Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2008. Odlok o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, stran 5846.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US in 76/08) so Občinski svet Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) na 20. seji dne 23. aprila 2009, Občinski svet Občine Izole na podlagi 30. člena Statuta (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99, 8/00 in 8/05) na 6. redni seji dne 29. 1. 2009 ter Občinski svet Občine Piran na podlagi 17. člena Statuta (Uradne objave PN, št. 46/2007-UPB) na 17. redni seji dne 13. 1. 2009 sprejeli
O D L O K
o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo namen, oblika, način, financiranje in postopek za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča (v nadaljnjem besedilu: priznanje).
2. člen
Priznanje se podeljuje za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre.
3. člen
Priznanje vsebuje:
– pisno listino in
– denarno nagrado.
Višina denarne nagrade znaša 4.000,00 EUR.
4. člen
O podelitvi priznanja odločajo občinski sveti Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran na predlog komisije.
Priznanje se podeli kandidatu, ki ga potrdijo občinski sveti vseh treh občin.
Priznanje se podeljuje praviloma enkrat letno, komisija pa lahko sprejme sklep, da se priznanje v posameznem letu ne podeli.
5. člen
Slavnostna podelitev priznanja nagrajencu se izvede na svečani prireditvi v občini, iz katere je nagrajenec. Priznanje nagrajencu izročijo župani vseh treh občin.
6. člen
Sredstva za priznanje in za druge stroške v zvezi s tem priznanjem zagotavljajo občine v svojih proračunih, in sicer v deležih po naslednjem ključu Mestna občina Koper 60%, Občina Izola 19% in Občina Piran 21%.
II. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJA
7. člen
Priznanje se podeljuje posameznikom, skupinam, društvom, zavodom in drugim na podlagi javnega razpisa, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi sedemčlanska komisija, ki je sestavljena na naslednji način:
– dva člana komisije imenuje občinski svet posamezne občine na predlog župana,
– enega člana komisije pa imenuje Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti.
Komisija je imenovana za obdobje 5 let.
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije izmed sebe.
9. člen
O delu komisije se vodi zapisnik. Zapisnik vsebuje glavne podatke o poteku seje in delu komisije, zlasti o predlogih in sprejetih sklepih v zvezi s posameznimi točkami dnevnega reda in o izidu glasovanja.
10. člen
Javni razpis obsega:
– navedbo predlagateljev,
– merila za podelitev priznanja,
– navodila, kako se predstavi kandidata in njegovo delo,
– navedbo morebitne dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti,
– rok, do katerega se morajo dostaviti predlogi in naslov, na katerega se predlogi pošljejo.
11. člen
Predlagatelji kandidatov so lahko: zavodi, društva, posamezniki in drugi.
12. člen
Pri izboru kandidata se upoštevajo naslednja merila:
– da je kandidat državljan Republike Slovenije;
– uveljavljenost kandidata v Istri in v širšem prostoru;
– uspešnost kandidatovega dela pri oblikovanju, izvajanju ali ohranjanju kulturne identitete Istre;
– dolžina obdobja, ko je kandidat opravljal nepoklicno organizacijsko ali poklicno oziroma nepoklicno strokovno delo na področju, ki je predmet nagrajevanja;
– osebni, delovni in materialni prispevek pri njegovih stvaritvah;
– morebitna že prejeta javna in druga priznanja;
– strokovna vrednost kandidatovega dela;
– prispevek k ohranjanju multikulturnih, multietničnih identitet našega prostora in kulturnega sožitja.
13. člen
Komisija po preteku razpisnega roka na seji odpre vse prispele predloge.
Pred določitvijo predloga lahko komisija zbere še dodatne podatke o kandidatih in njihovem delu, lahko pa si priskrbi tudi mnenje priznanih strokovnjakov.
14. člen
Izmed vseh predlaganih kandidatov komisija s tajnim glasovanjem, z večino glasov vseh članov določi kandidata, ki ga bo predlagala za dodelitev priznanja.
Komisija nato izoblikuje obrazložen predlog za podelitev priznanja, ki ga posreduje v sprejem Občinskim svetom vseh treh občin.
15. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati Pravilnik o podeljevanju priznanj z nagrado za posebne dosežke pri oblikovanju kulturne identitete (Uradne objave, št. 8/93 in 12/94).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 081-3/2008
Koper, dne 23. aprila 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Št. 094-4/2008
Izola, dne 29. januarja 2009
Župan
Občine Izola
dr. Tomislav Klokočovnik l.r.
Št. 094-3/2008
Piran, dne 13. januarja 2009
Župan
Občine Piran
Tomaž Gantar l.r.
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (G. U. della RS, n. 94/07 ZLS-Testo unico ufficiale 2, 27/08 – Sentenza della CC, e 76/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), nella seduta del 23 aprile 2009, il Consiglio comunale del Comune di Isola, in virtù dell’articolo 30 dello Statuto (Bollettino ufficiale del Comune di Isola, n. 15/99, 8/00 e 8/05), nella 6ª seduta ordinaria del 29. 1. 2009, ed il Consiglio comunale del Comune di Pirano, in virtù dell’articolo 17 dello Statuto (Pubblicazioni ufficiale del quotidiano “Primorske novice”, n. 46/2007 – Testo unico ufficiale), nella 17ª seduta ordinaria del 13. 1. 2009, hanno accolto il
D E C R E T O
sul conferimento del riconoscimento e del premio intitolato a Alojz Kocjančič
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il presente decreto definisce lo scopo, la forma, le modalità, il finanziamento e la procedura di attribuzione del riconoscimento e del premio intitolato ad Alojz Kocjančič (nel seguito denominato: riconoscimento).
