Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2027. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009, stran 5873.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 140/07 – ZSPDPO), Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 58/08) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 15. redni seji dne 28. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2009 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------
   A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------
KONTO          NAZIV           ZNESEK V
                            EUR
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    2.959.718
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)         1.696.536
   70  DAVČNI PRIHODKI             1.549.871
     700 Davki na dohodek in dobiček     1.410.926
     703 Davki na premoženje          69.759
     704 Domači davki na blago in        69.186
     storitve
     706 Drugi davki                 –
   71  NEDAVČNI PRIHODKI             146.665
     710 Udeležba na dobičku in dohodki     25.590
     od premoženja
     711 Takse in pristojbine          1.120
     712 Denarne kazni               500
     713 Prihodki od prodaje blaga in      70.940
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki        48.515
   72  KAPITALSKI PRIHODKI            170.000
     720 Prihodki od prodaje osnovnih     120.000
     sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog          –
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in    50.000
     nematerialnega premoženja
   73  PREJETE DONACIJE                –
     730 Prejete donacije iz domačih         –
     virov
     731 Prejete donacije iz tujine         –
   74  TRANSFERNI PRIHODKI           1.093.182
     740 Transferni prihodki iz drugih     741.154
     javnofinančnih institucij
     741 Prejeta sredstva iz državnega     352.028
     proračuna iz sredstev proračuna
     Evropske unije
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      3.787.205
   40  TEKOČI ODHODKI              611.956
     400 Plače in drugi izdatki        158.154
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za       25.488
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve     408.563
     403 Plačila domačih obresti        10.000
     409 Rezerve                 9.750
   41  TEKOČI TRANSFERI             551.993
     410 Subvencije               16.720
     411 Transferi posameznikom in       334.861
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim         35.326
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači transferi     165.086
     414 Tekoči transferi v tujino          -
   42  INVESTICIJSKI ODHODKI          2.539.599
     420 Nakup in gradnja osnovnih      2.539.599
     sredstev
   43  INVESTICIJSKI TRANSFERI          83.657
     431 Investicijski transferi pravnim    67.397
     in fiz. osebam
     432 Investicijski transfer prorač.     16.260
     uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      –827.486
-----------------------------------------------------------
   B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
   75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          –
     750 Prejeta vračila danih posojil        –
     751 Prodaja kapitalskih deležev         –
     752 Kupnine iz naslova privatizacije      –
   V.  DANA POSOILA IN POVEČANJE            –
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
   44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE         –
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     441 Povečanje kapitalskih deležev in      –
     naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz          –
     naslova privatizacije
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
     V.)
   VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      –827.486
     (I.+IV.)-(II.+V.)
-----------------------------------------------------------
   C.  RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------
   VIII.ZADOLŽEVANJE (500)               –
   50  ZADOLŽEVANJE               800.000
     500 Domače zadolževanje          800.000
55  IX. ODPLAČILO DOLGA (550)           11.786
     550 Odplačilo dolga            11.786
   IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)       788.214
   X.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    –39.272
     RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII)-
     (II.+V.+IX.)
   XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU    39.272
     PRETEKLEGA LETA
-----------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
Spremeni se 10. člen Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2009 in se glasi:
»Zaradi krtija presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finačnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 zadolži do višine 800.000,00 EUR, in sicer za naslednjo investicijo: izgradnja prizidka vrtca k osnovni šoli in izgradnja športne dvorane.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41001-18/2009
Sveta Ana, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.