Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2013. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2008, stran 5853.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 23. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2008 z naslednjo vsebino:
                          v EUR brez
                           centov
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov          Realizacija
                            2008
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       1.477.626
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            1.259.962
   70 DAVČNI PRIHODKI              1.220.785
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.097.228
   703 Davki na premoženje             61.828
   704 Domači davki na blago in storitve      61.729
   706 Drugi davki                    0
   71 NEDAVČNI PRIHODKI               39.178
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      24.980
   premoženja
   711 Takse in pristojbine              709
   712 Globe in druge denarne kazni          246
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     1.743
   714 Drugi nedavčni prihodki           11.500
   72 KAPITALSKI PRIHODKI              20.040
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     3.740
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       16.300
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI               197.624
   740 Transferni prihodki iz drugih        197.624
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz      0
   sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         1.351.656
40  TEKOČI ODHODKI                 554.596
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      91.079
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      14.979
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        258.989
   403 Plačila domačih obresti            2.471
   409 Rezerve                   187.078
41  TEKOČI TRANSFERI                569.602
   410 Subvencije                  17.394
   411 Transferi posameznikom in          321.942
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in    66.699
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        163.567
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              131.433
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     131.433
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             96.025
   431 Investicijski transferi pravnim in      62.794
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim     33.231
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          125.970
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      355
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            355
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije        355
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       835
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       835
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in        835
   finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova         0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v         0
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      –480
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)               5.741
55  ODPLAČILA DOLGA                  5.741
   550 Odplačila domačega dolga           5.741
IX. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-   119.749
   II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          –5.741
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     –125.970
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.      42.000
   PRETEKLEGA LETA
   90090 Splošni sklad za drugo
------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009-5
Rečica ob Savinji, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.