Articolo 2
Il riconoscimento viene attribuito per particolari meriti nella creazione, nella ricerca e nella conservazione dell’identità culturale istriana.
Articolo 3
Il riconoscimento consiste in
– un diploma e
– un premio in danaro.
L’ammontare del premio è di 4.000,00 Euro.
Articolo 4
Dell’attribuzione del riconoscimento decidono i consigli comunali del Comune di Isola, del Comune città di Capodistria e del Comune di Pirano, dietro proposta della commissione.
Il riconoscimento viene attribuito al candidato che otterrà l’approvazione dei consigli comunali dei tre comuni.
Il riconoscimento è attribuito, di regola, una volta l’anno. La commissione può, tuttavia, deliberare di non procedere, in un determinato anno, all’attribuzione del riconoscimento.
Articolo 5
La consegna del riconoscimento ha luogo nel corso di un evento solenne organizzato nel comune dal quale proviene il premiato. Il riconoscimento viene consegnato dai sindaci dei tre comuni.
Articolo 6
La copertura finanziaria del costo del riconoscimento e di altre spese connesse, è assicurata tramite stanziamenti nei bilanci comunali, nelle seguenti quote: il Comune città di Capodistria il 60%, il Comune di Isola il 19% ed il Comune di Pirano il 21%.
II. PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEL RICONOSCIMENTO
Articolo 7
Il riconoscimento viene attribuito ai singoli, ai gruppi, alle associazioni, agli enti e ad altri, in base ad un bando di concorso pubblicato nei mezzi di informazione pubblici.
Articolo 8
La procedura del bando di concorso è affidata ad una commissione di sette membri, composta come segue:
– Due membri della commissione sono nominati dal Consiglio comunale del singolo comune, dietro proposta del Sindaco,
– Un membro della commissione è nominato dalla Comunità autogestita costiera della Nazionalità italiana.
La commissione dura in carica 5 anni.
La commissione svolge il proprio lavoro nel corso delle sedute, presiedute dal presidente della commissione oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, entrambi eletti tra i membri della commissione dai membri stessi.
Articolo 9
Durante le sedute della commissione viene redatto un verbale che contiene i dati principali circa lo svolgimento della seduta ed il lavoro della commissione. In particolare sono riportate le deliberazioni proposte ed approvate riguardanti i vari punti all’ordine del giorno e gli esiti delle votazioni.
Articolo 10
Nel bando pubblico sono indicati:
– I proponenti,
– I criteri per l’attribuzione del riconoscimento,
– Istruzioni circa la presentazione del candidato e del suo operato,
– L’eventuale documentazione da allegare,
– Termine entro il quale vanno presentate le proposte e l’indirizzo al quale inviarle.
Articolo 11
I candidati al riconoscimento possono esser proposti da enti, associazioni, singoli ed altri.
Articolo 12
La scelta del candidato viene fatta secondo i seguenti criteri:
– La cittadinanza slovena del candidato;
– L’affermazione del candidato in Istria e nel territorio più ampio;
– Il successo dell’operato svolto dal candidato nel campo della creazione, della ricerca e della conservazione dell’identità istriana;
– La durata del periodo di svolgimento dell’attività oggetto del riconoscimento che il candidato ha espletato in campo organizzativo ed in forma non professionale oppure in campo tecnico, in forma professionale o non professionale;
– Contributo personale, operativo e materiale alle sue creazioni;
– Eventuali riconoscimenti pubblici ed altri già conferiti;
– Valutazione tecnica dell’operato svolto dal candidato;
– Contributo alla conservazione delle identità multiculturali e multietniche del nostro territorio, come pure della convivenza culturale.
Articolo 13
Alla scadenza del termine del bando, la commissione si riunisce in seduta per aprire i plichi con le proposte pervenute.
La commissione, prima di deliberare, può reperire altre informazioni sui candidati e sul loro operato e raccogliere le opinioni di esperti rinomati.
Articolo 14
Tra le proposte pervenute, la commissione sceglie il candidato da proporre per l’assegnazione del riconoscimento con votazione segreta a maggioranza assoluta di tutti i membri.
La commissione procede quindi alla compilazione della proposta motivata che viene sottoposta all’approvazione dei Consigli comunali dei tre comuni.
Articolo 15
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia il Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti e dei premi per particolari meriti nella costruzione dell’identità culturale (Bollettino ufficiale, n. 8/93 e 12/94).
Articolo 16
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 081-3/2008
Capodistria: 23. aprile 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
N. 094-4/2008
Isola: 29. gennaio 2009
Il Sindaco
Comune di Isola
Dott. Tomislav Klokočovnik m.p.
N. 094-3/2008
Pirano: 13. gennaio 2009
Il Sindaco
Comune di Pirano
Tomaž Gantar m.p.