Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2019. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica, stran 5865.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB) se v 7. členu druge točke pod pogoji doda alineja: »ter splošno promocijo.«, pod zahtevane pogoje se za besedno zvezo »delovanja stojnice« doda besedilo: »ter ostale stroške promocije izdelkov in storitev.«. Pri upravičenih stroških se iz prve alineje črta beseda »prvi« ter doda nova alineja: »ostali stroški promocije izdelkov in storitev.
2. člen
V 7. členu četrte točke se pod zahtevanimi pogoji v tretji alineji za besedilom »vsaj dve leti« črta besedilo v oklepaju »(oziroma tri leta za velika podjetja)«. V peti alineji se črta besedna zveza »Izpostavi Sevnica« ter za besedno zvezo »pred dnevom zaposlitve« doda besedilo »razen iskalci prve zaposlitve morajo biti le prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS. V sedmi alineji se črta besedna zveza »Izpostavi Sevnica«.
3. člen
Na koncu 7. člena se doda novo besedilo, in sicer:
»6. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
Namen:
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialne investicije,
– posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu za tekoče leto predvidena za ta ukrep, kolikor prijavi večjo vrednost investicij, se bo upoštevala samo maksimalna vrednost, ki je v razpisu predvidena za ta ukrep,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 25% upravičenih stroškov posamezne investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– nakup nove proizvajalne in storitvene opreme (samo stalna sredstva, ne drobni inventar), katere posamezna nabavna vrednost presega 1.000 EUR,
– nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-0008/2009
Sevnica, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.