Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2251. Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Krško, stran 6279.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – sklep US RS, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US RS, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4, 17/08 (21/08 – popr.) in 76/08 – ZIKS-1C) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško, na svoji, 31. seji dne 28. 5. 2009, sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Krško
1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Krško (Uradni list RS, št. 34/07).
2. člen
V 53. členu (organi nadzora), se izraz »občinska inšpekcija« nadomesti z novim izrazom »pooblaščena oseba za nadzor nad izvajanjem odloka«.
3. člen
V 55. členu (prekrški upravljavca) se izraz »upravljavec« nadomesti z novim, dopolnjenim izrazom »upravljavec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, v skladu s 6. členom odloka«.
4. člen
V 56. členu (prekrški uporabnikov) in v 57. členu (drugi prekrški) se izraz »fizična oseba« nadomesti z izrazom »posameznik«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2007-O602
Krško, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost