Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2028. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje«, stran 5874.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 20. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
S tem odlokom se, v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmartno pri Litiji, sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja »Dom Tisje« z oznako ČP-01C – v nadaljnjem besedilu: OPPN.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne, infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, varovanje kulturne dediščine, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem določb tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v OPPN-ju, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Šmartno pri Litiji.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča parcelne št. 1130, 1131-del, 1138-del, 1139, 1140/1, 1140/2, 1140/3, 1142/2, 1142/3, 1142/4, 1142/5, 1143, 1144/1, 1144/2, 1145, 1146/1, 1146/3, 1147/1, 1147/2, 1147/3, 1148-del, 1149-del, 1154/3-del, 1154/4-del, 1154/5, 1154/6, 1154/7, 1154/8, 1943-del vse k.o. Vintarjevec.
(2) Izven ureditvenega območja OPPN se nahaja zemljišče parcelna št. 1136/1 k.o. Vintarjevec in sicer obsega del, kjer je obstoječa jamborska transformatorska postaja.
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na dve enoti urejanja prostora (EUP):
– EUP-1 površine za postavitev stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji – podskupina 11222 CC-SI glede na Uredbo o klasifikaciji stavb. Sem spadajo večstanovanjske stavbe s stanovanji za bivanje starejših oseb v katerih je na razpolago vsa potrebna oskrba;
– EUP-2 površine za postavitev stanovanjskih stavb za posebne namene – podskupina 11300 CC-SI glede na Uredbo o klasifikaciji stavb. Sem spadajo stanovanjske stavbe za posebne socialne skupine kot so domovi za starejše osebe.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(ureditev prometnih površin)
(1) Za ureditev prometa znotraj območja OPPN se izvedejo: parkirne in manipulativne površine. Prometne površine se opremijo s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo.
(2) Vozne in parkirne površine so asfaltirane in zaključene z robniki. Pohodne površine bodo arhitektonsko obdelane v sklopu zunanje ureditve objektov.
(3) Priključek na lokalno cesto je opremljen z ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Znotraj območja urejajo prometni režim talne obeležbe in prometni znaki.
(4) Parkiranje za potrebe objektov je predvideno na lastnem zemljišču, to je v sklopu funkcionalnega zemljišča objektov.
(5) Parkirne površine so asfaltirane in ustrezno označene ter opremljene z lovilci olj.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
(urbanistični pogoji)
(1) Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih in posebnih določil odloka in so prikazani v grafičnem delu OPPN. Prizidave, nadzidave, rekonstrukcije in adaptacije objektov so dopustne samo pod pogojem, da so objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma da so bili zgrajeni pred letom 1967, če so le-te skladne z določili tega odloka.
(2) Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo morfološke enote:
– če je nova dejavnost skladna z morfološkim vzorcem in pretežno namembnostjo morfološke enote,
– če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioniranje nove dejavnosti,
– če izkoriščenost zemljišča ustreza zahtevam nove dejavnosti.
(3) Znotraj OPPN je dovoljena postavitev naslednji nezahtevnih objektov:
– urbane opreme (začasni objekti, stojnice, telefonske govorilnice, nadstreški, klopi, smetnjaki, svetila, reklamni panoji, turistične oznake in spominska obeležja), ki mora biti oblikovana enotno,
– ograje, ki so lahko samo lesene, žičnate in žive meje, brez uporabe betona,
– pomožnih cestnih objektov, razen protihrupne ograje,
– pomožnih energetskih objektov,
– pomožnih telekomunikacijskih objektov, razen baznih postaj,
– pomožnih komunalnih objektov.
Ostalih enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustno graditi oziroma postavljati.
7. člen
(arhitekturno oblikovanje)
(1) Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi pomožnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto območja ter se prilagajati ureditvam po:
− zasnovi izrabe zemljišč,
− odmiku od sosednjih objektov,
− sestavi stavbnih mas,
− višinskim gabaritom in gradbeni črti,
− razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
− merilu in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in vrat,
− barvi in teksturi streh in fasad,
− načinu ureditve odprtega prostora,
− načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.
(2) Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi pomožnih in začasnih objektov višina objektov ne sme presegati višine sosednjih objektov.
(3) Na novih stavbah so fasade lahko tudi iz novejših materialov.
8. člen
(krajinsko oblikovanje)
(1) Oblikovanje odprtega prostora se mora izvajati v skladu z prikazanim krajinskim načrtom, kot je prikazan na listu št. 8 grafičnega dela OPPN.
(2) Zelene površine so travnate in zasajene s posameznimi drevesi in grmovnicami.
(3) Ob parkovnih zasnovah je dovoljena postavitev urbane opreme.
9. člen
(tolerance)
Tolerance vseh dimenzij objektov so ± 150 cm, ob pogoju da so izpolnjeni navedeni urbanistični in arhitekturni pogoji.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA UREJANJE KOMUNALNE, ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
10. člen
(skupne določbe)
(1) Zasnova prometne, komunalne in energetske ureditve se navezuje na obstoječo infrastrukturo.
(2) Izdelava projektne dokumentacije za komunalne naprave mora potekati istočasno in medsebojno usklajeno, z upoštevanjem potrebnih odmikov med posameznimi omrežji (vzporedni poteki, križanja).
(3) Vsa omrežja se izvedejo podzemno.
(4) Komunalni in energetski vodi in priključki se uredijo v skladu s pogoji tega OPPN-ja. Odstopanja so dovoljena v primeru ustreznejših tehničnih rešitev.
(5) Za posege v obstoječe komunalne vode, ki ležijo na območju prostorske ureditve, je potrebno pridobiti soglasja njihovih upravljavcev.
(6) Pred pričetkom del je potrebno obstoječe komunalne vode zakoličiti in jih po potrebi ustrezno zaščititi.
(7) Za posege na parcele, ki niso v lasti investitorja, je potrebno pridobiti soglasja lastnikov parcel.
(8) V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 94/08) se za obstoječe in predvidene objekte lahko načrtujejo tudi alternativni viri oskrbe z energijo.
11. člen
(vodovod)
(1) Objekti bodo priključeni na vodovodno omrežje, ko bo zgrajen nov sekundarni vodovod. Priključevala se bosta s priključno cevjo PE ustrezne dimenzije, ki jo bo določil projektant glede na potrebno porabo vode in ustrezno požarno varnost.
(2) Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati odmike in križanja komunalnih vodov z ostalimi komunalnimi vodi v skladu z veljavnimi predpisi. Pri projektiranju je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja vodooskrbe.
(3) Nad vodovodom niso dovoljeni gradbeni posegi, dodaten nasip ali odvoz materiala nad cevovodom, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih vodov.
(4) Izvedena bo ustrezna hidrantna mreža.
(5) Pred izvedbo si mora investitor pridobiti soglasje upravljavcev ostalih komunalnih vodov zaradi možnih križanj z vodovodom ter vseh lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal vodovod.
(6) Investitor mora upravljavcu vodovoda dostaviti projekt izvedenih del (geodetski posnetek).
12. člen
(sanitarna kanalizacija)
(1) Predvideno stanje: Zgradi se ločen kanalizacijski sistem za sanitarne odpadne vode in ločen kanalizacijski sistem za meteorne odpadne vode.
(2) Sanitarne odpadne vode se priključi na interni kanalizacijski sistem preko revizijskega jaška na obstoječo čistilno napravo.
(3) Za potrebe vzdrževanja, čiščenja in rednega pregledovanja se mora zagotoviti dostop do javnega kanala in jaškov.
(4) Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora biti izdelan idejni projekt sanitarne kanalizacije, na katerega je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javnega kanalizacijskega sistema.
13. člen
(odvodnjavanje)
(1) Predvideno stanje: Zgradi se ločen kanalizacijski sistem za sanitarne odpadne vode in ločen kanalizacijski sistem za meteorne odpadne vode.
(2) Meteorne odpadne vode z območja obravnave se speljejo v skladu z vsemi tehničnimi predpisi in normativi preko lovilcev olj in maščob v ustrezni zadrževalnik in naprej v potok.
(3) Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora biti izdelan idejni projekt meteorne kanalizacije, na katerega je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javnega kanalizacijskega sistema.
