Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2012. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo TRC Vonarsko jezero, stran 5851.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07) je župan Občine Podčetrtek sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo TRC Vonarsko jezero
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Podčetrtek začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta TRC Vonarsko jezero (v nadaljevanju: podrobni načrt).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO 1B – v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
(1) V skladu z Dolgoročnim planom Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, prostorske sestavine – dopolnjen 1989 in sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah, za območje Občine Podčetrtek, dopolnjen 1993 (Uradni list RS, št. 63/93) in Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93) je obravnavano območje v večji meri obravnavano kot kmetijsko zemljišče. Območje je v pripravi novega OPN-ja zajeto kot pobuda za spremembo namenske rabe.
(2) Na območju, ki ga bo obravnaval podrobni načrt, je bilo pred leti že jezero, ki je kmalu po zajezitvi ostalo brez funkcije. Predmetno območje je od takrat v zaraščanju, kar močno vpliva na izgled krajine.
(3) Območje Vonarskega jezera se nahaja v neposredni bližini Term Olimia, zato bo z oživitvijo območja nudilo zanimivosti tako obiskovalcem term, kot športnikom, rekreativcem, družinam, ki želijo preživljati aktivne počitnice v naravi, šolarjem (šola v naravi), skavtom, tabornikom.
(4) Z razvojem TRC Vonarsko jezero se bo izboljšal demografski trend, ki je sedaj v upadanju, saj bo nudilo nove poslovne priložnosti in možnosti kvalitetnega preživetja v domačem okolju.
(5) Poskrbljeno bo za ohranjanje naravne dediščine v skladu z načeli trajnostnega razvoja turizma in zahtev na zavarovanih območjih.
3. člen
(predmet in programska izhodišča OPPN)
(1) Predmet OPPN:
Predmet podrobnega načrta so tri lokacije vzdolž Vonarskega jezera, ki se razteza ob cesti Rogaška Slatina–Podčetrtek (lokalna cesta LC 356 121; Nimno–Sodna vas) po dolini reke Sotle in povezuje Občino Podčetrtek z Občino Rogaška Slatina. Območja so oštevilčena in poimenovana z lokalnimi imeni:
– območje 3 – Paklec,
– območje 4 – Areh,
– območje 6 – Vonarje.
(2) Programska izhodišča:
Občina Podčetrtek želi izkoristiti naravne danosti, ki jih ponuja reka Sotla. Obiskovalcem se bo nudil aktiven oddih v naravi, saj bo omogočeno bivanje, pasivna rekreacija (sprehajanje, opazovanje narave), aktivna rekreacija (odbojka, košarka, rokomet, tenis) in vodni športi (čolnarjenje, srfanje, jadranje, ribolov, kopanje). Tako bo s pestro ponudbo programov poskrbljeno za obiskovalce vseh starosti.
4. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN obravnava zemljišča na parcelah št.:
– območje 3 – Paklec zajema parcele št. 173-del, 178-del, 179/1-del, 179/2-del, 111/5-del, 111/2-del, 113/2-del, 130/2-del, 119/2-del, 127/2-del, 176, 138, 136/1, 135/2, 136/2, 133, 135/1, 130/1, 131/1, 131/2, 113/1, 112/2, 111/7, 132, 112/1, 111/3, 111/4, 111/6, vse k.o. Vidovica.
– območje 4 – Areh zajema parcele št. 462-del, 463-del, 464-del, 465-del, 433-del, 437/1-del, 872-del, *168 in *169, vse k.o. Vonarje.
– območje 6 – Vonarje zajema parcele št. 667/1-del, *64/3-del, 667/3-del, 660/2-del, 659-del, 657/2-del, 658/2-del, 657/3-del, 656/2-del, 656/1-del, 622-del, *53-del, 861/4-del, 612/3-del, *52/2-del, 612/1-del, *49/2-del, 861/2-del, 620-del, 677-del, *61-del, 861/2-del, 620-del, 677-del, *61-del, 862/1-del, 675-del, 670, 658/2, *60, *59, 625/1, 621, 612/3, vse k.o. Vonarje.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora in občinskega prostorskega plana, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
(2) V postopku priprave OPPN se pridobijo naslednje strokovne podlage:
– strokovna podlaga Turistična revitalizacija in valorizacija Vonarskega jezera (Idejni projekt, Občina Rogaška Slatina, Hosting d.o.o., leto 2005),
– geodetski načrt v digitalni in analogni obliki s posnetkom obstoječih infrastrukturnih vodov za izdelavo OPPN,
– idejne zasnove načrtovane ureditve,
– idejne zasnove cestne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(3) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage. Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (varstvo voda);
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
– Ministrstvo za notranje zadeve – meja s sosednjo Republiko Hrvaško;
– Zavod RS za varstvo narave;
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija);
– OKP d.o.o. Rogaška Slatina, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina (vodovod, kanalizacija, odpadki);
– Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije);
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje (varstvo gozdov);
– Občina Podčetrek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek (upravljanje z občinskimi cestami).
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
+----+-------------------------------+----------+------------+
|  |       Faza       |  Rok  | Nosilec  |
|  |                | izdelave |      |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|1. |Sklep župana o začetku     |maj 2009 |Župan    |
|  |priprave OPPN         |     |      |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|2. |Izdelava osnutka OPPN za    |april–maj |izdelovalec |
|  |pridobitev smernic       |2009   |OPPN    |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|3. |Pridobivanje smernic      |maj–junij |izdelovalec |
|  |                |2009   |OPPN    |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|4. |Analiza in obrazložitev    |julij   |izdelovalec |
|  |smernic            |2009   |OPPN    |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|5. |Izdelava dopolnjenega osnutka |julij–  |izdelovalec |
|  |OPPN za JR           |avgust  |OPPN    |
|  |                |2009   |      |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|6. |Objava JR v Uradnem listu RS  |avgust  |Občina   |
|  |                |2009   |Podčetrtek |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|7. |Javna razgrnitev in javna   |september |Občina   |
|  |obravnava           |2009   |Podčetrtek |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|8. |Priprava strokovnega dela   |oktober  |izdelovalec |
|  |stališč do pripomb iz JR    |2009   |OPPN    |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|9. |Sprejem stališč do pripomb v  |oktober  |Občina   |
|  |JR               |2009   |Podčetrtek |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|10. |Izdelava predloga OPPN za   |november |izdelovalec |
|  |pridobitev mnenj        |2009   |OPPN    |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|11. |Pridobivanje mnenj       |december |izdelovalec |
|  |                |2009   |OPPN    |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|12. |Izdelava usklajenega predloga |januar  |izdelovalec |
|  |OPPN za sprejem        |2010   |OPPN    |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|13. |Sodelovanje in obrazložitev  |februar  |izdelovalec |
|  |usklajenega predloga OPPN na  |2010   |OPPN, Občina|
|  |odborih in seji OS       |     |Podčetrtek |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|14. |Objava odloka o OPPN v Uradnem |februar  |Občina   |
|  |listu RS            |2010   |Podčetrtek |
+----+-------------------------------+----------+------------+
|15. |Izdelava končnega dokumenta  |marec   |izdelovalec |
|  |                |2010   |OPPN    |
+----+-------------------------------+----------+------------+
Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
Če bo za OPPN potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
8. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Podčetrtek.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Podčetrtek pošlje sklep na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor.
Št. 3500-0001/2009
Podčetrtek, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.