Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2229. Razpis za prijavo možnih kandidatk in kandidatov za predsednika/-co in štiri člane/-ice Državne revizijske komisije, stran 6257.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB5 in 32/09 – odl. US) in sklepa 8. seje Mandatno-volilne komisije Državnega zbora z dne 11. 6. 2009 objavljam
R A Z P I S
za prijavo možnih kandidatk in kandidatov za predsednika/-co in štiri člane/-ice Državne revizijske komisije
1.
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja v 5. členu določa, da predsednika in člane Državne revizijske komisije imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog komisije, pristojne za volitve in imenovanja. Pristojna komisija objavi razpis za možne kandidate najmanj šest mesecev pred iztekom mandata. Predsednik in člani Državne revizijske komisije imajo status državnega funkcionarja, katerih mandat traja pet let in so lahko ponovno imenovani; v primeru predčasne razrešitve, se novi predsednik in član imenuje za preostanek petletnega mandata.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,
– da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
– da je dopolnil 30 let starosti,
– da ni obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil.
Predsednik in dva člana morata imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit, ostali člani pa univerzitetno izobrazbo ekonomske oziroma tehniške smeri.
2.
Razpis je objavljen, ker z dnem 23. 12. 2009 preneha mandat predsednici in štirim članom Državne revizijske komisije. Izbrani kandidati bodo imenovani za dobo petih let s tem, da bodo funkcijo začeli uresničevati z dnem 24. 12. 2009.
Mandatno-volilna komisija vabi k sodelovanju možne kandidate za:
a) predsednika/-co Državne revizijske komisije,
in
b) štiri člane/-ice Državne revizijske komisije, da se prijavijo na razpis.
3.
Možni kandidati morajo prijavi predložiti naslednja dokazila:
Pod točko 2.a)
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije in, da aktivno obvlada slovenski jezik,
– potrdilo o univerzitetni izobrazbi pravne smeri in opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– potrdilo, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– dokazilo, da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Pod točko 2.b)
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije in, da aktivno obvlada slovenski jezik,
– potrdilo o univerzitetni izobrazbi pravne smeri in opravljenem pravniškem državnem izpitu, ali potrdilo o univerzitetni izobrazbi ekonomske oziroma tehniške smeri,
– potrdilo, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– dokazilo, da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
4.
Prijave z dokazili, navedenimi v točki 3. tega razpisa, naj možni kandidati posredujejo do vključno 31. julija 2009 na naslov: Mandatno-volilna komisija Državnega zbora, Šubičeva 4, 1001 Ljubljana, poštni predal P.P. 636 z oznako: »PRIJAVA NA RAZPIS«. Prijave brez zahtevanih potrdil in dokazil ne bodo upoštevane.
Št. 450-02/09-60/2
Ljubljana, dne 11. junija 2009
Dušan Kumer l.r.
Predsednik Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora

AAA Zlata odličnost