Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2255. Odlok o spremembi odloka o opravljanju lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih v občini Krško, stran 6281.

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4, 17/08 (21/08 – popr.) in 76/08 – ZIKS-1C), 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in 4. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/95, 9/98 in 124/08) je Občinski svet občine Krško, na svoji 31. seji, dne 28. 5. 2009, sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o opravljanju lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih v občini Krško
1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o opravljanju lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih v občini Krško (Uradni list RS, št. 32/07).
2. člen
V 23. členu (organ nadzora), se izraz »občinska inšpekcija« nadomesti z novim izrazom »pooblaščena oseba za nadzor nad izvajanjem odloka«.
3. člen
V 25. členu (prekrški) se izraz »izvajalec javne službe« nadomesti z novim, dopolnjenim izrazom »izvajalec javne službe, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, v skladu s 6. členom odloka«.
4. člen
V 27. členu (prekrški) se izraz »fizična oseba« nadomesti z izrazom »posameznik«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2007-O602
Krško, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost