Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2022. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, stran 5866.

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08), 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
1. člen
Cene programov v javnih vrtcih v Občini Sevnica znašajo mesečno na otroka:
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|        |       |        |   EUR   |
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|        |prvo starostno|   drugo   |  drugo   |
|        | obdobje – 1–3|  starostno  | starostno  |
|        | let (6–9 ur) | obdobje – 3–4 |obdobje – 3–6 |
|        |       | let (6–9 ur) | let (6–9 ur) |
+----------------+--------------+---------------+--------------+
|1. Vrtec Ciciban|  466,99  |   355,92  |  333,40  |
|   Sevnica  |       |        |       |
+----------------+--------------+---------------+--------------+
| 2. VVE pri OŠ |  469,50  |    -    |  335,82  |
|   Krmelj   |       |        |       |
+----------------+--------------+---------------+--------------+
| 3. VVE pri OŠ |    -   |    -    |  339,34  |
|  Šentjanž  |       |        |       |
+----------------+--------------+---------------+--------------+
2. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega dne dalje. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.
3. člen
Vrtci, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, morajo o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti tudi organ Občine Sevnica, pristojen za predšolsko vzgojo.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo, kadar koli med letom, za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za odsotnost šteje 22 delovnih dni. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 25% zneska, določenega s sklepom oziroma odločbo o plačilu staršev za program, v katerega je otrok vpisan. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in plačilom staršev.
5. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 15 delovnih dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
6. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sevnica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med ceno programa in rezervacijo.
7. člen
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgusta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Sevnica vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka, zmanjšano za stroške živil.
8. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Občini Sevnica, št. 602-0150/2007, z dne 19. 9. 2007 – Uradni list RS, št. 91/07 in sklep št. 602-0150/07 z dne 7. 4. 2008 – Uradni list RS, št. 17/08.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0026/2009
Sevnica, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.