Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2010. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško, stran 5849.

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), 8. in 33. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 16. in 79. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 31. seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
1. člen
V 10. členu Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško (Uradni list RS, št. 24/91, 92/99, 22/00, 75/00 in 6/02) se drugi odstavek spremeni in glasi:
»Poveljnik-direktor zavoda mora imeti visokošolsko izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo po 1. bolonjski stopnji (VI/2) in sedem let delovnih izkušenj oziroma mora imeti univerzitetno izobrazbo ali specializacijo ali magisterij stroke po 2. bolonjski stopnji (VII) in pet let delovnih izkušenj.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-028-12/91
Krško, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.