Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2256. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin, stran 6281.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO (Uradni list RS, št. 14/07), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, 10/91, 17/91-I-ZUDE, 13/93, 66/93, 32/00, 102/02 – odločba US RS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin (Uradni list RS, št. 68/08) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško, na svoji 31. seji, dne 28. 5. 2009, sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
1. člen
V pravilniku o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin (Uradni list RS, št. 68/08) se 27. člen spremeni tako, da glasi:
»27. člen
(namembnost in lokacija)
(1) Glede na namembnost se poslovni prostori razvrstijo v naslednje skupine, v katere so razvrščene dejavnosti na podlagi uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
SKUPINA A:
– Oskrba z električno energijo, plinom in paro po SKD D,
– Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja po SKD E,
– Gradbeništvo SKD F,
– Promet in skladiščenje po SKD H,
– Gostinstvo po SKD I,
– Finančne in zavarovalniške dejavnosti po SKD K,
– Poslovanje z nepremičninami po SKD L,
– Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti po SKD M,
– Druge raznovrstne in poslovne dejavnosti po SKD N,
– Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti po SKD O.
SKUPINA B:
– kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo po SKD A,
– predelovalne dejavnosti po SKD C,
– trgovine; vzdrževanje in popravila motornih vozil po SKD G,
– informacijske in komunikacijske dejavnosti po SKD J,
– izobraževanje po SKD P,
– Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles,
– Druge dejavnosti po SKD S št. 95 in 96.
SKUPINA C:
– Zdravstvo in socialno varstvo po SKD Q,
– Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti po SKD R,
– Druge dejavnosti po SKD S št. 94,
– Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo po SKD T.
(2) V primeru, da se v poslovnem prostoru opravlja več dejavnosti, se pri oblikovanju najemnine upošteva dejavnost, ki spada v višjo skupino. O razvrstitvi poslovnega prostora v skupino odloča komisija za oddajo poslovnih prostorov v najem.
(3) Lokacije na katerih se nahajajo poslovni prostori so naslednje:
LOKACIJA 1:
KS Krško:
Ulice: Cesta krških žrtev, Dalmatinova, Bohoričeva, Šoferska, Gasilska, Pod goro, Valvasorjevo nabrežje, Cesta 4. julija, Kolodvorska, Prešernova, Cankarjeva, Aškerčeva, Zdolska cesta od križišča s Cesto 4. julija do križišča z Sremiško, Ul. Slavka Rožanca in Šolska ulica.
KS Leskovec:
Ulice: Ulica mladinskih delovnih brigad, Ulica 11. novembra.
LOKACIJA 2:
zajema ostale dele Krškega in Leskovca, ki niso zajeti v ožjem območju 1.
LOKACIJA 3:
zajema ožje območje Senovega in Brestanice.
LOKACIJA 4:
zajema strnjeno območje Podbočja in Rake.
LOKACIJA 5:
zajema področje ostalih krajev in zaselkov v občini Krško.
Določitev letne stopnje najemnine (K):
+-----------+---+----------------------------------------------+
|DEJAVNOST |  |         OBMOČJE           |
|      +---+--------+--------+---------+--------+---------+
|      |(K)|LOKACIJA|LOKACIJA|LOKACIJA |LOKACIJA|LOKACIJA |
|      |  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
+-----------+---+--------+--------+---------+--------+---------+
|SKUPINA A |(K)| 12,5 |  9,4 |  6,4  | 5,0  |  3,7  |
+-----------+---+--------+--------+---------+--------+---------+
|SKUPINA B |(K)| 9,4  |  6,4 |  4,8  | 4,0  |  3,0  |
+-----------+---+--------+--------+---------+--------+---------+
|SKUPINA C |(K)| 3,4  |  3,4 |  3,4  | 3,4  |  3,4  |
+-----------+---+--------+--------+---------+--------+---------+
Ne glede na določbe tega člena Pravilnika se določi najemnina za poslovne prostore oziroma za poslovne objekte na naslovu Koprivnica 1, Podbočje 70 in Gorenjemu Leskovcu 21 v primeru, da ga uporabljajo društva ali humanitarne organizacije v višini 50 EUR mesečno.
Poleg najemnine so društva ali humanitarne organizacije, ki delujejo na naslovih navedeni v prejšnjem odstavku, dolžni tekoče vzdrževati poslovni prostor ali objekt z namenom da se ohranja vrednost objekta ter plačevati vse stroške, ki nastanejo pri obratovanju prostora oziroma objekta.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3529-4/2008-O406
Krško, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti