Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 5825.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 21. redni seji dne 19. maja 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (št. 007-1/07, dne 25. 9. 2007) se v prvem odstavku 6. člena spremeni prva alineja, ki se po novem glasi:
»– udeležbo na redni seji občinskega sveta 80 EUR«.
2. člen
V 8. členu se beseda »nagrada« zamenja z besedo »sejnina« v vseh odstavkih in v vseh sklonih.
Razveljavi se drugi odstavek 8. člena in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Sejnine predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.«
3. člen
V celoti se črta 14. člen, ostali členi se preštevilčijo.
4. člen
Razveljavi se 16. člen in se ga nadomesti z novim 15. členom, ki se glasi:
»Urednica občinskega glasila ima pravico do nagrade.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– Urejanje občinskega glasila do 28 strani: 220 EUR,
– Urejanje občinskega glasila nad 28 strani: 270 EUR,
– Udeležba na seji občinskega sveta s poročilom: 40 EUR,
– Objava do 5 lastnih člankov: 50 EUR,
– Objava nad 5 lastnih člankov: 100 EUR.«
5. člen
Sejnina delovnim telesom občinskega sveta ter vsem ostalim odborom in komisijam iz 6., 7., 8. in 14. člena se poveča za 5 EUR.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/09
Videm, dne 19. maja 2009
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.