Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2247. Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje, stran 6266.

Na osnovi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 26. redni seji dne 3. 6. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za podeljevanje štipendij nadarjenim študentom in dijakom v Občini Grosuplje, višino štipendij, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
2. člen
Občina Grosuplje dodeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente kot pomoč pri izobraževanju v javno veljavnih izobraževalnih programih. Sredstva za štipendije se zagotavljajo v proračunu občine, podeljujejo se za tekoče študijsko leto.
Sredstva za štipendiranje se lahko pridobijo tudi iz naslova donacij in prispevkov gospodarskih družb ter iz drugih virov.
Občina lahko za ta namen ustanovi poseben sklad, v katerega lahko finančna sredstva prispevajo tudi drugi darovalci. V tem primeru bo za delovanje in upravljanje sklada sprejet poseben akt.
II. MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
3. člen
Štipendije za študij se lahko podelijo:
– dijakom za šolanje na srednjih šolah v primeru, če gre za izobraževalne programe za pridobitev deficitarnih poklicev in nadarjenim dijakom,
– rednim študentom, vključenim v javno veljavni do in po diplomski izobraževalni program (univerzitetni študijski programi, visokošolski strokovni študijski programi),
– rednim študentom za študij v tujini, ki dosegajo ocene primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji,
– rednim študentom, ki so vključeni v študijsko izmenjavo in del študija opravijo v tujini.
Pravico do štipendije lahko uveljavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.
Pogoji glede učnega uspeha:
– dijaki, ki v preteklem šolskem letu dosežejo najmanj prav dober uspeh, svojo intelektualno in umetniško nadarjenost pa dokažejo s priznanji in priporočili profesorjev,
– dijaki, ki so v preteklem letu dosegli najmanj dober šolski uspeh in se po podatkih Urada za delo Grosuplje in Obrtne zbornice Grosuplje izobražujejo za deficitarne poklice,
– študenti, ki so v preteklem študijskem letu dosegli povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8 oziroma (za študente prvih letnikov) so izdelali 4. letnik z odličnim ali prav dobrim uspehom in dosegli na maturi najmanj 23 točk.
Ostali pogoji:
– dijaki in študenti, ki so vsestransko dejavni, se odlikujejo z ustvarjalnostjo ter dosegajo vidne rezultate na izven šolskih področjih, kot so izobraževanje, kultura, šport, umetnost itd.,
– dijaki in študenti, ki so državljani Republike Slovenije,
– dijaki in študenti, ki imajo stalno prebivališče v Občini Grosuplje najmanj eno leto,
– študenti, ki ob vpisu v prvi letnik visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja niso bili starejši od 26 let,
– dijaki in študenti, ki niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika,
– dijaki in študenti, ki ne prejemajo druge štipendije.
4. člen
Metodologijo za določitev deleža štipendistov med dijaki in študenti, med vrstami javno veljavnih izobraževalnih programov in med študijem doma in v tujini, določi na predlog komisije za štipendiranje župan.
Upošteva se deficitarnost poklicev na trgu delovne sile v občini in nasploh.
5. člen
V primeru, da je upravičencev več kot je razpoložljivih sredstev za te namene v občinskem proračunu, se pri dodelitvi štipendije upošteva boljši učni uspeh, višja povprečna ocena kandidata v preteklem študijskem letu, oziroma boljši uspeh na maturi in boljši dosežki na izven šolskih dejavnostih.
6. člen
Štipendije so celoletne in vezane na redni status dijaka oziroma študenta, v izjemnih primerih pa se štipendija lahko izplača tudi v enkratnem znesku, zlasti v primeru študijskih izpopolnjevanj v tujini. Štipendije se podeljuje za eno leto.
7. člen
Izračun štipendije obsega osnovni in variabilni del štipendije. Točke za osnovni del se pridobijo na podlagi povprečne ocene kandidata. Ocene študentov, ki študirajo v tujini, morajo biti uradno prevedene in v obliki, primerljivi s študijem doma.
Točke za variabilni del štipendije študent pridobi s pomočjo kriterijev za dodatne aktivnosti v preteklem študijskem letu, opredeljenih v nadaljevanju.
Višina točke je 1,20 EUR in se avtomatično usklajuje z rastjo minimalne plače v RS.
V primeru, da se obseg proračunskih in donatorskih sredstev namenjenih štipendiranju občutno poveča, je osnovno višini točke mogoče povečati s sklepom župana.
Ne glede na doseženo število točk pa višina štipendije ne sme presegati 60% minimalne plače v RS.
Izračun točk
Osnovni del štipendije
Višina štipendije se za dijake določi na podlagi uspeha doseženega v preteklem šolskem letu na naslednji način:
Uspeh                Število točk za določitev
                          štipendije
-------------------------------------------------------------
dober (deficitarni                     90
poklici)
prav dober                         90
odličen                         100.