14. člen
(elektrika)
Pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu Litija naročiti zakoličbo in ustrezno mehansko zaščito naših vodov in naprav, kjer je to potrebno in zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
Tehnični pogoji:
(1) Za napajanje novih objektov zajetih v predmetnem prostorskem aktu, je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo 20/0,4 kV s pripadajočimi nizkonapetostnimi (0,4 kV) razvodi v kabelski kanalizaciji in SN (20 kV) priključnim vodom skladno s tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d. Predvideno TP 20/0,4 kV je potrebno zgraditi v sklopu nove stavbe Javnega zavoda Doma Tisje v EUP-2 do katerega bo možen stalen dostop z osebnimi avtomobili in gradbeno mehanizacijo.
(2) Obstoječa jamborska transformatorska postaja, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 1136/1-del k.o. Vintarjevec se odstrani.
(3) Vse do izgradnje predvidene TP 20/0,4 kV se stanovanjski objekti zajeti v predmetnem prostorskem aktu priključijo na obstoječo distribucijsko elektroenergetsko omrežje preko novega nizkonapetostnega (0,4 kV) izvoda, ki se napaja iz TP 20/0,4 kV Tisje.
(4) Karto komunalnih vodov izdelanega prostorskega akta je potrebno dopolniti z vrisom predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Trase je potrebno uskladiti z Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana.
Ostali pogoji:
(1) Pred izdelavo posameznih projektnih dokumentacij za pridobitev gradbenega dovoljenja in pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenj, mora investitor v skladu z 71. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07) in 4. členom Splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 126/07) pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa.
(2) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja elektroenergetske infrastrukture) je potrebno projektno obdelati v skladu s temi smernicami, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. V primeru prestavitve naših vodov mora biti kot soinvestitor naveden tudi Elektro Ljubljana d.d.
(3) Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v ustrezni projektni dokumentaciji in zanjo pridobljena ustrezna gradbena dovoljenja. Za zemljišča na katerih bo postavljena elektroenergetska infrastruktura, mora biti pridobljena 'pravica graditi'.
(4) V fazi pridobivanja 'dokazila o pravici graditi' ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske pravice, morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
(5) Pred izvedbo priključka mora investitor skleniti pogodbo o priključitvi objekta na elektroenergetsko omrežje. Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti nadzor nad izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor posameznega objekta nosi odgovornost za časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.
Finančni pogoji:
(1) Investitor objektov je dolžan naročiti in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzročajo z gradnjo obravnavano v predmetnem podrobnem prostorskem načrtu.
(2) Investitor objektov nosi vse stroške priključitve posameznega objekta na distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ki so zajeti v podrobnem prostorskem načrtu, skladno s temi smernicami in izdanimi soglasji za priključitev.
15. člen
(plin)
(1) Obstoječe stanje: na obravnavanem območju ni izvedenega plinovodnega omrežja.
(2) Predvideno stanje: izvede se ustrezna plinska postaja z rezervoarji plina dimenzije, ki služi ogrevanju objektov.
(3) Po izvedbi plinovodnega omrežja se objekti priključijo na le-tega, in sicer na podlagi kriterijev in zahtev upravljavca plinovodnega omrežja.
16. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Predvideno stanje: objekti se priključijo na telekomunikacijsko omrežje.
17. člen
(zunanja razsvetljava)
(1) Predvideno stanje: za območje OPPN se predvidi zunanja razsvetljava. Prometne površine znotraj območja OPPN-ja ne bodo javne, zunanja razsvetljava pa ni predmet kolektivne komunalne rabe.
(2) Kot svetila se uporabijo ulične svetilke, ki jih določi projektant.
18. člen
(javna higiena)
(1) Objekt ima predvideno ureditev za organizirano ločeno zbiranje in odvažanje odpadkov z dostopom po priključku na lokalno cesto in vožnjo po internih dovozih.
(2) Upravitelj objekta mora pred izdajo uporabnega dovoljenja skleniti pogodbo s pristojnim upravljavcem o številu in velikosti zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
19. člen
(tla)
Gradbišče je omejeno na območje OPPN-ja.
20. člen
(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
(1) Varstvo voda pred onesnaženjem zagotavlja izgradnja ustrezne kanalizacije.
(2) Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok.
(3) Zagotoviti je potrebno, da se po končani gradnji odstranijo vsi za potrebe gradnje postavljeni provizoriji in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij. Predvideti je potrebno ustrezno krajinsko in proti erozijsko ureditev vseh prizadetih površin.
(4) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano.
(5) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04).
(6) V primeru, da bodo s posebnimi strokovnimi podlagami za infrastrukturno opremljanje območja ali zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev dodatno določena tudi zemljišča izven okvirnega ureditvenega območja in bo to hkrati pomenilo tudi posege na vodna in priobalna zemljišča ter varstvena in ogrožena območja, je potrebno za posege na teh zemljiščih pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti tudi vodno soglasje.
Pri pripravi projektne dokumentacije morajo biti upoštevani naslednji projektni pogoji:
(1) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08).
(2) Padavinsko odpadno vodo je potrebno odvajati v javno kanalizacijo ali neškodljivo ponikati v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Komunalno odpadno vodo je potrebno odvajati v kanalizacijo. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04).
21. člen
(ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju skladno z Zakonom o ohranjanju narave ni potrebno izvajati posebnih varstvenih ukrepov. Potrebno je upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo predpisi in drugi pravni akti s področja varstva narave.
22. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V območju urejanja ni predvidenih storitev, ki bi imele večje zahtevnosti obremenitve s hrupom kot je v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 s popravki).
(2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za III. območje varovanja pred hrupom.
(3) V območju OPPN-ja je potrebno upoštevati določila Zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76, 29/86, Uradni list RS, št. 23/93, 29/95, 45/95 in 44/96 s popravki), Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 44/96 s popravki).
23. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
24. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Višinski gabarit P+1 osmih predvidenih objektov naj se ne zvišuje. V kolikor bo izvedena simetrična dvokapnica, naj bi njen naklon najmanj 35 stopinj. Za barve fasad naj bodo izbrani svetli, zemeljski toni.
(2) Območje obravnave leži v varovani enoti, ki mora biti pred gradnjo arheološko raziskano – opraviti je potrebno podpovršinski terenski pregled s testnimi jarki. Na osnovi rezultatov terenskega pregleda bosta določena obseg in način zaščitnih arheoloških raziskav, ki morajo potekati po določilih Zakona o varstvu kulturne dediščine.
(3) Arheološke raziskave mora zagotoviti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča.
25. člen
(varstvo pred požarom)
Predvideno stanje: varstvo pred požarom se zagotovi z zunanjim in notranjim hidrantnim omrežjem. Do objektov je možen dostop po novem priključku z lokalne ceste. Reševanje ljudi in premoženja omogočajo okoliške proste površine.
26. člen
(določila Zavoda za gozdove)
Pri načrtovanju objektov ob gozdnih površinah je priporočena varnostna razdalja objekta od gozdnega roba (posamičnega gozdnega drevja) najmanj ena drevesna višina odraslega gozdnega sestoja oziroma najmanj 30m; Zagotoviti nadaljnji neoviran dostop do gozdov v Črnem potoku, med objekti poteka načrtovana intervencijska pot, ki se nadaljuje z gozdno cesto »Črni potok« (šifra 714).
Odvečen odkopni material, ki bi nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd, ampak le na urejene deponije odpadnega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip; pri novih zasaditvah v sklopu zunanje ureditve ob objektu naj bo upoštevan izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.
V območje gozdov na zemljišču parc. št. 1148 k.o. Vintarjevec naj se ne posega, ker opravljajo pomembno hidrološko in varovalno funkcijo.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
27. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravita na tak način, da sta čim manj moteča ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:
– izdelati načrt ureditve gradbišča,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,
– infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe,
– za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih dovolijo emisije hrupa tako, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom.
(3) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega prostorskega akta.
(4) Vsak investitor mora pred gradbenim posegom pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo objektov in naprav na podlagi tega OPPN-ja in projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE, RAZMEJITEV FINANCIRANJA
28. člen
(etapnost)
Prostorske ureditve po tem načrtu se lahko izvajajo sočasno ali za vsako enoto urejanja prostora posebej.
IX. TOLERANCE
29. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN-ja so dopustni premiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave.
(2) Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatno podzemno gospodarsko javno infrastrukturo.
(3) Pri realizaciji OPPN-ja je dopustna tudi drugačna postavitev predvidenih stavb in sicer ob pogoju, da se pridobi pozitivno soglasje občinskega sveta na predlagani idejni projekt v katerem so prikazane nove rešitve.
X. NADZOR
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
OPPN je stalno na vpogled na Občini Šmartno pri Litiji.
32. člen
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-04/2007
Šmartno pri Litiji, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.