Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2023. Tržni red na tržnicah v Občini Sežana, stran 5867.

Na podlagi Zakona o trgovini (ZT-1, Uradni list RS, št. 24/08), v skladu z 28. do 34. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 in 57/93, 110/02 (ZVPot-A), 24/08 (ZT-1)) ter v skladu z 8. členom Pogodbe o upravljanju in gospodarjenju z infrastrukturnimi objekti in napravami ter osnovnimi sredstvi v lasti Občine Sežana ter izvajanju lokalnih gospodarskih javnih služb (št. 302-3/93, 41601-36/01 z dne 29. 1. 2001, aneksa št. 41601-36/2001-3 z dne 2. 2. 2005 in aneksa št. 2-35206-1/2007-7 z dne 22. 3. 2007) Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Sežana sprejema
T R Ž N I R E D
na tržnicah v Občini Sežana
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tržnim redom se določa pogoje trgovanja na tržnicah na območju Občine Sežana: lokacije, pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov, obratovalni čas, seznam blaga s katerim se trguje in dneve za prodajo blaga na tržnici v Sežani in drugih tržnih mestih v Občini Sežana.
2. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja z določili tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
2. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNI PROSTORI
3. člen
Tržnica v Sežani posluje na urejenem tržnem prostoru parc. št. 6296, k.o. Sežana, ki se nahaja v mestu Sežana, na naslovu Partizanska cesta 48, na območju ob pošti, na platoju ob poslovnem prostoru (prodajalni) družbe Engrotuš ter ob centralnem parkirišču pri pošti v Sežani.
Dodatna tržna mesta v Občini Sežana se določijo s sklepom župana.
4. člen
Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna.
Tržni prostor mora biti ustrezno označen.
5. člen
Tržnica razpolaga z odprtim prodajnim tržnim prostorom, ki zajema stojnice, ob soglasju upravljalca pa je možna tudi uporaba dopolnilnih prodajnih miz in prodaja s tal (sadike, cvetje in podobno).
3. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
6. člen
Upravljalec tržnice:
– organizira in vodi poslovanje na tržnici,
– določi urnik delovanja tržnice v okviru določil tržnega reda,
– Občinskemu svetu Občine Sežana predlaga višino pristojbin za uporabo prodajnih mest,
– zaračunava pristojbino po sklepu Občinskega sveta Občine Sežana,
– sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
– razporeja in oddaja v najem tržne površine oziroma prodajna mesta,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnici,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in za čistočo,
– pregleduje ustreznost dokumentacije uporabnikov, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti na tržnicah in izreka prepoved prodaje tistim, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi in je odgovoren za red in čistočo na tržnici,
– skrbi za javni red in mir na tržnici.
4. OBRATOVALNI ČAS
7. člen
Zimski obratovalni čas je od 1. januarja do 31. marca in od 1. oktobra do 31. decembra, poletni obratovalni čas pa od 1. aprila do 30. septembra tekočega leta.
Tržnica v Sežani in ostala tržna mesta obratujejo vsak dan, in sicer:
– v poletnem času od 7.00 do 20.00 ure,
– v zimskem času od 9.00 do 17.00 ure.
Upravljalec lahko predlaga spremembo urnika tržnice in jo uveljavi po sklepu župana. Spremembo je dolžan objaviti na spletni strani občine in upravljalca najmanj 7 dni pred začetkom veljavnosti spremenjenega urnika.
8. člen
Uporabnikom tržnih površin ni dovoljeno podaljševanje obratovalnega časa.
9. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Stalni prodajalci so tisti, ki vršijo prodajo redno in za daljše obdobje. Ostali so občasni prodajalci.
Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu dnevne pristojbine ali na podlagi pogodbe med upravljalcem in stalnim prodajalcem.
Rezervacije za stojnice za daljši čas od 30 dni lahko upravljalec odda tudi z natečajem, pri čemer se stalnim prodajalcem lahko rezervira za daljše časovno obdobje največ polovica razpolagajočih stojnic, polovica pa jih mora biti na razpolago občasnim prodajalcem.
S stalnimi prodajalci upravljalec sklepa pisno pogodbo za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem upravljalec določi prodajna mesta. V primeru, da stalni prodajalec, s katerim je sklenjena pogodba, do 9. ure v poletnem in do 10. ure v zimskem času ne zasede prodajnega mesta, le-tega lahko upravljalec dodeli občasnemu oziroma drugemu prodajalcu.
Občasni prodajalci sklepajo ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prostor, kar se izkaže s potrdilom o plačani pristojbini. Prodajalec se s tem zaveže, da bo spoštoval tržni red.
10. člen
Prodajna mesta upravljalec odda v najem tistim, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici. Pred oddajo v najem je dolžan preveriti ustreznost dokumentacije prodajalca.
11. člen
Upravljalec lahko odpove uporabo prodajnega prostora prodajalcem predvsem zaradi:
– kršitev določil tega tržnega reda,
– neplačevanja pristojbin,
– neurejenosti na prodajnem mestu,
– poskusa prodaje oporečnega blaga,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati in za katere nima dovoljenja,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljalca,
– samovoljnega zasedanja in širitve tržnega mesta,
– nespoštovanja pravil upravljalca.
5. PRODAJA BLAGA
12. člen
Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi. Prednost prodaje imajo kmetijski pridelki in živila.
13. člen
Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila: žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča;
2. neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male živali; semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače obrti, turistični spominki in galanterijsko blago. Z dovoljenjem upravljalca se lahko na tržnici prodaja oblačila, posteljnina, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev, knjige, rabljeno blago, vendar je dovoljena le občasna prodaja.
Trguje se v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln.
14. člen
Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– trgovci in gostinci,
– društva in humanitarne organizacije ter
– drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
Kmetovalci in drugi posamezniki morajo za prodajo svojega blaga pred začetkom prodaje na tržnici pri pristojnem upravnem organu pridobiti potrdilo o lastni proizvodnji.
Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici.
15. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
16. člen
Blago se lahko prodaja samo z označenih prodajnih mest. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla. Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske, lesene in železne izdelke ter cvetlice, novoletne jelke in podobno.
17. člen
Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in s podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom. Obliko in velikost označitve določi upravljalec.
18. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.
6. PRISTOJBINA
19. člen
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest, najem inventarja in storitev povezanih z dejavnostmi tržnice, potrdi Občinski svet Občine Sežana na predlog upravljalca.
20. člen
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku, ki je naveden v pogodbi.
21. člen
Dnevno pristojbino plača prodajalec, preden zasede prodajno mesto.
Pooblaščena oseba upravljalca mora prodajalcu za zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga prodajalec hrani do konca obratovalnega časa tržnice.
7. NADZOR PRODAJE IN KAKOVOSTI BLAGA
22. člen
Nadzor nad prodajo in kakovostjo blaga opravljajo:
– pristojne inšpekcijske službe v okviru pristojnosti,
– upravljalec.
23. člen
Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, izvaja upravljalec, ki hrani tudi kopije dokumentacije.
Prodajalec je dolžan upravljalcu predložiti dokumente, ki so potrebni za prodajo na tržnici.
8. SKLADIŠČENJE BLAGA
24. člen
Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno. Po končanem tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s tržnih površin.
9. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
25. člen
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni embalaži.
26. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih. Pred začetkom prodaje so dolžni počistiti morebitne nečistoče na stojnici in v njeni neposredni bližini. Po končanem trgovanju so dolžni stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti v čistem in urejenem stanju, pri čemer so dolžni odstraniti embalažo, odpadke in drugo neprodano blago.
Nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter ostale odpadke je prodajalec dolžan sproti odstranjevati s tržnice. Prav tako je dolžan tržni prostor zapustiti v čistem stanju. Kolikor prodajalec tega ne opravlja, je to dolžan storiti upravljalec na stroške prodajalca.
27. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti in primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo javnega reda in miru. V primeru kršitev se lahko prodajalcu prepove prodaja.
28. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče upravljalec:
– dnevno čisti prodajalne površine in opremo,
– po svojem programu in na zahtevo pristojne inšpekcije razkuži tržne površine.
29. člen
Vožnja in parkiranje vozil na tržnici je prepovedano.
10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Tržni red potrdi Občinski svet Občine Sežana.
31. člen
Tržni red začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Tržni red mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici, dostopen pa je tudi na spletni strani Občine Sežana in upravljalca.
Št. KV/1429-09
Sežana, dne 5. maja 2009
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.
Direktor
Boris Jakulin l.r.
Tržni red je potrdil Občinski svet Občine Sežana na 22. seji dne 14. 5. 2009, s sklepom številka: 032-3/2009-4.