Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2260. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Lendava, stran 6287.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 26. seji dne 3. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Lendava, njihovo obliko, pogoje in postopke njihovega podeljevanja ter financiranje in evidenco podeljenih priznanj.
2. člen
O podelitvi priznanj Občine Lendava odločata občinski svet in župan občine.
3. člen
Priznanja Občine Lendava, o katerih odloča občinski svet so:
– naziv častnega občana,
– plaketa Občine Lendava,
– priznanje Občine Lendava,
– priznanje za najlepše urejeno naselje v Občini Lendava.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Lendava s sklepom na predlog Komisije za občinska priznanja.
Priznanje Občine Lendava, o katerem odloča župan je:
– priznanje župana Občine Lendava,
– spominska listina Občine Lendava.
O podelitvi priznanja odloča župan s sklepom na podlagi svoje odločitve, brez javnega razpisa.
4. člen
Priznanja Občine Lendava se podeljujejo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku 28. oktobra, razen priznanja župana, ki se podeljuje tudi ob drugih slavnostnih priložnostih.
Naziv častnega občana se posamezniku lahko podeli le enkrat, ostala priznanja pa lahko večkrat, vendar naslednjič šele po preteku 5 let od prejšnje podelitve.
Med podelitvijo posameznih priznanj istemu nagrajencu mora preteči najmanj 5 let.
5. člen
Pobude za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki ali pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Lendava.
6. člen
Pobude iz prejšnjega člena tega odloka se zberejo na podlagi javnega razpisa, ki ga sprejme Komisija za občinska priznanja in se objavi v sredstvih javnega obveščanja enkrat letno, in sicer najmanj 90 dni pred dnevom izročitve priznanja.
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Lendava mora vsebovati:
– navedbo pobudnikov,
– vrsto in število posameznih priznanj,
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k pobudi,
– rok, do katerega je treba poslati pobude,
– naslov, na katerega je treba poslati pobude.
Pobuda za priznanje mora vsebovati:
– podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo,
– pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba še soglasje za uporabo osebnih podatkov,
– podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je ponudnik pravna oseba še kontaktno osebo,
– vrsto priznanja,
– utemeljitev pobude.
K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo pobudo.
Kolikor k pobudi ni predloženo soglasje kandidata, Komisija za občinska priznanja pozove kandidata, da poda soglasje h kandidaturi ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov.
Kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZANJIH
1. Naziv častni občan
7. člen
Naziv častni občan je najvišje priznanje Občine Lendava, ki ga prejme posameznik za izredno pomembne trajne dosežke na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in humanitarnem ali drugem področju in ki je s svojim delovanjem izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Lendava doma in v svetu.
Naziv častni občan prejmejo tudi posamezniki, ki so izjemno zaslužni za razvoj dobrih medobčinskih in mednarodnih odnosov.
Častnemu občanu se ob imenovanju podeli posebna listina bele barve z napisom »častni občan Občine Lendava – Lendva község díszpolgára«.
Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.
Letno se lahko podeli le en naziv častnega občana.
Naziv častni občan župan podeli na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku Občine Lendava.
2. Plaketa Občine Lendava
8. člen
Plaketa Občine Lendava je priznanje Občine Lendava, ki ga prejmejo:
– posamezniki in pravne osebe, to je podjetja, zavodi, organizacije, društva za dosežke na gospodarskem, znanstveno-raziskovalnem, kulturno-umetniškem, humanitarnem področju ter za trajnostni razvoj Občine Lendava,
– posamezniki in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Občine Lendava,
– posamezniki in pravne osebe za posebne zasluge pri razvijanju in utrjevanju sodelovanja med Občino Lendava in drugimi občinami v Sloveniji in v tujini,
– posamezniki z izkazano posebno požrtvovalnostjo, nesebičnostjo in pogumom,
– prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z Občino Lendava.
Plaketa Občine Lendava se lahko podeli tudi tujemu državljanu.
Vsako leto se podelita največ dve plaketi Občine Lendava.
Plaketa Občine Lendava je patinirani kovinski odlitek grba Občine Lendava.
Plaketo podeli župan Občine Lendava na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.
3. Priznanje Občine Lendava
9. člen
Priznanje Občine Lendava se podeli posamezniku, KS, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne dosežke in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Priznanje Občine Lendava je listina temnomodre barve, ki vsebuje besedilo »Priznanje Občine Lendava – Lendva község Lendva«.
Vsako leto se podelita največ dve priznanji.
Priznanje podeli župan Občine Lendava na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.
4. Priznanje župana
10. člen
Županovo priznanje podeli župan Občine Lendava posameznikom, KS, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne dosežke in kot aktualen odziv za dosežke in uspehe na posameznih področjih dela in ustvarjanja.
Priznanje župana je listina zelene barve, z napisom naziva priznanja »Priznanje župana Občine Lendava – Lendva község polgármesterének elismerésében«.
Priznanje podeljuje župan na slavnostni seji občinskega sveta ali ob posebnih slavnostih, praznikih, svečanem sprejemu in ob dogodkih pomembnih za prejemnika priznanja.
5. Spominska listina Občine Lendava
11. člen
Spominska listina Občine Lendava se podeljuje ob pomembnih dogodkih in obletnicah na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek Občine Lendava.
Listino lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in vse pravne osebe oziroma organizacije.
Spominska listina je listina rjave barve z napisom naziva priznanja »Spominska listina Občine Lendava – a Lendva község emléklapja«.
Priznanje podeljuje župan na slavnostni seji občinskega sveta ali ob posebnih slavnostih, praznikih, svečanem sprejemu in ob dogodkih pomembnih za prejemnika priznanja.
6. Priznanje za najlepše urejeno naselje v Občini Lendava
12. člen
Priznanje prejme naselje v Občini Lendava, ki skrbi za celostno podobo naselja, kulturno in zgodovinsko dediščino, varstvo okolja in racionalno rabo energetskih virov, urejenost komunalne infrastrukture in hortikulturno urejenost ter na podlagi kriterijev komisije doseže najvišje število točk.
Priznanje za najlepše urejeno naselje v Občini Lendava je listina rumene barve z napisom »Priznanje za najlepše urejeno naselje v Občini Lendava – Lendva község legrendezettebb települése elismerésében részesül«, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja. Priznanje se podeli na slavnostni seji občinskega sveta.
Občinska uprava izdela podrobne kriterije za podelitev najlepše urejenega naselja v Občini Lendava, ki jih potrdi Odbor za turizem in razvoj podeželja.
Predlogi za najlepše urejeno naselje se zbirajo hkrati z ostalimi predlogi za posamezna priznanja Občini Lendava, v roku, ki je določen z razpisom iz 6. člena tega odloka.
Postopek ocenjevanja vodi posebna komisija, ki jo imenuje župan občine. Predlog najlepše urejenega naselja v občini posreduje Komisiji za občinska priznanja, ki skupaj z ostalimi predlogi le-te posreduje občinskemu svetu v sprejem.
Priznanje za najlepše urejeno naselje v Občini Lendava podeljujeta župan Občine Lendava in predsednik Odbora za turizem in razvoj podeželja.
Vsako leto se podeli eno priznanje za najlepše urejeno naselje v Občini Lendava.
III. KOMISIJA ZA OBČINSKA PRIZNANJA
13. člen
Predloge za podelitev priznanj obravnava Komisija za občinska priznanja, ki jo imenuje občinski svet. Komisija izdela podrobne kriterije za posamezna priznanja, razen za priznanje župana in za najlepše urejeno naselje v Občini Lendava.
Komisija lahko posamezen predlog priznanja prekvalificira v drugo priznanje. Komisija izdela končen predlog za vsa priznanja, razen za priznanje župana.
Za izvedbo razpisa in za postopek izdelave predloga za podelitev priznanj ter kriterije za pridobitev posameznega priznanja sprejme Komisija za občinska vprašanja na svoji prvi seji po uveljavitvi tega odloka.
Glede sestave in delovanja Komisije za občinska priznanja veljajo določila statuta Občine Lendava in poslovnika občinskega sveta.
IV. NAČIN VODENJA EVIDENC PODELJENIH PRIZNANJ
14. člen
Strokovna, organizacijska in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja pristojni organ občinske uprave Občine Lendava.
Priznanje se skladno s tem odlokom vpisuje v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– kratka obrazložitev za prejem priznanja,
– datum izročitve priznanja.
V. ODVZEM PRIZNANJA
15. člen
Posamezno priznanje se lahko odvzame, če se po podelitvi priznanja zve za nova dejstva, ki so v izrazitem nasprotju z razlogom podelitve.
Priznanje se odvzame, če se prejemnik priznanja odpove oziroma če prejemnik priznanje vrne ali zavrne prejem priznanja.
O odvzemu priznanja odloča občinski svet na predlog župana, po predhodnem mnenju Komisije za občinska priznanja.
Odvzem priznanj ni časovno omejeno.
VI. FINANCIRANJE PODELJENIH PRIZNANJ
16. člen
Sredstva za izdelavo in podelitev priznanj se zagotovijo v proračunu Občine Lendava.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih in nagradah Občine Lendava (Uradni list RS, št. 35/97).
18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0050/2009
Lendava, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost