Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2243. Sklep o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij, stran 6263.

Na podlagi petega odstavka 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03, 84/06 – popr.) je Občinski svet Občine Bled na 18. redni seji dne 2. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij
I. UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
(uvodne ugotovitve)
(1) Občina Bled ugotavlja, da sta na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUODNO-F/ (Uradni list RS, št. 61/06) s 1. 1. 2007 na območju nekdanje Občine Bled ustanovljeni dve novi občini, in sicer: Občina Bled in Občina Gorje.
(2) Ker novonastali občini Bled in Gorje premoženja nista razdelili sporazumno v skladu z 51.b členom Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ se z dnem ustanovitve novih občin ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalske pravice do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravice in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij uredijo v skladu z določilom petega odstavka 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/.
II. USTANOVITELJSKE PRAVICE V JAVNIH ZAVODIH IN JAVNEM PODJETJU
2. člen
(ustanoviteljske pravice v javnih zavodih)
(1) Ustanoviteljske pravice in obveznosti javnih zavodov se uredijo tako, da Občina Bled postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame pravice in obveznosti do javnih zavodov in izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati samo na njenem območju in za njene prebivalce.
(2) Občina Bled postane ustanoviteljica Javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled in ustanoviteljica Javnega zavoda Vrtec Bled. Organizacijska enota Vrtca Bled, Enota Zgornje Gorje v skladu z določilom 51. člena veljavnega Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) izloči iz Javnega zavoda Vrtec Bled in pripoji k javnemu zavodu Osnovna šola Gorje. Ob pripojitvi organizacijske enote prevzame javni zavod Osnovna šola Gorje tudi zaposlene v organizacijski enoti Vrtec Zgornje Gorje.
(3) Občina Bled prevzame ustanoviteljske pravice in obveznosti nekdanje Občine Bled v Javnem zavodu za kulturo Bled in zavodu Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma.
(4) Občina Bled postane soustanoviteljica javnih zavodov po kriteriju števila prebivalcev:
– Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica v višini 23,7%,
– Javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske v višini 4,22%,
– Javnega zavoda Gorenjske lekarne v višini 3,93%,
– Višja strokovne šole za turizem in gostinstvo Bled.
(5) Občina Bled ima pravico in dolžnost po skupnih javnih zavodih zagotavljati izvajanje javnih služb na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega zavoda v sorazmerju s številom svojih prebivalcev.
(6) Občina Bled financira izvajanje obveznih lokalnih javnih služb, ki jih izvajajo javni zavodi, na podlagi normativov in standardov v skladu z republiškimi predpisi, po kriteriju števila prebivalcev.
(7) Občina Bled financira izvajanje izbirnih lokalnih javnih služb na podlagi delitve stroškov, ki so finančno ovrednoteni v občinskih programih. Občina Bled sklene z javnim zavodom pogodbo o načinu izvajanja javne službe in njenem financiranju.
3. člen
(ustanoviteljske pravice v javnem podjetju)
(1) Občina Bled je soustanoviteljici in solastnica javnega kapitala v Javnem podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. v višini 74,07%.
(2) Občina Bled ima pravico in dolžnost po skupnem javnem podjetju zagotavljati izvajanje javnih služb na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega podjetja v sorazmerju z višino lastniškega deleža v javnem kapitalu Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.
(3) Delež sofinanciranja oziroma uresničevanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti Občine Bled se podrobneje uredijo v aktu o ustanoviti javnega podjetja in aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic.
III. KONCESIJSKA RAZMERJA
4. člen
(koncesijska razmerja)
(1) Občina Bled vstopi v koncesijska razmerja, ki jih je sklenila nekdanja Občina Bled, in sicer v koncesijsko razmerje:
– sklenjeno s podjetjem WTE Wassertechnik GmbH za izvajanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled ter za izgradnjo novega in sanacijo starega kanalizacijskega omrežja, izgradnjo centralne čistilne naprave in lokalnih čistilnih naprav,
– sklenjeno s podjetjem Adriaplin d.o.o. za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe preskrbe z zemeljskim plinom.
(2) Občina Bled ima pravico in dolžnost po koncesijski pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do koncesionarja v sorazmerju s številom svojih prebivalcev.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(določitev ustanovitvenega deleža v Višji strokovni šoli za turizem in gostinstvo Bled)
Ustanovitveni delež Občine Bled v Višji strokovni šoli za turizem in gostinstvo Bled iz četrte alineje četrtega odstavka 2. člena tega sklepa se določi po ugotovitvi ustanovitvenega deleža nekdanje Občine Bled v roku 6 mesecev po sprejemu tega sklepa z dopolnitvijo tega sklepa.
6. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 410-58/2009
Bled, dne 2. junija 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost