Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica, stran 5864.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) ter 16. in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – uradno prečiščeno besedilo).
2. člen
V 1. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Za uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica, ki jih je Občina Sevnica prenesla v upravljanje, določi višino nadomestila za uporabo upravljavec. V tem primeru se določbe tega odloka ne uporabljajo.«
3. člen
V 4. členu se v prvem odstavku črta besedilo »zabavnih« ter besedilo »1,50« nadomesti z besedilom »0,40«. V drugem odstavku istega člena se besedilo »3,00« nadomesti z besedilom »0,20«.
4. člen
V 5. členu se spremenita 1. in 2. točka tako, da se glasita:
»1. za reklamne napise in neprometne znake na objektih, panojih, tablah ipd. znaša dnevna taksa od ene reklamne površine v velikosti:
– do 1 m2                      0,40 EUR
– za vsak nadaljnji m2 do vključno 10 m2    0,10 EUR več.
2. Za svetlobne reklamne napise znaša dnevna taksa od ene reklamne površine v velikosti:
– do 1 m2                      0,60 EUR
– za vsak nadaljnji m2            0,15 EUR več.«
5. člen
V 7. členu se v naslovu beseda »najemnina« nadomesti z besedo »taksa«.
Prvi in drugi odstavek se spremeni in združita v novi prvi odstavek tako, da se glasi:
»Za uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica v gospodarske in gostinske namene, kot npr. premične gostinske in trgovske prikolice, potujoče prodajalne, terase, postavitev kioskov, stojnic, gradbenih odrov ter za opravljanje taksi službe (uporaba avtoparka) znaša dnevna taksa za zasedene javne površine za:
– sejem                     12,50 EUR/na
                        parkirno mesto
– prodaja na stavbnem zemljišču (kioski,     0,50 EUR/m2
stojnice)
– prodaja na stavbnem zemljišču (terase)     0,15 EUR/m2
– prodaja na stavbnem zemljišču (potujoče      5,00 EUR
prodajalne)
– za gradbišča in druge začasne namene      0,10 EUR/m2
– opravljanje taksi službe (uporaba enega     2,00 EUR.«
avtoparka)
Dosedanji tretji odstavek postane drugi.
6. člen
V drugem stavku prvega odstavka 9. člena se črta besedilo »na podlagi javne ponudbe za zakup zemljišča«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2009
Sevnica, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.