Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2029. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji, stran 5878.

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1 in 70/08) 3., 6. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/04, 23/07 in 123/08), Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/09) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 103/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 20. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet in pogoje za oddajo koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
Odlok določa:
1. dejavnosti, ki so predmet javne službe,
2. območje izvajanja in uporabnike storitev javne službe ter razmerja do uporabnikov,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (v nadaljevanju: koncesionar),
4. javna pooblastila koncesionarju,
5. splošne pogoje za izvajanje javne službe,
6. vrsto in obseg monopola,
7. začetek in čas trajanja koncesije,
8. način podelitve koncesije,
9. viri financiranja javne službe,
10. način plačila koncesionarja,
11. nadzor nad izvajanjem javne službe,
12. prenehanje koncesijskega razmerja,
13. druge pogoje za izvajanje javne službe.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE
3. člen
Predmet javne službe je zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe.
4. člen
Predmet javne službe obsega storitve, ki so določene v 11. členu Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/09).
III. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
5. člen
Območje izvajanja javne službe je območje celotne Občine Šmartno pri Litiji.
6. člen
Uporabniki storitev javne službe so vse pravne in fizične osebe, ki imajo na območju Občine Šmartno pri Litiji stalno ali začasno prebivališče in pri katerih nastajajo komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega sektorja, vključno z ločeno zbranimi frakcijami.
7. člen
Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev javne službe obvezna.
8. člen
Uporabniki storitev javne službe so koncesionarju dolžni plačevati stroške izvajanja storitev po ceni, ki se oblikuje v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in na način, ki se določi s posebnim aktom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
9. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje, da:
– je v registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje javne službe,
– ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– je poravnal davke, prispevke in druge zakonsko določene dajatve,
– ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane,
– da je finančno sposoben za opravljanje javne službe,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za opravljanje javne službe,
– da razpolaga s pogodbami za zagotavljanje obdelave odpadkov s prevzemniki, kolikor le-te ne zagotavlja sam,
– zagotavlja kvalitetno in pravočasno opravljanje javne službe,
– odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe, povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom storitev ali drugim osebam,
– da izpolnjuje druge z zakonom in razpisno dokumentacijo predpisane zahteve.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
10. člen
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja javna pooblastila:
– pravico izvajati javno službo v skladu s predpisi Republike Slovenije in Občine Šmartno pri Litiji ter koncesijsko pogodbo,
– pravico uporabe zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra, v namene izvajanja javne službe.
11. člen
Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga javna pooblastila, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
12. člen
Koncesionar mora javno službo izvajati v skladu s predpisi Republike Slovenije in Občine Šmartno pri Litiji ter koncesijsko pogodbo. Koncesijska pogodba ne more biti v nasprotju s koncesijskim aktom in predpisi o gospodarskih javnih službah ter ravnanja z odpadki.
13. člen
Izvajanje javne službe zagotavlja koncesionar z opremo, objekti in napravami, ki so njegova last, jih ima v najemu ali kakorkoli drugače zagotovi. Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
14. člen
Določene dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci.
VII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA
15. člen
Javno službo izvaja koncesionar na podlagi podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe, v kateri se določijo pravice ter obveznosti koncedenta in konceionarja.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
16. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v koncesijski pogodbi.
17. člen
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe, oziroma v skladu z njenimi določili.
18. člen
Koncesijsko razmerje traja največ 15 let in traja dokler ne nastopi eden od razlogov iz 41. in 42. člena Zakona o gospodarskih javnih službah.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podaljša. Način in pogoji podaljšanja se določijo v koncesijski pogodbi.
IX. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
19. člen
Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, portalu: e-narocanje in portalu Občine Šmartno pri Litiji.
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje po veljavni zakonodaji, predpisih Občine Šmartno pri Litiji, javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
20. člen
Javni razpis se objavi po določbah tega odloka, v skladu z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje javnih naročanj in upravnega postopka.
Javni razpis določa:
1. predmet koncesije,
2. območje izvajanja predmeta koncesije,
3. začetek in čas trajanja koncesije,
4. vire financiranja predmeta koncesije,
5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje predmeta koncesije,
6. vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in usposobljenosti za izvajanj predmeta koncesije,
7. rok za prijavo na razpis,
8. merila za izbiro najugodnejše ponudbe,
9. datum, uro in kraj javnega odpiranja ponudb,
10. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
11. organ, ki bo opravil izbor koncesionarja,
12. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
13. odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave razpisa,
14. druge podatke, pomembne za odločitev o izbiri koncesionarja.
21. člen
Rok za prijavo na javni razpis za izvajanje javne službe mora omogočiti ponudnikom pripravo ponudbe in ne sme biti krajši od tridesetih dni.
22. člen
Ponudba mora vsebovati vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke.
23. člen
Ponudba se vloži neposredno pri koncedentu ali se mu pošlje po pošti.
Za pravočasno vloženo se šteje ponudba, ki je prispela na naslov naročnika, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, najkasneje zadnji dan razpisanega roka in do ure določene z javnim razpisom.
Nepravočasno prispele prijave se vrnejo vlagatelju.
24. člen
Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti ponudnikom dostop do razpisne dokumentacije.
25. člen
Koncedent je dolžan ponudnikom posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva ponudnika za pojasnitev ponudbe posredovana šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
V istem roku sme ponudnik dopolniti razpisno dokumentacijo in ustrezno podaljšati rok za oddajo ponudb.
26. člen
Če se na razpis ne javi noben ponudnik, ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
27. člen
Postopek o izbiri vodi komisija, ki jo imenuje župan občine.
Komisija pregleda prispele vloge v roku štirinajstih dni po preteku roka za oddajo ponudb na javni razpis.
28. člen
Če komisija ugotovi, da dokumentacija ponudnika formalno ni popolna, pozove ponudnika, da jo dopolni in mu določi rok za dopolnitev dokumentacije. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril za izbiro najugodnejšega ponudnika ter tistega dela tehnične specifikacije predmeta javnega razpisa oziroma tistih elementov ponudbe, ki bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe.
Rok iz prejšnjega odstavka tega člena ne sme biti daljši od osem dni.
Če ponudnik v določenem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je vloga popolna.
Če ponudnik v skladu z zahtevo in v roku ne dopolni ponudbe, se šteje, da je njegova ponudba nepravilna.
29. člen
O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo, najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Zoper upravno odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
30. člen
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu Občine Šmartno pri Litiji sklene njen župan.
Kolikor izbrani izvajalec ne pristopi k podpisu pogodbe v roku, določenem z upravno odločbo, preneha veljavnost upravne odločbe.
X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
31. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo za opravljene storitve javne službe z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom storitev, iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji ter drugih virov.
32. člen
Cene storitev za opravljanje dejavnosti iz 3. člena tega odloka morajo biti oblikovane v skladu s predpisi, ki urejajo področje oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Cenik storitev je sestavni del koncesijske pogodbe.
XI. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
33. člen
Plačilo koncesionarja koncedentu za izvajanje javne službe na podlagi tega odloka ni predvideno.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
34. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava.
35. člen
Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.
36. člen
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke ter pojasnila.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
37. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja pravne osebe, ki je imela koncesijo oziroma izbrisom fizične osebe, ki je imela koncesijo, iz ustreznega vpisnika ali registra.
38. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar nepretrgoma opravljati javno službo do dneva, ko le-to prevzame drug izvajalec.
39. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po poteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas in
– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju se določijo v koncesijski pogodbi.
40. člen
Razlogi, način, obseg in pogoji za odkup koncesije ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odkupu koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
41. člen
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
Pogoji odvzema in medsebojne pravice ter obveznosti koncedenta in koncesionarja se določijo v koncesijski pogodbi.
42. člen
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Zato lahko koncedent izvajanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skladu s tem odlokom prevzame v režijo.
Pogoji in način prevzema koncesije v režijo se določijo v koncesijski pogodbi.
43. člen
Koncesijsko razmerje preneha z dnem prenehanja koncesionarja ali z dnem, ko po zakonu nastanejo pravne posledice stečajnega postopka nad koncesionarjem.
Pogoji in medsebojne pravice v primeru prenehanja koncesionarja ali stečaja koncesionarja se določijo v koncesijski pogodbi.
XIV. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
44. člen
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z opravljanjem javne službe, koncedent pa je dolžan koncesionarju na ustrezen način povrniti morebitne nastale stroške, ki nastajajo v teh pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, vojne ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
45. člen
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem koncedenta.
46. člen
Koncesionar enkrat letno poroča občinskemu svetu o izvajanju koncesije.
XV. KONČNA DOLOČBA
47. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-4/2009
Šmartno pri Litiji, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.