Višina štipendije se za študente drugega in višjih letnikov določi na podlagi dosežene povprečne ocene štipendista v preteklem študijskem letu na naslednji način:
Uspeh                Število točk za določitev
                          štipendije
-------------------------------------------------------------
8,00–8,20                         90
8,21–8,50                         100
8,51–8,90                         110
8,91–9,50                         120
9,51–10,00                        130.
Višina štipendije se za študente prvih letnikov določi na podlagi doseženega uspeha na maturi na naslednji način:
Uspeh                Število točk za določitev
                          štipendije
-------------------------------------------------------------
23–25                           90
26–28                           115
29–31                           125
32–34                          130.
Variabilni del štipendije
Višina štipendije se poviša ob doseženih uspehih na izven šolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, umetnost, šport itd., na naslednji način:
1. Tekmovanja (športna in glasbena, tekmovanja iz posameznih predmetnih področij, kot so fizika, matematika, kemija, slovenski jezik, zgodovina, tuj jezik, ipd.)
+---------------------+---------------------+------------------+
|           |    Št. točk   |   Št. točk   |
+---------------------+---------------------+------------------+
|  Vrsta tekmovanja |   Individualne  | Ekipne uvrstitve |
|           |   uvrstitve   |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|šolsko/klubsko    |           |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|3. mesto       |     1     |    0,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|2. mesto       |     2     |     1    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|1. mesto       |     3     |    1,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|mestno/občinsko   |           |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|3. mesto       |     4     |     2    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|2. mesto       |     5     |    2,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|1. mesto       |     6     |     3    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|državno       |           |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|3. mesto       |     7     |    3,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|2. mesto       |     8     |     4    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|1. mesto       |     9     |    4,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|mednarodno      |           |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|3. mesto       |     10     |     5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|2. mesto       |     11     |    5,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|1. mesto       |     12     |     6    |
+---------------------+---------------------+------------------+
2. Natečaji (arhitekturni, filmski, glasbeni in ostali natečaji)
+---------------------+---------------------+------------------+
|           |    Št. točk   |   Št. točk   |
+---------------------+---------------------+------------------+
|  Vrsta natečaja  |   Individualne  | Ekipne uvrstitve |
|           |   uvrstitve   |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|šolsko/klubsko    |           |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|3. mesto       |     1     |    0,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|2. mesto       |     2     |     1    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|1. mesto       |     3     |    1,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|mestno/občinsko   |           |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|3. mesto       |     4     |     2    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|2. mesto       |     5     |    2,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|1. mesto       |     6     |     3    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|državno       |           |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|3. mesto       |     7     |    3,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|2. mesto       |     8     |     4    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|1. mesto       |     9     |    4,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|mednarodno      |           |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|3. mesto       |     10     |     5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|2. mesto       |     11     |    5,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|1. mesto       |     12     |     6    |
+---------------------+---------------------+------------------+
3. Uvrstitev v finale tekmovanj in natečajev (v primeru, da se kandidat ni uvrstil na prva tri mesta)
+---------------------+---------------------+------------------+
|           |    Št. točk   |   Št. točk   |
+---------------------+---------------------+------------------+
|  Raven tekmovanja |   Individualne  | Ekipne uvrstitve |
|  oziroma natečaja |   uvrstitve   |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|mestna/občinska   |     3     |    1,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|državna       |     5     |    2,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|mednarodna      |     7     |    3,5    |
+---------------------+---------------------+------------------+
4. Razstave, nastopi, koncerti, recitali, vodenje oddaj (poustvarjalne dejavnosti, ki niso del študijskega programa)
+----------------------+--------------------+------------------+
|           |   Št. točk   |   Št. točk   |
+----------------------+--------------------+------------------+
|  Raven projekta  | Individualno delo | Skupinsko delo |
+----------------------+--------------------+------------------+
|šolski/univerzitetni |     1     |    0,5    |
+----------------------+--------------------+------------------+
|mestni/občinski    |     2     |     1    |
+----------------------+--------------------+------------------+
|državni        |     4     |     2    |
+----------------------+--------------------+------------------+
|mednarodni      |     6     |     3    |
+----------------------+--------------------+------------------+
5. Avtorska dela in objave
+-------------------------------------------------+------------+
|Raven                      | Št. točk |
+-------------------------------------------------+------------+
|Objava ali predstavitev samostojnega avtorskega |   2   |
|prispevka na srednješolskem nivoju (vodenje   |      |
|projektov ali uredniških odborov dijaških glasil)|      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Objava ali predstavitev samostojnega avtorskega |   4   |
|prispevka na nivoju posamezne fakultete (vodenje |      |
|projektov ali uredniških odborov v okviru    |      |
|fakultete)                    |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Objava ali predstavitev samostojnega avtorskega |   6   |
|prispevka na univerzitetnem nivoju (vodenje   |      |
|projektov ali uredniških odborov v okviru    |      |
|univerze ali krovne študentske organizacije)   |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Objava ali predstavitev samostojnega avtorskega |   6   |
|prispevka v medijih (časopisih, revijah,     |      |
|radijskih in televizijskih programih,      |      |
|elektronskih publikacijah …)           |      |
+-------------------------------------------------+------------+
6. Znanstveno raziskovalno delo (objave)
+-------------------------------------------------+------------+
|Raven                      | Št. točk |
+-------------------------------------------------+------------+
|Objava v zborniku znanstvenega ali strokovnega  |   8   |
|srečanja                     |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Poljudnoznanstvena knjiga v slovenskem ali tujem |   10   |
|jeziku                      |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Objave v znanstvenih revijah           |   12   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Strokovna monografija v slovenskem ali tujem   |   14   |
|jeziku (strokovna publikacija, v kateri se    |      |
|strokovno obravnava določen problem, vprašanje, |      |
|osebo ali dogodek)                |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Znanstvena monografija v slovenskem ali tujem  |   16   |
|jeziku (publikacija, v kateri se znanstveno   |      |
|sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava |      |
|določen problem, vprašanje, osebo ali dogodek)  |      |
+-------------------------------------------------+------------+
7. Dodatna izobraževanja (jezikovni, fotografski, likovni in ostali tečaji, poletne šole, delavnice, kolonije)
+-------------------------------------------------+------------+
|Raven in vrsta                  | Št. točk |
+-------------------------------------------------+------------+
|v Republiki Sloveniji              |   1   |
+-------------------------------------------------+------------+
|v tujini                     |   2   |
+-------------------------------------------------+------------+
|tečaji (tuj jezik …)               |   3   |
+-------------------------------------------------+------------+
|vzporedno redno šolanje (glasbena šola,     |   4   |
|izmenjalni programi)               |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|predhodno zaključeni drugi študijski programi  |   6   |
+-------------------------------------------------+------------+
|enakovredni vzporedni študijski programi     |   8   |
+-------------------------------------------------+------------+
8. Udeležba na seminarjih in kongresih (strokovna in znanstvena srečanja)
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |   Št. točk   |   Št. točk   |
+----------------------+------------------+--------------------+
|     Raven    | Aktivna udeležba | Pasivna udeležba |
+----------------------+------------------+--------------------+
|mestni/občinski    |     4    |     1     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|državni        |     6    |     2     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|mednarodni      |     8    |     3     |
+----------------------+------------------+--------------------+
9. Funkcije (organizator, moderator, demonstrator, raziskovalec, asistent, predsednik, vodja tečajev, kapetan ekipe, vodja raziskovalne skupine …)
+------------------------------------------+-------------------+
|                     |   Št. točk   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Raven                   |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|šolske skupnosti             |     2     |
+------------------------------------------+-------------------+
|zunanje institucije            |     4     |
+------------------------------------------+-------------------+
|univerzitetne skupnosti          |     6     |
+------------------------------------------+-------------------+
|mednarodne institucije          |     8     |
+------------------------------------------+-------------------+
10. Nagrade, pohvale in priznanja
+------------------+------------+--------------+---------------+
|         | Št. točk |  Št. točk  |  Št. točk  |
+------------------+------------+--------------+---------------+
|Raven       | Za nagrade | Za priznanja | Za pohvale  |
+------------------+------------+--------------+---------------+
|klubska –     |   3   |   1,5   |   0,4   |
|društvena     |      |       |        |
+------------------+------------+--------------+---------------+
|šolska      |   4   |   2    |   0,8   |
+------------------+------------+--------------+---------------+
|občinska     |   5   |   2,5   |    1    |
+------------------+------------+--------------+---------------+
|univerzitetna   |   6   |   3    |   1,2   |
+------------------+------------+--------------+---------------+
|državna      |   7   |   3,5   |   1,5   |
+------------------+------------+--------------+---------------+
|mednarodna    |   8   |   4    |    2    |
+------------------+------------+--------------+---------------+
Pri izračunu variabilnega dela štipendije se vrednotijo dosežki iz preteklega šolskega leta.
Število dosežkov, ki se vrednotijo, se v odvisnosti od števila prijav lahko ustrezno omeji, o čemer odloči strokovna komisija.
Za podiplomski študij se višina štipendije, izračunana na podlagi zgoraj opredeljenih meril, poveča za 20% minimalne plače v RS, ne glede na določilo zadnjega odstavka sedmega člena tega pravilnika.
III. IZVAJANJE ŠTIPENDIRANJA
8. člen
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto in najkasneje 30 dni pred začetkom novega šolskega leta. Štipendije se podeljuje od začetka šolskega leta, začetega v tekočem letu.
Javni razpis za dodelitev štipendij izvaja občinska uprava v soglasju s komisijo za štipendiranje in v skladu z določili tega pravilnika.
Komisijo za štipendiranje imenuje župan. Komisija ima tri člane in predsednika.
O številu razpisanih štipendij za posamezna področja izobraževanja odloči na podlagi določil tega pravilnika župan.
V primeru, da na določenem področju izobraževanja štipendije niso podeljene, se sredstva lahko preusmerijo v fond štipendiranja drugega področja. O tem na podlagi predloga komisije za štipendiranje odloči župan.
9. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati višino razpisanih sredstev oziroma število razpisanih štipendij, pogoje za dodelitev štipendije, zahtevano dokumentacijo in rok za vložitev prijave na javni razpis.
10. člen
Prijava na javni razpis obsega:
– dokazilo o vpisu za tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
– dokazilo o šolskem uspehu ali o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega študijskega leta oziroma dokazila o uspehu v 4. letniku in na maturi,
– dokazila o izven šolskih dejavnostih, uspehih in priznanjih,
– izpolnjen obrazec za pridobitev štipendije z lastnoročno podpisano izjavo, da je kandidat(ka) državljan(ka) RS in ima najmanj eno leto stalno bivališče v Občini Grosuplje,
– podpisano izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije.
Za kandidata, ki še ni polnoleten, podpiše izjavo iz zadnje alineje tega člena tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
11. člen
Kandidati za dodelitev štipendij Občine Grosuplje dokazujejo nadarjenost tudi s potrdili o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, s potrdilom o sodelovanju na znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, z dokazili o priznanjih ali nagradah, pridobljenih na državnih ali mednarodnih tekmovanjih.
12. člen
Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v razpisanem roku prispele prijave. Na podlagi zbrane dokumentacije in ovrednotenja vseh zbranih dokazil, komisija pripravi poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Grosuplje.
13. člen
O podelitvi štipendij Občine Grosuplje odloča na predlog komisije za štipendiranje občinska uprava Občine Grosuplje.
Pri dodeljevanju občinskih štipendij se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
14. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Grosuplje kot štipenditorjem in štipendistom se podrobneje uredijo s pisno pogodbo v skladu z določili tega pravilnika. Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan ter štipendist.
Pogodba mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa v skladu s statutom izobraževalnega zavoda, opredelitev pravic in obveznosti štipenditorja in štipendista.
15. člen
Štipendije Občine Grosuplje se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen v zaključnem letniku izobraževanja, ko se štipendiranje zaključi v zadnjem mesecu rednega absolventskega staža oziroma s potekom statusa rednega študenta.
Štipendija se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA IN ŠTIPENDITORJA
16. člen
Štipendist je dolžan ob zaključku šolskega oziroma študijskega leta, za katerega mu je bila podeljena štipendija, predložiti štipenditorju:
– potrdilo o vpisu v višji letnik,
– potrdilo o opravljenih izpitih in njihovi oceni,
– dokazila o izven šolskih dejavnostih, morebitnih nagradah, priznanjih ali drugih dosežkih v preteklem šolskem oziroma študijskem letu,
– po zaključku izobraževanja je štipendist zadnjega letnika izobraževalnega programa dolžan predložiti potrdilo o maturi, diplomi, magistrskem oziroma doktorskem delu.
Predložena dokumentacija iz prvega odstavka tega člena bo, hkrati s potrebami na trgu delovne sile (vir podatkov: Urad za delo Grosuplje, Obrtna zbornica Grosuplje, gospodarske družbe, javni zavodi) in razpoložljivimi proračunskimi in donatorskimi sredstvi, občinski upravi služila kot izhodišče za oblikovanje števila posameznih štipendij v prihodnjem šolskem oziroma študijskem letu.
Prejemniki občinskih štipendij morajo v novem šolskem oziroma študijskem letu vložiti novo kandidaturo na javni razpis.
17. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejeti znesek, skupaj z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– navaja neresnične podatke.
O načinu in rokih vrnitve štipendije se s štipendistom sklene poravnava, če na to ne pristane, se dolžni znesek izterja po sodni poti.
18. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne konča v roku zaradi objektivnih razlogov (težki ekonomsko socialni pogoji, težja bolezen ali invalidnost) se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije. V izjemnih primerih se lahko tudi odloži vračilo ali omogoči obročno vračanje štipendije.
O oprostitvi vračila štipendije ali morebitnem odlogu vračila štipendije odloči župan na predlog komisije za štipendiranje.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju nadarjenih študentov v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 96/02 in 96/03).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Grosuplje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1503-1/2002
Grosuplje, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti