Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2011. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjsko območje ob Florjanski cesti« v Mokronogu, stran 5849.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 33. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je župan Občine Mokronog - Trebelno dne 25. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjsko območje ob Florjanski cesti« v Mokronogu
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Mokronog - Trebelno začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjsko območje ob Florjanski cesti« v Mokronogu (v nadaljnjem besedilu: OPPN ob Florjanski; OPPN).
(2) Na območju OPPN sta v veljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90 in Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04 in 82/04) in Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90 in Uradni list RS, št. 13/04, 115/04, 48/05 – popr., 108/06 – popr., 13/08 – obvezna razlaga, 11/09 – popr.).
Območje v skladu z obstoječo namensko rabo sodi k (še nepozidanim) stavbnim zemljiščem v naselju Mokronog ter v območje urejanja N2, kjer je do sprejetja izvedbenega prostorskega akta dovoljena le primarna raba prostora.
(3) Pravne podlage za pripravo OPPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in ostali podzakonski predpisi.
2. člen
(ocena stanja na področju priprave OPPN ob Florjanski)
(1) Območje nove stanovanjske pozidave ob Florjanski cesti je locirano na severnem robu ureditvenega območja naselja Mokronog. Razprostira se na rahlo nagnjenem pobočju nad obstoječim naseljem. Teren se dviguje od jugozahoda proti severovzhodu. Najvišja točka terena se nahaja v strmejšem severnem delu območja OPPN.
Lokacija je z vzhodne strani omejena z regionalno cesto, z južne strani s stanovanjsko pozidavo, s severne in zahodne strani pa s kmetijskimi zemljišči ter s traso predvidene obvoznice naselja, ki pa je še v proučevanju.
V mejo OPPN je zajeto tudi območje novega cestnega priključka z regionalno cesto ter linijski poteki tras infrastrukturnih vodov zaradi priključevanja na obstoječa omrežja.
(2) Območje leži izven varovanih območij ohranjanja narave. Nahaja pa se na območju POKD 23 Mirenska dolina, zato bo potrebno pri načrtovanju in urejanju območja upoštevati smernice pristojnega zavoda. V neposredni bližini se, na severovzhodni strani, nahaja le varovano območje kulturne dediščine – cerkev sv. Florijana z vplivnim območjem.
S predvidenimi ureditvami posegamo še v območje državnega cestnega omrežja, kjer je potrebno upoštevati usmeritve upravljavca zaradi posegov v varovalni (15 m) pas.
(3) Območje OPPN zajema zemljišča in dele zemljišč, v velikosti približno 3,6 ha, s parcelnimi številkami: 178/1, 179/1, 179/3, 194/1, 288/1, 289/1, 289/3, 289/4, 289/5, 289/6, 295/1, 295/4, 295/5, 297/1, 297/2, 299/1, 299/2, 299/9, 299/10, 690, 691, 707, 1074/3, 2815/1, 2815/2, 2815/3, 2815/4, 2817/1, 2817/2, vse k.o. Mokronog.
V postopku priprave OPPN je potrebno okvirno mejo smiselno in vsebinsko preveriti, zlasti pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture z izrazitim linijskim potekom, ter jo po potrebi razširiti oziroma zmanjšati.
(4) Na območju OPPN je predvidena gradnja prostostoječih enodružinskih stanovanjskih stavb. Hkrati se uredi tudi celotna infrastruktura za napajanje območja ter spremljajoči program (zelene površine s pešpotmi in otroškimi igrali). V sklopu objektov je možno urediti prostore za mirne, nemoteče poslovne dejavnosti (oskrbne, storitvene), ki ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja.
(5) Obravnavano območje se bo navezovalo na obstoječo prometno mrežo preko notranjih stanovanjskih cest – ulic s priključkom in uvozom na območje regionalne ceste R1-215 Trebnje–Mokronog–Boštanj, odsek 1163 (Florjanska cesta). Oblikovanje križišča z regionalno cesto je z ustreznimi tehničnimi element predvideno v jugovzhodnem delu obravnavanega območja. Pri tem se prouči tudi potreba po razširitvi vozišča zaradi ureditve zavijalnih pasov.
Ob urejanju dostopnih cest se uredijo tudi hodniki za pešce, na katere se zaradi zagotavljanja dobre prehodnosti območja lahko navežejo tudi peš oziroma sprehajalne poti.
Ob zahodni strani območja je predvidena trasa obvoznice naselja Mokronog, in sicer s projektom Študija variant obvoznice Mokronog (št. proj. IŠ-R03/2004, Acer Novo mesto d.o.o., avgust 2004). Z ureditvami v sklopu OPPN se v koridor ne sme posegati.
(6) V OPPN se poleg urbanistično-arhitektonskih in prometnih ureditev predvidi tudi ustrezne rešitve komunalno-energetske infrastrukture, urejanje zelenih površin ter varovanje okolja, kar bo omogočilo kvalitetno pripravo prostorskih in gradbenih pogojev za ureditev obravnavanega območja na območju ob Florjanski cesti v Mokronogu.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN ob Florjanski)
(1) OPPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v digitalni in analogni obliki v skladu z ZPNačrt.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi izbrane variantne rešitve iz predhodno izdelane Idejne zasnove za stanovanjsko območje ob Florjanski cesti v Mokronogu (št. proj.: LN-5/2009, izdelalo podjetje GPI d.o.o., Novo mesto, marec 2009), na osnovi analize prostora ter na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi dodatnih variantnih rešitev pokaže v postopku priprave OPPN.
4. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN ob Florjanski)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Sklep župana
– sklep župana o začetku priprave OPPN (maj 2009)
– objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga poslati ministrstvu (15 dni).
2. Osnutek OPPN, smernice nosilcev urejanja prostora
– priprava osnutka OPPN (30 dni)
– občina pregleda osnutek OPPN ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora (15 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) in jih pozove, da v roku 30 dni dajo smernice
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno sporoči ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO (celovita presoja vplivov na okolje).
3. Dopolnjen osnutek OPPN
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN (15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora oziroma 45 dni, če bo potrebno okoljsko poročilo)
– za posamezne prostorske ureditve se lahko (če bo potrebno) pripravijo variantne rešitve, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika (15 dni)
– priprava okoljskega poročila, če je za OPPN potrebno izvesti CPVO (30 dni)
– okoljsko poročilo in dopolnjen osnutek OPPN se pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ki preveri kakovost izdelanega okoljskega poročila (15 dni).
4. Sodelovanje javnosti
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN (10 koledarskih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi
– javna razgrnitev OPPN traja najmanj 30 dni
– v času javne razgrnitve je potrebna tudi prva obravnava na odborih, na občinskem svetu ter javna razprava
– če je treba izvesti CPVO se na enak način kot OPPN in sočasno obvesti javnost tudi z okoljskim poročilom.
5. Predlog OPPN
– proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN ter priprava stališč (15 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca)
– župan podpiše stališča do pripomb in predlogov, občina pisno seznani lastnice in lastnike zemljišč s svojimi stališči
– priprava predloga (15 dni po potrditvi stališč s strani župana).
6. Mnenja nosilcev urejanja prostora
– občina pregleda predlog OPPN (15 dni) ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni dajo mnenje
– če je potrebna izdelava CPVO se pristojna ministrstva sočasno v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (30 koledarskih dni)
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN (30 dni).
7. Usklajen predlog OPPN
– priprava usklajenega predloga (15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora)
– občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN za sprejem
– pred drugo obravnavo na občinskem svetu se usklajen predlog obravnava tudi na odborih
– sprejem OPPN na Občinskem svetu Občine Mokronog - Trebelno.
8. Sprejet dokument
– posredovanje v objavo v Uradnem listu Republike Slovenije (10 dni po sprejetju na občinskem svetu)
– priprava končnega elaborata OPPN (15 dni po objavi v Uradnem listu RS).
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
– Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje sektorja za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za varstvo okolja in naravo, Vojkova 52, Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto,
– Elektro Celje, d.d., Poslovna enota Krško, Cesta 4. julija 32, Krško;
– Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje;
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Mokronog - Trebelno pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 430-0017/2008
Mokronog, dne 25. maja 2009
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.