| 13,06|
+----------+---------+----------+------+----------+----------+------+
+-------------------------------------------------------------------+
|              JAVNE CESTE              |
+----------+---------------------------+----------------------------+
|Obračunsko|Strošek na m2 parcele   |Strošek na m2 neto tlorisne |
|območje  |(EUR/m2)          |površine objekta (EUR/m2)  |
|     +---------+----------+------+----------+----------+------+
|     |Primarna |Sekundarna|Skupaj|Primarna |Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna|komunalna |   |komunalna |komunalna |   |
|     |oprema  |oprema  |   |oprema  |oprema  |   |
+----------+---------+----------+------+----------+----------+------+
|CE_1   |   3,78|   5,21| 8,99|   13,15|   18,17| 31,32|
+----------+---------+----------+------+----------+----------+------+
+--------------------------------------------------------------+
|        JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE        |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|Obračunsko|Strošek na m2 parcele  |Strošek na m2 neto    |
|območje  |(EUR/m2)         |tlorisne površine    |
|     |             |objekta (EUR/m2)     |
|     +-------------------------+-------------------------+
|     |Primarna in sekundarna  |Primarna in sekundarna  |
|     |komunalna oprema     |komunalna oprema     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|JZ_1   |           0,69|           2,02|
+----------+-------------------------+-------------------------+
+--------------------------------------------------------------+
|       JAVNE POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI       |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|Obračunsko|Strošek na m2 parcele  |Strošek na m2 neto    |
|območje  |(EUR/m2)         |tlorisne površine    |
|     |             |objekta (EUR/m2)     |
|     +-------------------------+-------------------------+
|     |Primarna in sekundarna  |Primarna in sekundarna  |
|     |komunalna oprema     |komunalna oprema     |
+----------+-------------------------+-------------------------+
|RO_1   |           0,07|           0,24|
+----------+-------------------------+-------------------------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Komunalni prispevek se odmeri:
– za objekte za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Za objekte, za katere priključitev je potrebno dograditi komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov po tem odloku.
12. člen
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja.
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek.
Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
13. člen
Za vsako posamezno komunalno opremo se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna po naslednji enačb:
KPij = (Aparcela ⋅ Cpij ⋅ Dp) + (Kdejavnost ⋅ Atlorisna ⋅ Ctij ⋅ Dt),
pri čemer je:
– KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– Aparcela: površina parcele,
– Cpij: obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ctij: obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– Kdejavnost: faktor dejavnosti (min. 0,7, max. 1,3; če z odlokom ni določeno drugače, se šteje, da je Kdejavnost enak 1,0),
– i: posamezna vrsta komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
14. člen
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
Obstoječim objektom se ob priključitvi na posamezno komunalno opremo, komunalni prispevek za to komunalno opremo odmeri po uradni dolžnosti na podlagi stroškov iz 10. člena tega odloka oziroma po posebnem programu opremljanja za to območje.
15. člen
Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca, mora biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
Izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka je veljavna eno leto po njeni pravnomočnosti.
16. člen
Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je enako na območju celotne občine in znaša Dp = 0,3 in Dt(=)0,7.
17. člen
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03):
+-----------+-------------------------------------+------------+
|Šifra (CC- |Vrsta objekta (CC-SI)        |Faktor   |
|SI)    |                   |dejavnosti |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12111   |Hotelske in podobne stavbe za    |0,7     |
|      |kratkotrajno nastanitev       |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12112   |Gostilne, restavracije in točilnice |1,3     |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12120   |Druge gostinske stavbe za      |0,7     |
|      |kratkotrajno nastanitev       |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|122    |Upravne in pisarniške stavbe     |1,3     |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|123    |Trgovske in druge stavbe za     |1,3     |
|      |storitvene dejavnosti        |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|1271    |Kmetijske stavbe           |0,7     |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|125    |Industrijske stavbe in skladišča   |1,1     |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|112    |Večstanovanjske stavbe        |1,3     |
+-----------+-------------------------------------+------------+
Faktor dejavnosti za tiste dele podzemnih etaž v stavbah, razen za eno ali dvostanovanjske stavbe, ki so namenjeni parkiranju, je 0,7, pri čemer se za te površine določijo obračunski stroški le za ceste ter vodovod.
Nestanovanjskim kmetijskim stavbam (CC-SI-1271) se komunalni prispevek zniža za 25%.
18. člen
Komunalni prispevek na območju Občine Medvode se ne plača za gradnjo objektov, ki jih gradi Občina Medvode in so namenjeni za uresničevanje javnih interesov s področja šolstva, športa, kulture, zdravstva, socialnega in otroškega varstva, zaščite in reševanja ter gradnjo občinskih stanovanj.
Pri priključitvi objekta na makadamsko javno cesto se komunalni prispevek za javne ceste zmanjša za 30%.
VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
19. člen
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe na zahtevo zavezanca je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
20. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Medvode.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja se skupni stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo po stroških opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
22. člen
Na območjih za katere so že sprejeti posamezni programi opremljanja, in sicer: Program opremljanja stavbnih zemljišč s sanitarno in meteorno kanalizacijo v naselju Vaše, Goričane, Rakovnik in Sora (Uradni list RS, št. 48/02 in 70/05), Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje SE 13/4-2 (Uradni list RS, št. 68/06) in Občinski lokacijski načrt PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 60/07), se komunalni prispevek za posamezno komunalno opremo odmeri po teh programih opremljanja oziroma njihovih spremembah in dopolnitvah.
23. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1991 (Uradni list RS, št. 22/91).
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-486/09
Medvode, dne 21. aprila 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti