Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2244. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno, stran 6264.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZV1-UPB1, 28/06, 49/06 – ZMetD, 66/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – ZJC-UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP in 69/08 – ZCestV), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 76/08), 7. in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) ter skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Cerkno na 19. redni seji dne 4. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe v Občini Cerkno, oblike njihovega zagotavljanja ter druga vprašanja v zvezi z njihovim izvajanjem.
2. člen
Podrobnejše pogoje za izvajanje gospodarskih javnih služb, območje izvajanja gospodarskih javnih služb, uporabo javnih dobrin in pogoje dostopnosti do dobrin javnih gospodarskih služb, pravice in obveznosti uporabnikov, nadzor, financiranje gospodarskih javnih služb, oblike in postopke javno zasebnega partnerstva in drugo, določajo akti o ureditvi posameznih gospodarskih javnih služb, ki jih sprejme Občinski svet Občine Cerkno.
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z zakonom ali odlokom občine, dostopne vsem uporabnikom na območju Občine Cerkno.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– gasilska služba,
ter druge gospodarske javne službe, če je tako določeno z zakonom.
4. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
– urejanje javne razsvetljave,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
– oskrba s toplotno energijo,
– upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
– urejanje javnih sanitarij,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic.
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, katere z odlokom določi Občinski svet Občine Cerkno.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
5. člen
Občina Cerkno zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju,
– ter s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v obliki javnonaročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.
6. člen
V primeru, da je sprejeta odločitev, da se gospodarske javne službe izvaja s koncesijskim razmerjem, Občina Cerkno (koncedent) izbere koncesionarja po postopku sklepanja koncesijskega razmerja skladno z določili tega odloka, koncesijskega akta, Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
Koncesijski akt je obvezen in ga sprejme Občinski svet Občine Cerkno.
Koncesija se lahko podeli za vse obvezne in izbirne gospodarske javne službe skupaj, za posamično gospodarsko javno službo ali pa v določenih smiselnih skupinah. Odločitev o tem je vsebovana v koncesijskem aktu.
Izvajalec javno-zasebnega partnerstva (koncesionar) mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku.
Javnonaročniško razmerje je odplačno razmerje med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katerega predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve v skladu s predpisi o javnem naročanju in javno-zasebnem partnerstvu.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
7. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom v organizaciji občinske uprave.
Naloge iz prvega odstavka se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– svetovanje in sodelovanje v postopkih po predpisih o javnem naročanju in javno-zasebnem partnerstvu,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, v kolikor ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte, omrežja in naprave gospodarskih javnih služb, v kolikor ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,
– ter druge naloge določene z zakonom, predpisi in programi občine.
Posamezna dela in naloge se iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela lahko prenesejo na ustrezno usposobljeno in registrirano izvajalsko organizacijo ali samostojnega izvajalca.
V. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
8. člen
Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin v obliki proizvoda ali storitve, iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, določenih z zakonom, podzakonskimi akti ali občinskim odlokom.
Občina lahko za financiranje javnih služb predpiše dajatve v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalnih skupnosti.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
9. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin gospodarskih javnih služb se ustanovi Svet uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet uporabnikov).
Svet uporabnikov ima predsednika in dva člana, ki jih izmed občanov imenuje Občinski svet Občine Cerkno. Mandatna doba sveta uporabnikov je vezana na mandatno dobo občinskega sveta.
10. člen
Svet uporabnikov daje pobude in predloge županu v zvezi z uporabo javnih dobrin gospodarskih javnih služb in izvajanjem gospodarskih javnih služb iz tega odloka.
Župan mora obravnavati pobude in predloge sveta uporabnikov in ga o svojih stališčih obvestiti v tridesetih dneh.
Administrativno strokovna opravila za svet uporabnikov opravlja služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom Občinske uprave Občine Cerkno.
VII. LASTNIŠTVO INFRASTRUKTURE
11. člen
Infrastrukturni objekti in naprave za izvajanje gospodarskih javnih služb se opredelijo v odloku o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe drugih predpisov, če ti niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
13. člen
Na podlagi tega odloka se v roku dvanajstih mesecev od njegove uveljavitve uskladijo ali na novo sprejmejo ustrezni akti iz prvega odstavka 2. člena tega odloka.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 35/95 in 37/98).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0003/2009-1
Cerkno, dne 4. junija 2009
Župan Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti