Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2261. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija - Muzej Lendava – Galéria - Múzeum Lendva, stran 6289.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB in 56/08), 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2 in 76/08) je Občinski svet Občine Lendava na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) na 26. seji dne 3. 6. 2009 v soglasju s svetom Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Lendava sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Galerija - Muzej Lendava – Galéria - Múzeum Lendva
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Lendava (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) uskladi delovanje javnega zavoda Galerija - Muzej Lendava (v nadaljnjem besedilu: Zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB in 56/08), ureja njen status, razmerja med ustanoviteljem, soustanoviteljem in Zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja Zavoda.
Soustanovitelj Zavoda je Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava – Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Lendva.
2. člen
Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Galerija - Muzej Lendava – Galéria - Múzeum Lendva, s sedežem v Lendavi, katerega ustanoviteljica je Občina Lendava, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod registrsko številko 1/00265/00.
3. člen
Poslanstvo Zavoda je trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti, ki ni pridobitna dejavnost ter omogočanje zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih, informacijskih in turističnih potreb uporabnikov ter skrb za multikulturni in narodnostni vidik dejavnosti. Poslanstvo Zavoda je tudi trajna skrb za premično dediščino na območju Občine Lendava.
Zavod uresničuje svoje poslanstvo na naslednjih lokacijah:
– Bánffyjev trg 1 – Bánffy tèr 1 – Grad Lendava,
– Glavna ulica 52 – Fő utca 52 – Muzej dežnikarstva, meščanstva in tiskarstva,
– Spodnja ulica 5 – Alsó utca 5 – Sinagoga,
– Trg Györgya Zale 1 – Zala György tér 1 – Kulturni dom Lendava.
4. člen
Ime in sedež ustanoviteljice:
Občina Lendava – Lendva Község, Lendava – Lendva, Glavna ulica 20 – Fő utca 20.
5. člen
Ime javnega zavoda: Galerija - Muzej Lendava – Galéria - Múzeum Lendva
Skrajšano ime: GML – GML
Sedež zavoda je: Lendava-Lendva, Bánffyjev trg 1 – Bánffy tèr 1.
Zavod je samostojna pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem s katerim razpolaga.
V pravnem prometu mora Zavod uporabljati ime iz tega člena.
6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike z napisom Galerija - Muzej Lendava – Galéria - Múzeum Lendva.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanje ter delavce, ki so odgovorni zanje, določi direktor Zavoda.
II. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Zavod v okviru svoje dejavnosti, ki je javna služba, izvaja galerijsko, muzejsko in turistično dejavnost.
I. V okviru galerijske dejavnosti
– pripravlja občasne razstave
– pripravlja in organizira stalne galerijske postavitve
– odkupuje, zamenjuje, posoja in prodaja umetniška dela
– pripravlja, izdaja in prodaja publikacije in druga strokovna gradiva s svojega področja
– obvešča javnost o svoji dejavnosti
– vzpodbuja in razvija umetniško vzgojo mladine in odraslih
– izvaja pedagoško dejavnost v galeriji
– prezentira likovno umetnost doma in v tujini
– zbira, hrani, dokumentira in varuje umetniška gradiva
– vodi kartoteke, fototeke, datoteke, videoteke s področja svoje dejavnosti
– upravlja z nepremičninami, ki jih v upravljanje prenese lokalna skupnost
– sodeluje z drugimi javnimi zavodi, skladi, društvi in posamezniki na področju kulture
– vključuje se v celovito turistično ponudbo kraja
– daje prostore v najem
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
II. V okviru muzejske dejavnosti:
– zbira, hrani, konzervira in restavrira, dokumentira, varuje in proučuje premično kulturno dediščino na področju občine ter jo predstavlja javnosti
– pripravlja in organizira stalne muzejske postavitve
– skrbi za premično dediščino na območju Občine Lendava
– pripravlja in posreduje tematske razstave ter druge oblike predstavljanja kulturne dediščine doma in v tujini ter organizira gostovanja razstav
– daje fizičnim in pravnim osebam pojasnila, nasvete in drugo strokovno pomoč pri spoznavanju, varovanju in zaščiti dediščine
– sodeluje z imetniki, ki hranijo dediščino
– posoja muzejsko gradivo za razstavno dejavnost in za posebne potrebe
– razvija zavest o pomenu dediščine
– skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti
– izdaja in prodaja replike in spominke vezane na dejavnost muzeja
– prezentira domače umetnike
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
III. V okviru turistične dejavnosti:
– razvija in trži turistične produkte
– izvaja strokovno vodene oglede
– skrbi za turistično promocijo kraja in kulturno-zgodovinske dediščine
– daje v najem poslovne prostore Zavoda za turističen namene.
Vsaka dejavnost je posebna organizacijska in obračunska enota.
Zavod izvaja in uresničuje dejavnosti, s katerimi raziskuje, hrani, dokumentira, varuje in preučuje kulturno dediščino madžarske narodne skupnosti.
8. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja Zavod so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene:
C/18.110    Tiskanje časopisov
C/18.120    Drugo tiskanje
C/18.130    Priprava za tisk in objavo
C/18.140    Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C/18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/47.782    Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah z umetniškimi izdelki
I/56.101    Restavracije in gostilne
I/56.102    Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103    Slaščičarne in podobni obrati
I/56.104    Začasni gostinski obrati
I/56.210    Priložnostna priprava in dostava jedi
I/56.290    Druga oskrba z jedmi
I/56.300    Strežba pijač
J/58.110    Izdajanje knjig
J/58.130    Izdajanje časopisov
J/58.140    Izdajanje revij in druge periodike
J58.190     Drugo založništvo
J59.200     Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
        muzikalij
J/62.090    Druge z informacijsko tehnologijo in
        računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110    Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti
M/72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na
        področju družboslovja in humanistike
M/73.110    Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.200     Fotografska dejavnost
N /77.330    Dajanje pisarniške opreme in računalniških
        naprav v najem in zakup
N/82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške aktivnosti
N/82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
P/85.520    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in
        umetnosti
R/90.010    Umetniško uprizarjanje
R/90.020    Spremljajoče dejavnosti za umetniško
        uprizarjanje
R/90.030    Umetniško ustvarjanje
R/90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.020    Dejavnost muzejev
R/91.030    Varstvo kulturne dediščine.
III. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organa Zavoda sta:
– direktor
– svet Zavoda.
Direktor
10. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje Zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela Zavoda.
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda
– po predhodnem mnenju ustanovitelja sprejema strateški načrt
– sprejema program dela, katerega sestavni del je finančni načrt Zavoda posebej prikazan za posamezno obračunsko enoto
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v Zavodu, če bodo ti v Zavodu ustanovljeni
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v Zavodu, če bodo ti v Zavodu ustanovljeni
– sprejema kadrovski načrt
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem Zavoda
– poroča ustanovitelju, soustanovitelju in svetu Zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje Zavoda
– pripravlja letno poročilo
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo Zavod ima
– izvršuje sklepe sveta Zavoda in drugih organov
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev, ki jih zagotavlja Zavod
– skrbi za promocijo Zavoda
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami
– izdaja sklepe in imenuje komisije, delovne skupine in druga telesa za proučitev določenih vprašanj
– zagotavlja javnost dela
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in zakonom.
K aktom druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, enajste in trinajste alineje daje soglasje svet Zavoda.
Direktor je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen če ni z zakonom in drugimi predpisi določeno drugače.
Direktor lahko s pooblastilom prenese posamezne pristojnosti iz prvega odstavka tega člena na druge delavce zaposlene v Zavodu.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec Zavoda, določen v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
11. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor Zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah za katerega je potreben sklep sveta Zavoda in ustanovitelja ter
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine in premičnine, ki jih ima Zavod v upravljanju in za katere je potrebno soglasje lastnika.
12. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri
– da pozna področje dela zavoda in ima vodstvene sposobnosti
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih
– da obvlada slovenski jezik in madžarski jezik na višji ravni.
Kandidat za direktorja mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja Zavoda za mandatno obdobje.
13. člen
Direktorja imenuje Občinski svet Občine Lendava na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta Zavoda in soustanovitelja. Javni razpis objavi pristojni organ ustanovitelja, ki lahko povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Če svet Zavoda ali soustanovitelj ne podata mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Po pridobitvi mnenja sveta Zavoda in mnenja soustanovitelja ali po poteku roka za njegovo pridobitev, pristojni organ ustanovitelja predlaga občinskemu svetu kandidata za direktorja.
Predsednik sveta Zavoda sklene z direktorjem v imenu sveta Zavoda pogodbo o zaposlitvi na podlagi akta o imenovanju direktorja. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas mandata 5 let. Soglasje k pogodbi o zaposlitvi poda župan.
14. člen
Pred potekom časa za katerega je bil imenovan, se direktorja lahko razreši zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je Zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Direktorja se predčasno razreši tudi:
– če direktor sam zahteva razrešitev
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih iz delovnih razmerij preneha delovno razmerje po samem zakonu
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih Zavoda
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov Zavoda ali ravna v nasprotju z njimi
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom Zavodu povzroči večjo škodo
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti.
Direktorja razreši ustanovitelj na način in po postopku, ki je po zakonu in tem odloku določen za imenovanje direktorja Zavoda.
15. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto.
Svet Zavoda
16. člen
Svet Zavoda opravlja tudi naloge strokovnega sveta. Svet sestavlja 9 članov:
– 5 predstavnikov ustanovitelja
– 1 predstavnik delavcev Zavoda
– 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga na poziv župana predlaga zainteresirana javnost in imenuje župan
– 2 predstavnika soustanovitelja.
Člane sveta Zavoda, predstavnike ustanovitelja, imenuje izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev Občinski svet Občine Lendava.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe na predlog župana izvolijo predsednika in namestnika. Svetu Zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja. Prvo konstitutivno sejo sveta Zavoda skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju članov.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga sprejme direktor v soglasju s svetom Zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Mandat članov sveta Zavoda traja 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Isti član sveta Zavoda kot predstavnik ustanovitelja je lahko v svet Zavoda imenovan največ za dva zaporedna mandata.
Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja in soustanovitelja o preteku mandata članov sveta Zavoda najmanj 90 dni pred potekom.
Seje sveta Zavoda sklicuje predsednik sveta.
Predsednik sveta Zavoda mora sklicati sejo, če to zahtevajo najmanj trije člani sveta, direktor ali župan ustanoviteljice. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku 15 dni od pisne zahteve, jo lahko skliče direktor Zavoda ali župan občine ustanoviteljice.
Svet Zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta. Svet Zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
17. člen
Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev
– če se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi
– če s svojim delom škoduje delu in ugledu Zavoda
– če ustanovitelj ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi Zavoda
V primeru predčasne razrešitve člana sveta, se za čas izteka mandata imenuje nov član po istem postopku kot je bil imenovan razrešeni član.
Svet Zavoda sprejme poslovnik s katerim podrobneje uredi način dela, postopek odločanja in vodenje zapisnika.
18. člen
Svet Zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanje Zavoda
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Zavoda, sprejema letno poročilo
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja, na stroške Zavoda
– ocenjuje delo direktorja
– daje soglasje k strateškemu načrtu, letnemu programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, če jo Zavod ima ter nadzira njihovo izvajanje
– odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, s tem, da si mora pridobiti soglasje ustanovitelja
– daje soglasje k cenam kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja Zavod
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem
– daje ustanovitelju pobudo za razrešitev direktorja
– daje predhodno mnenje k razrešitvi direktorja, razen če je sam dal pobudo za njegovo razrešitev
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in s tem odlokom.
Svet Zavoda opravlja naloge strokovnega sveta:
– spremlja in ocenjuje delovanje Zavoda in politiko ustanoviteljice in soustanoviteljice do Zavoda ter pogodbenih partnerjev
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen zaradi katerega je Zavod ustanovljen
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, če jo Zavod ima
– daje druge pobude in predloge v zvezi z strokovnim delom Zavoda
– obravnava in daje mnenje k programu dela posameznih organizacijskih enot Zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOST ZAVODA
19. člen
Zavod upravlja z nepremičnino, ki je last ustanovitelja in je kot javna infrastruktura na področju kulture zavedena v zemljiški knjigi pod:
– grad Lendava na Bánffyjevem trgu 1, parcelna številka 3979 k.o. Lendava.
Premoženje, s katerim Zavod upravlja, je last ustanovitelja.
Zavod mora upravljati z vsem premoženjem v skladu z veljavnimi predpisi.
20. člen
Zavod za izvajanje svoje osnovne dejavnosti – javne službe pridobiva sredstva iz proračuna ustanovitelja, sredstev soustanovitelja in drugih virov.
Osnova za izračun sredstev za izvajanje javne službe je višina:
– splošnih stroškov obratovanja
– stroškov za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom, če je ustanovitelj nanj podal soglasje
– programskih materialnih stroškov
– stroškov investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme javne infrastrukture na področju kulture, s katero Zavod upravlja, s soglasjem ustanovitelja.
Poleg tega lahko Zavod pridobiva sredstva tudi iz drugih javnih in nejavnih virov:
– iz državnega proračuna
– z vstopninami
– s prodajo blaga in storitev na trgu
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov
– z najemninami
– drugo.
21. člen
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke po posameznih virih financiranja in organizacijskih ter obračunskih enotah.
Presežek prihodkov nad odhodki Zavod nameni za izvajanje in razvoj osnovne dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet Zavoda na predlog direktorja Zavoda. K namenski uporabi presežka prihodkov nad odhodki, si mora svet Zavoda pridobiti soglasje ustanovitelja.
Če odhodki presegajo prihodke, svet Zavoda odloči o pokrivanju primanjkljaja. Ustanovitelj in soustanovitelj primanjkljaja ne pokrivata. V primeru primanjkljaja se odloča o zaupnici direktorju in svetu Zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
23. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti Zavoda. S sredstvi, ki so last ustanovitelja Zavod ravna s skrbnostjo dobrega gospodarja.
24. člen
Premoženje, s katerim Zavod upravlja je last ustanovitelja, ki daje soglasje k namembnosti njegove uporabe.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
25. člen
Ustanovitelj ima do Zavoda naslednje pravice in odgovornosti:
– ugotavlja skladnost strateških načrtov in programov dela Zavoda, to je letnih izvedbenih načrtov s plani, razvojnim programom in drugimi programi Občine Lendava
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi
– odloča o statusnih spremembah
– s spremembo odloka potrdi predlagano razširitev dejavnosti
– daje soglasje k izvajanju profitabilnih dejavnosti, ki se konkretizirajo v letnem programu dela
– daje soglasje k investicijam in investicijskim vzdrževanjem
– daje soglasje o namembnosti nepremičnin in premičnin, s katerimi Zavod razpolaga
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju predložiti letni program dela in načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in na zahtevo ustanovitelja posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
Ustanovitelj in soustanovitelj za obveznosti Zavoda ne odgovarjata.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
26. člen
Zavod ima naslednje splošne akte:
– akt o sistemizaciji delovnih mest
– splošni akti o varstvu pri delu in požarni varnosti
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja
– poslovnik sveta Zavoda in
– druge splošne akte.
Pred sprejemom splošnega akta Zavoda se organizira razprava, na kateri lahko delavci ali sindikati dajejo pripombe, stališča in mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov.
Ob odločitvi za sprejem posameznega splošnega akta svet Zavoda oziroma direktor določi način in roke za pripravo delovnega besedila, osnutka ali predloga splošnega akta, določi strokovni organ ali delavca, ki vodi razpravo in zbira pripombe ter daje mnenja o določilih delovnega besedila, ter določi potek sprejemanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Svet Zavoda se mora konstituirati najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo njegove naloge obstoječi organi.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata, za katerega je imenovan.
28. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest, strateški načrt in kadrovski načrt morajo biti sprejeti najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija - Muzej Lendava (Uradni list RS, št. 49/95 in 12/00).
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014.0027/2009
Lendava, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost